Hopp til hovedinnhold

Viktige anbefalinger fra samtykkeutvalget

– Vi håper rapporten fra utvalget vil skyte fart i regjeringens arbeid med å endelig vedta en ny tvangsbegrensningslov, sier Psykologforeningens visepresident for fag og profesjon, Arnhild Lauveng. Foto: Fartein Rudjord / Psykologforeningen
Felicia Rolf 15.06.2023

– Utvalget har forstått at det viktigste for å redusere tvang og samtidig forebygge alvorlige hendelser, er å styrke behandlingstilbudene, sier vår visepresident for fag og profesjon.

Psykologforeningen er glad for at samtykkeutvalget foreslår å beholde et kompetansebasert inngangskriterium for bruk av tvang i psykisk helsevern. Det vil si at tvang mot personer som ikke er til fare for seg selv eller andre, bare kan benyttes når de ikke har såkalt beslutningskompetanse.  

– Det er viktig for alle mennesker med en alvorlig psykisk lidelse at samtykkeutvalget går inn for å beholde et kompetansebasert kriterium for bruk av tvang. Dette ivaretar den enkelte pasients grunnleggende rett til medbestemmelse, ivaretar menneskerettighetene og bidrar til riktigere bruk av tvang, sier Psykologforeningens visepresident for fag og profesjon Arnhild Lauveng.  

Ekspertutvalget ble satt ned av regjeringen for å evaluere loven om tvang i psykisk helsevern. Lovendringen fra 2017 hevet terskelen for å bruke tvang. Utvalget som er blitt ledet av Øystein Mæland, overrakte i dag Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol samtykkeutvalgets rapport.

Les mer Rapporten fra samtykkeutvalget

– Må ha mer helsehjelp 

Det er tilgangen til helsehjelp som er den store utfordringen innen psykisk helsevern, ikke bruken av tvang, sa utvalgsleder Mæland under framleggingen. Budskapet fra utvalget er blant annet at bedre beslutninger og bedre behandling henger sammen og at god behandling er godt samfunnsvern. 

– Psykologforeningen deler utvalgets syn på at hovedproblemet innen psykisk helsevern er å sikre nok ressurser og tilgang til god helsehjelp, sier visepresidenten.

– God behandling er godt samfunnsvern 

– Utvalget har forstått at det viktigste for å redusere tvang og samtidig forebygge alvorlige hendelser, er å styrke behandlingstilbudene, sier Lauveng.  

– Dette forplikter helsepolitikerne til å satse på bedre tilgang til nødvendig psykisk helsehjelp og kompetent rehabilitering, også for de sykeste pasientene, og både i kommunene og på sykehusene, sier Lauveng.

Psykologisk.no Foreslår å videreføre bruk av tvang i psykisk helsevern: Slik svarer Psykologforeningen

Gir den syke beslutningskompetanse 

Utvalget går også inn for å erstatte begrepet «samtykkekompetanse» med «beslutningskompetanse». Psykologforeningen ønsker endringen velkommen.  

– Beslutningskompetanse er et bredere begrep som underbygger pasientens rett til medbestemmelse. En beslutningskompetant pasient kan foreslå og ta aktive valg for egen helse og eget behandlingsløp. Vi tror også det kan hjelpe helsepersonell i å støtte og legge til rette for at pasienten kan ta informerte beslutninger, sier Arnhild Lauveng.

Utvalget mener at Helsedirektoratet bør følge opp en tidligere bestilling fra departementet om å beskrive og iverksette gode tiltak for å gi personer med alvorlige psykiske lidelser beslutningsstøtte. Dette kan blant annet innebære bruk av forhåndserklæring der pasienten kan reservere seg mot visse typer behandling. Dette støtter Psykologforeningen.  

Loven om tvangsbegrensing  

Framover blir det viktig å lande forslaget om ny tvangsbegrensningslov som har ligget til behandling i departementet i flere år.   

– Vi håper rapporten fra utvalget vil skyte fart i regjeringens arbeid med å endelig vedta en ny tvangsbegrensningslov, sier Lauveng. 

Dagens medisin Rapport om bruk av tvang i psykisk helsevern: – Ble stilt for strenge krav