Hopp til hovedinnhold

2021

Ny opplæringslov (22.12.21)

Rett til hospitering i ordinært arbeid for tiltaksdeltakerne i skjermet virksomhet (VTA) (08.12.21)

Oppfølging av forslagene fra tvangslovsutvalget (04.11.21)

Anbefalinger om relevant kompetanse i barnevernet (02.11.21)

Vedlegg til høring om kompetanse i barnevernet (02.11.21)

Endringer i pasientjournalloven (01.11.21)

Utkast til rapport om forvaltning av OU-midler i Akademikerne (27.10.21)

Forslag om tiltak til en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning (27.10.21)

Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker (13.10.21)

Regulering av konverteringsterapi (01.10.22) 

Forslag om endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner - bruk av spesialisterklæringer mv. (01.10.21)  

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter (29.09.21) 

Nasjonale faglige råd for bruk av psykofarmaka hos barn og unge (22.09.21) 

Revidert nasjonal faglig retningslinje for ADHD (03.09.21) 

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse (03.09.21) 

Revidert nasjonal faglig retningslinje om behandling ved opioidavhengighet (03.09.21) 

Forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg (02.07.21)

Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne (17.06.21)

Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling (16.06.21)

NOU 2021:6 - Myndighetenes håndtering av koronapandemien (16.06.21)

NOU 2021:4 - Norge mot 2025 (14.06.21) 

Forslag til nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger (11.06.21)

Innspill til helhetlig strategi vold og seksuelle overgrep (25.05.21) 

Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. (03.05.21)

NOU 2020: 14 Ny barnelov (30.04.21)

NOU 2020:16 Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle (30.04.21)

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen (12.04.21)

Tverrfaglig helsekartlegging i barnevernet (24.03.21)

NOU 2020:15 Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet (23.03.21)

Forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak: sommerjobb for unge med bistandsbehov (15.03.21)

Samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten (11.03.21)

Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress (10.03.21)

Forslag til endringer i reglene om hjelpemiddel fra folketrygden til personer med kjønnsinkongruens (15.03.21)

Forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) (26.01.21)

Innspill til representantforslag 47S (2020-2021) (19.01.21)

Innspill til representantforslag 48S (2020-2021) (18.01.21)

Innspill til representantforslag 43S (2020-2021) (13.01.21)