Hopp til hovedinnhold

2024

Psykologforeningen forstår intensjonene bak forslagene om endret kompetansekrav. Vi er likevel bekymret for at endringene over tid kan medføre svekket kompetansenivå i barnevernet, og gjøre det vanskeligere å komme videre med nødvendige systemforbedringer.

Vi støtter departementets forslag om ny hjemmel for å fastsette forskrift om krav til veiledning av ansatte i kommunalt barnevern.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 01.07.24


Langvarige smerter berører mange, og det er en overhyppighet av psykiske plager blant personer med langvarig smerte, og langvarig smerte er relativt vanlig hos pasienter med psykiske lidelser.

Vi støtter den bio-psykososiale innretningen og økte vektleggingen av ikke-medikamentelle behandlingstiltak i høringsutkastet. Konkretiseringen med tverrfaglighet hvor ulike helsepersonellgrupper vurderer pasienten sammen og følger pasienten sammen over tid er avgjørende. Les våre endringsforslag i høringsinnspillet.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 27.06.2024


Statens Helsetilsyn arbeider med en veileder for oppfølgning av helsepersonell i tilsynssaker der temaet er rollesammenblanding, og man skal søke om å få innvilget begrenset eller full autorisasjon.

Et krav for å kunne søke tilbake autorisasjonen, er at man har gjennomført veiledning. Helsetilsynet har sendt et utkast på høring som særlig handler om hva veiledningen bør inneholde. Psykologforeningen har derfor lagt inn forslag om innhold i veiledningen, krav til veileder og krav til den som mottar veiledningen.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 14.06.2024


Psykologforeningen er positiv til at det settes søkelys på bedre samarbeid mellom de ulike aktørene i oppfølgingen av personer med psykisk sykdom.

Men vi ser med bekymring på kommisjonens anbefaling om å uthule taushetsplikten.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 07.06.2024


Psykologforeningen støtter flertallet i utvalget sitt forslag om å inkorporere CRPD i menneskerettighetsloven.

Norge ratifiserte CRPD i 2013 og det er en presumpsjon for at norsk lov er i overensstemmelse med konvensjonen. Allikevel ser vi at mennesker med funksjonsnedsettelser ikke får ivaretatt rettighetene sine i tilstrekkelig grad.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 27.05.2024


Retningslinjen må tydeligere konkretisere og følge opp intensjonen om en helhetlig tilnærming, som inkluderer både somatisk og psykisk helse.

Revidert retningslinje må opprettholde den sterke anbefalingen om psykolog i fagsammensetningen i barnepalliative team fra gjeldene retningslinje, og den bør være tydeligere på koordinering og samvirke med skole/barnehage og tjenester/personer som fremmer gode barneliv der barna bor.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 27.05.2024


Det er stort behov for en tydeliggjøring av det kommunale ansvaret for å tilby nødvendige, forsvarlige og bærekraftige tjenester og tydeliggjøre hva befolkningen kan ha av forventninger til psykisk helse og rushjelp i kommunen.  

Det er derfor viktig at Helsedirektoratet har utarbeidet en oppdatert veileder for kommunene og tjenestene. Vi støtter behovet for å løse flere oppgaver i kommunene fremover for å fremme livskvalitet, forebygge, gi tidlig hjelp og hindre utvikling av lidelse.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 16.05.2024


Vi er positive til at nåværende koding fjernes og erstattes med mer hensiktsmessig måling, og vi er svært positive til forenkling av nasjonale pasientforløp.

Dette er i tråd med tilbakemelding fra behandlere i tjenestene over tid.

Psykologforeningen mener at det er vesentlig å redusere det samlede rapporteringstrykket betydelig, slik at klinikere får frigitt tid til reelt pasientarbeid.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 07.05.2024


Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått justeringer i prioriteringsforskriften. Psykologforeningen støtter forslag om at «mestring» føyes til de eksisterende tre prioriteringskriteriene «nytte», «ressursbruk» og «alvorlighet». 

Vi støtter ikke de foreslåtte endringene om språklig justering fra rusmiddelmisbruk til rusmiddelavhengighet, og vi mener prioriteringsreglene for helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold er for vage og i strid med menneskerettighetene.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 26.04.2024


Psykologforeningen er bekymret for at de foreslåtte omstillingstiltakene kan bidra til en svekkelse av tilbudet for pasienter med psykiske lidelser i Helse-Nord. 

Vi legger til grunn at det skal være et likeverdig helsetilbud for befolkningen i Nord som ellers i landet. På grunn av avstand og geografi innebærer dette at kostnader for å drifte området godt og forsvarlig vil være høyere enn i resten av Norge.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 25.04.2024


Ekspertgruppen foreslår tiltak som har til hensikt å påvirke barnas trivsel og helse, og deres faglige og sosioemosjonelle ferdigheter. Vi støtter opp om det viktige arbeidet med å sikre at flere unge gjennomfører utdanningsløp slik at betingelsene for deltagelse i arbeidslivet, og god livskvalitet, bedres.

Psykologforeningen mener at psykologfaglig kunnskap er nødvendig for å oppnå disse ambisjonene.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 17.04.2024


Planen innfører en prioriteringsregel for psykisk helsevern i sykehusene. Men tidligere tilsvarende prioriteringsregler har ikke hatt ønsket effekt. Det må derfor konkretiseres hvordan sykehusenes etterlevelse av den nye prioriteringsregelen skal følges opp og hvilke konsekvenser det vil få dersom en ikke oppfyller kravet i tråd med stortingets vedtak.

Psykologforeningen stiller seg bak regjeringens ambisjoner om å styrke den forebyggende innsatsen, sikre befolkningen en mer tverrfaglig kommunal allmennhelsetjeneste, og å bedre det tverrsektorielle samarbeidet rundt pasienter med sammensatte behov. Særlig ligger det her en mulig samfunnsgevinst i å ta mer i bruk kunnskap og metoder som gir samtidig arbeidsrehabilitering og helsehjelp.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 10.04.2024


Psykisk helse omtales i for liten grad i NOU-en. Det er behov for å legge til grunn et mer gjennomgående bio-psykososialt perspektiv, med en helhetlig tilnærming til innholdet i tjenestene. I dette legger vi blant annet en tverrfaglig allmennhelsetjeneste der også psykologkompetanse inngår i samarbeid med fastlege og i helsestasjon for ungdom.

Vi støtter og vil fremheve det som sies om behov for kunnskapsbasert informasjon.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 21.02.2024


Det er vesentlig at pasienter med sammensatte tilstander har tilgang på nødvendig kompetanse på tvers av fagområder og spesialiseringer.

Psykologforeningen støtter en helhetlig og tverrfaglig tilnærming, og mener en stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester bør adressere behovet for å organisere den kommunale allmennhelsetjenesten mer tverrfaglig, i tråd med anbefalingene fra allmennlegeutvalget.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 15.02.2024


Retningslinjen fremstår gjennomarbeidet, med sterk faglig forankring. Brukermedvirkning står sentralt og er reelt ivaretatt.

Flere av kompetanseområdene som nevnes i retningslinjen tilsier at psykologfaglig kompetanse bør være en integrert del av barneverntjenesten, for å sikre forsvarlige og helhetlige vurderinger og evidensbasert praksis. Tverrfaglighet er en nødvendighet for å klare å forvalte tjenestens komplekse mandat

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 15.02.2024


Vi stiller oss positive til å supplere dagens prioriteringskriterier om alvor, nytte og kostnad, med et kriterium om samfunnsnytte. Dette vil i større grad understøtte betydningen av å prioritere psykiske lidelser og psykisk helsehjelp til befolkningen på et overordnet nivå.

Det er avgjørende med grundige diskusjoner om etiske dilemma, riktig operasjonalisering og vekting av et slikt kriterium.

Prinsippene som utarbeides må være forståelige, gi en ensartet praksis og understøtte gode og rettferdige beslutninger. Både på politisk nivå, på tjenestenivå og i de kliniske forløpene.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 24.01.2024


Et ekspertutvalg har gjort en helhetlig vurdering av fremtidens institusjonsbarnevern. Den aktive og reelle medvirkningen fra barn og unge i utvalgsarbeidet fremstår som et særlig vellykket grep.

Psykologforeningen støtter utvalgets anbefalinger om opprettelse av helseteam og om strukturelle endringer i barnevernet. Disse grepene er egnet til å bedre ivareta barnas behov for forutsigbarhet, stabilitet og trygge omsorgsrammer, og samtidig sikre barnas rett til nødvendig helsehjelp.

Vi støtter opprettelsen av tverrfaglig spesialisert rusbehandling for unge, og understreker betydningen av aktiv kontaktetablering og at kompetansen må gjøres tilgjengelig for barna der de er.

Vi støtter også utvalgets anbefaling om felles tilsyn ovenfor barnevern- og helsesektor. Det er vesentlig at det settes av tilstrekkelig ressurser til å implementere de foreslåtte tiltakene med nødvendig kompetanse.

Les høringsinnspillet til Psykologforeningen, 22.01.2024