Hopp til hovedinnhold

Klage på psykolog

Her kan du lese om hvordan du klager på helsetjenester og helsepersonell, og få vite mer om rettigheter, rådgiving og erstatning.

nettsidene til Helsetilsynet finner du korte tekster om rettighetene befolkningen har til å få sosiale tjenester, barneverntjenester og helse- og omsorgstjenester.

Loven skal sikre at alle gis tilgang til nødvendige helsetjenester, og at disse er av forsvarlig kvalitet. Retten til nødvendig helsehjelp er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1b.

Klage på helsetjenester og helsepersonell

Helsetilsynet beskriver hvordan du kan klage når rettighetene ikke blir oppfylt. Statsforvalteren er klageinstans for de fleste av disse rettighetene.

Du kan klage dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig.

Du kan også klage på at helsepersonell gir utilstrekkelig eller gal informasjon, at helsepersonell bryter taushetsplikten, eller ulovlig bruk av tvang overfor pasienter.

Råd om rettigheter

Helsetilsynet har også en oversikt over et utvalg statlige organer og frivillige organisasjoner som kan gi råd og veiledning.

Pasient- og brukerombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker.

Pasient- og brukerombudet skal jobbe for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor statlig spesialisthelsetjeneste, fylkeskommunal tannhelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ombudet jobber også for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med pasient- og brukerombudet i fylket der du bor.

Bruk av tvang

Statsforvalteren behandler klager på vedtak om bruk av tvang. På nettsidene til statsforvalteren finner du en oversikt over de ulike lovene som gir grunnlag for å bruke tvang.

I psykisk helsevern har kontrollkommisjonen ansvar for å behandle noen typer klager.

Kontrollkommisjonenes hovedoppgave er å sikre pasientens rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonene skal derfor føre kontroll med alle tvangsvedtak.

Kontrollkommisjonen behandler klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern. Kommisjonen skal undersøke om vilkårene for tvungent vern er oppfylt. Hvis kommisjonen ikke finner at dette er tilfelle, må pasienten utskrives.

Ved en klage på et vedtak om å avslutte tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, kan kontrollkommisjonens leder bestemme at avslutningsvedtaket utsettes til klagesaken er avgjort.

Erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

For at du skal få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt. Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen, den må ha ført til et økonomisk tap, og skaden må ikke være for gammel.