Hopp til hovedinnhold

Hva kan psykologen hjelpe deg med?

Aina Fraas-Johansen, psykolog, spesialist i voksenpsykologi

Hva kan en psykolog hjelpe deg med? Psykologspesialist Aina Fraas-Johansen gir deg et innblikk.

En psykolog har omfattende kunnskap og kompetanse om menneskers handlinger, tanker og følelser. Psykologer er autorisert helsepersonell og skal yte forsvarlig og virksom helsehjelp. For å få autorisasjon kreves seks års universitetsutdannelse i Norge eller tilsvarende fra utlandet. 

Å være autorisert innebærer at man har spesielle plikter og ansvar som er lovregulert, som for eksempel taushetsplikt og plikt til å føre journal. 

Taushetsplikten er helt sentral for at det skal kunne oppstå tillit mellom psykologen og den som tar kontakt for å få hjelp. Bare i helt spesielle situasjoner der ditt eller andres liv eller helse står i fare, kan taushetsbestemmelsene fravikes.

Får psykologen kunnskap om at barn lider overlast eller kan hindre alvorlige lovbrudd, har hun/han plikt til å melde fra til henholdsvis barnevern og politi.

Psykolog, psykiater og psykoterapeut

En psykiater er en lege som har videreutdanning i utredning og behandling av psykiske lidelser. Psykiatere har den fremste kompetansen på medikamentell behandling av psykiske lidelser.

Psykologen har kunnskap både om normalutvikling og psykiske lidelser. Gjennom utdanning og videreutdanning har han/hun fått tilgang til en omfattende verktøykasse av psykologiske metoder for å kunne imøtekomme et stort mangfold av hjelpebehov. 

Noen som tilbyr hjelp med psykiske vansker kaller seg psykoterapeuter. «Psykoterapeut» er imidlertid ingen beskyttet tittel, og psykoterapeuter har ingen formelle krav til kompetanse. 

Psykologer og psykiatere som tilbyr psykoterapeutisk behandling er godkjent som helsepersonell av myndighetene, og må utøve sin praksis i tråd med et omfattende lovverk.

Hva kan en psykolog hjelpe meg med?

Man trenger ikke å være syk for å søke psykologhjelp.

En psykolog kan være til hjelp også når en opplever at noe er vanskelig, for eksempel at livet tar en uønsket vending eller stopper opp slik at en ikke kommer seg videre. 

Du kan ta kontakt dersom du opplever at du strever, for eksempel med vanskelige følelser av ulike slag og har behov for å drøfte dette med noen du kan ha tillit til.  Noen ganger har slike følelser rot i vonde eller vanskelige opplevelser i livet. Slike opplevelser kan vi være mer eller mindre bevisst. 

Psykologen er ekspert på menneskers psykologiske behov, hva som gir god psykisk helse og hva som bidrar til, opprettholder og virker mot psykiske lidelser.

Sammen med psykologen kan du finne ut av hva som kan være klokt å gjøre for å ender en vanskelig situasjon og hva du kan gjøre for å bli kvitt eller håndtere plagsomme symptomer.

Noen trenger hjelp til å forandre måten de er på og hvordan de reagerer på seg selv og/eller andre.

Sammen finner du og psykologen frem til den arbeidsmetoden og/eller behandlingen som er best for deg. 

Det kan være arbeidsomt å gå til psykolog. Vil man forandre på noe i livet sitt, må man som regel øve seg for å få det til. Noen endringer kommer fort, andre tar lengre tid. 

Psykologer kan bidra til å forebygge helseproblemer

Psykologer jobber på mange samfunnsområder. De fleste jobber på sykehus/DPS eller i kommunehelsetjenesten. Men psykologer jobber også i barnevern, familierådgivning, pedagogisk-psykologisk rådgivning (PPT) og arbeidsrådgivning. 

En psykolog jobber ikke bare med enkeltpersoner. Ofte vil det å være mest naturlig å arbeide med familier og miljøet rundt. 

Psykologer kan også jobbe på systemnivå. Da kan det eksempelvis være barnehager, skole og bedrifter som får hjelp til å stoppe eller forebygge mobbing og andre sykdomsskapende forhold.

Forebygging av helseproblemer eller lidelser er en viktig del av psykologers arbeid. I enkelte kommuner deltar psykologer i planleggingsarbeid med kunnskap om hva som fremmer god psykisk helse i lokalsamfunnet. 

Organisasjonspsykologer kan blant annet hjelpe til med riktige ansettelser, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering og arbeidsmiljøundersøkelser. 

En sakkyndig psykolog er en psykolog som oppnevnes av retten eller Fylkesnemnda for å avgi en sakkyndig uttalelse i en sak som rettens medlemmer ikke har nok kunnskaper om.

Det er vanlig å benytte psykolog i saker om samværsrett, barnefordeling og for å gjøre vurderinger om strafferettslig tilregnelighet. Psykologer brukes i noen tilfeller også i erstatningssaker.

Hvordan får man tak i psykolog?

Flere og flere kommuner og bydeler har psykologer i sin helsetjeneste. Nærmere informasjon  om hvordan du kommer i kontakt med dem, finner du på kommunens/bydelens hjemmeside.

Dersom du har behov for utredning eller behandling i psykiske helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling, må du henvises fra lege eller psykolog.