Hopp til hovedinnhold

Hvordan henvise?

Psykologer kan henvise pasienter til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. På denne siden finner du informasjon om hvordan man henviser.

Alle autoriserte psykologer har mulighet til å henvise. Forutsetningen er at man opptrer som helsepersonell med de lovpålagte krav som følger av dette.

Noen psykologer er tilsatt i stillinger, blant annet i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), uten definert ansvar som helsepersonell. Helse- og omsorgsdepartementet skisserer noen utfordringer i forhold til dette i lovproposisjonen, men konkluderer med ikke å legge inn noen begrensning.

Nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus skal gi pasienten et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødvendig ventetid.

Målet er økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Pasientens synspunkter og behov er viktige, og pasienten skal selv være med og bestemme hvilken behandling som passer best, og hvor behandlingen skal gjennomføres.

Nasjonale pasientforløp

Pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal henvises til nasjonale pasientforløp. Når henvisningen blir vurdert i spesialisthelsetjenesten, vil det bli tatt stilling til hvilket av de nasjonale forløpene pasienten bør følge.

Les mer om de nasjonale pasientforløpene på Helsedirektoratet sine sider:

Helsedirektoratet har også utarbeidet fire tilstandsspesifikke nasjonale pasientforløp som man kan henvise direkte til:

Selv om det ikke finnes formelle formkrav fra helsemyndighetene om hvordan en henvisning skal være utformet, gir de nasjonale pasientforløpene informasjon om hva en henvisning bør inneholde.

Psykologforeningen har også utarbeidet en mal for hvilke nødvendige opplysninger vi mener bør følge en henvisning. Hensikten er at mottakeren av henvisningen skal kunne foreta en god nok vurdering, og sørge for at det ikke oppstår forsinkelser i vurderingsprosessen.

Resultatet av spesialisthelsetjenestens vurdering skal sendes pasient og henviser sammen med fastsatt time. 

Utover øyeblikkelig hjelp kan pasienten selv bestemme hvor hun ønsker at helsehjelpen skal gis. Det vil i mange tilfeller være aktuelt at henvisende psykolog gir råd til pasienten om valg av behandlingssted.

Dersom pasienten får avslag på sin søknad kan hun eller psykologen klage til Fylkesmannen. Klagen sendes via sykehuset.

Har du spørsmål?

Portrettbilde av Aina Fraas-Johansen

Aina Fraas-Johansen

spesialrådgiver