Hopp til hovedinnhold

2024

Retningslinjen fremstår gjennomarbeidet, med sterk faglig forankring. Brukermedvirkning står sentralt og er reelt ivaretatt.

Flere av kompetanseområdene som nevnes i retningslinjen tilsier at psykologfaglig kompetanse bør være en integrert del av barneverntjenesten, for å sikre forsvarlige og helhetlige vurderinger og evidensbasert praksis. Tverrfaglighet er en nødvendighet for å klare å forvalte tjenestens komplekse mandat

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 15.02.2024


Vi stiller oss positive til å supplere dagens prioriteringskriterier om alvor, nytte og kostnad, med et kriterium om samfunnsnytte. Dette vil i større grad understøtte betydningen av å prioritere psykiske lidelser og psykisk helsehjelp til befolkningen på et overordnet nivå.

Det er avgjørende med grundige diskusjoner om etiske dilemma, riktig operasjonalisering og vekting av et slikt kriterium.

Prinsippene som utarbeides må være forståelige, gi en ensartet praksis og understøtte gode og rettferdige beslutninger. Både på politisk nivå, på tjenestenivå og i de kliniske forløpene.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 24.01.2024


Et ekspertutvalg har gjort en helhetlig vurdering av fremtidens institusjonsbarnevern. Den aktive og reelle medvirkningen fra barn og unge i utvalgsarbeidet fremstår som et særlig vellykket grep.

Psykologforeningen støtter utvalgets anbefalinger om opprettelse av helseteam og om strukturelle endringer i barnevernet. Disse grepene er egnet til å bedre ivareta barnas behov for forutsigbarhet, stabilitet og trygge omsorgsrammer, og samtidig sikre barnas rett til nødvendig helsehjelp.

Vi støtter opprettelsen av tverrfaglig spesialisert rusbehandling for unge, og understreker betydningen av aktiv kontaktetablering og at kompetansen må gjøres tilgjengelig for barna der de er.

Vi støtter også utvalgets anbefaling om felles tilsyn ovenfor barnevern- og helsesektor. Det er vesentlig at det settes av tilstrekkelig ressurser til å implementere de foreslåtte tiltakene med nødvendig kompetanse.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 22.01.2024