Hopp til hovedinnhold

Status i årets lønns- og takstforhandlinger

Hanne Indregard Lind, visepresident for lønns- og arbeidslivspolitikk. Foto: Felicia Rolf / Psykologforeningen

Her finner du samlet og oppdatert informasjon om status i årets lønnsforhandlinger for ansatte i sykehus, kommuner, stat, Virke og om takstforhandlingene for avtalespesialistene.

Helseforetakene

Årets lønnsoppgjør i helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus er ferdig. 

Akademikerne Helse og Spekter kom torsdag denne uken til enighet i de avsluttende sentrale forhandlingene for helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus. Dermed er resultatene fra våre lokale forhandlinger i disse sykehusene godkjent og kan gjøres kjent for medlemmene.

Psykologforeningen har over 5000 medlemmer som omfattes av disse forhandlingene.


– Jeg er stolt av arbeidet våre tillitsvalgte har lagt ned i årets forhandlinger.


Hanne Indregard Lind

Lind er visepresident i Psykologforeningen med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk. 

– Resultatene ligger stort sett på samme nivå som resten av offentlig sektor. Vi skulle ønske at sykehusene frigjorde seg noe mer og la større vekt på hva som faktisk trengs for å rekruttere og beholde psykologer og psykologspesialister. Her er det store variasjoner mellom foretakene i hvor utfordrende situasjonen er, og det burde gjenspeiles i forhandlingene, sier hun.

Psykologforeningen mener at de lokale forhandlingene fungerer godt, ved at man får til ulike løsninger og innretning på oppgjørene i hvert foretak. Spesielt er det gledelig at flere foretak bedrer lønnsstigene for psykologer i spesialisering. Dette er noe foreningen er opptatt av, å få til bedre lønnsutvikling under spesialiseringen.

Det er også flere steder gjort bedringer av tilleggene for erfarne spesialister, noe som er viktig for å sikre lønnsutvikling for de som blir i kliniske stillinger lenge. 

Akademikerne: Enighet i lønnsoppgjøret for sykehusene

Kommunene

Snart klart for kollektive, lokale lønnsforhandlinger i alle landets kommuner.

I år er det et hovedoppgjør og etter mekling ble det i slutten av mai enighet mellom Akademikerne og KS (arbeidsgiverforeningen til kommunene) i de sentrale forhandlingene. Nå står de kollektive, lokale forhandlingene for døren.

Lønnsforhandlingene for Psykologforeningens medlemmer i kommunene skal i helhet forhandles lokalt i den enkelte kommune eller fylkeskommune. Ingenting er avtalt sentralt.

Lurer du på noe om oppgjøret?

Vi inviterer til en digital spørretime om lønnsoppgjøret for KS.

Møte-ID: 381 379 544 595
Passord: MVL6a8 

Kriteriene for lønnsfastsettelsen følger av hovedtariffavtalen kapittel 5 - stillingens kompleksitet og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, resultatoppnåelse og innsats. Videre er det avtalt at det skal være naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter- og videreutdanning skal vektlegges. 

Det vil over helgen bli sendt ut rundskriv med tips og råd til disse forhandlingene.

Oslo kommune

Lokale lønnsforhandlinger.

I Oslo kommune ble det også enighet i meklingen. Oslo kommune har en egen tariffavtale som er ulik de andre kommunene.

For medlemmer i Oslo kommune ble resultatet et generelt tillegg til alle med en økning på lønnstabellen på 3,7 % per 1. mai. I tillegg er det avsatt en pott til lokale forhandlinger som blir på 1,4 % som skal fordeles til høsten med virkning fra 1. juli.

Det er tillitsvalgte i Oslo kommune som deltar i de lokale forhandlingene. 

– Vi er glade for at det for første gang på mange år har blitt satt av penger til lokale forhandlinger i Oslo kommune i dette oppgjøret, sier Lind.

Staten

Streik og tvungen lønnsnemnd.

Partene i årets lønnsoppgjør i staten kom ikke til enighet, og Akademikernes streik ble avbrutt gjennom tvungen lønnsnemd. Det er ikke avklart når saken blir behandlet i Rikslønnsnemnda.

Les mer Streiken er over – hva nå?

Virke HUK

Enighet om noen av overenskomstene, andre er utsatt.

De sentrale lønnsforhandlingene i Virke HUK kopierer i stor grad resultatet fra offentlig sektor for øvrig, og her skal det også forhandles videre lokalt.

For de som er omfattet av overenskomsten for spesialisthelsetjenesten og overenskomsten for helse og sosial var de sentrale forhandlingene 17.-19. juni, og det er avtalt lokale forhandlinger som skal gjennomføres mellom arbeidsgiver og lokal tillitsvalgt. Det blir sendt ut et rundskriv i løpet av kort tid med tips og råd for forhandlingene. 

For overenskomstene for virksomheter og for høyskoler er forhandlingene utsatt til etter at det er kommet et resultat i staten, se nyhetssak om hva som skjer etter streiken i staten. Virkningstidspunktet for lønnsoppgjøret blir fortsatt 1. mai i år, selv om forhandlingene gjennomføres sent i året. 

Avtalespesialistene

Rammen for årets takstoppgjør

  • Den økonomiske rammen for årets takstoppgjør er 4,5 % pr 1. juli 2024.
  • Det er da lagt til grunn at avtalespesialister skal ha en inntektsvekst i 2024 på 5,2 %, i tråd med oppgjøret i offentlig sektor, og en kompensasjon for en antatt vekst i kostnader/utgifter på 3,9 %.
  • Den nye takstforskriften trer i kraft fra 1. juli.
  • Driftstilskudd, takster og avsetning til utdanningsfond økes i tråd med dette.
  • I årets oppgjør ble det ingen større endringer i takstene, kun en mindre endring i merknaden til takst 18 (personlighetsvurdering).

Enighet i takstforhandlingene.

– Vi har fått en akseptabel økning i økonomien til de som driver privatpraksis basert på trygderefusjon. Oppgjøret innebærer at alle takster øker, sier Psykologforeningens videpresident.

Takstforhandlingene regulerer økonomien og rammevilkårene til de som driver privatpraksis basert på trygderefusjon. Oppgjøret inneholder elementer som regulering av de ulike takstene, størrelse på driftstilskudd og avsetning til fond for etter- og videreutdanning.

Forhandlingene foregår mellom Psykologforeningen på den ene siden og Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene på den andre siden. 

Onsdag ble partene enige om årets takstforhandlinger, etter et tidligere opphold på grunn av Akademikernes streik i staten.

– Det er viktig at avtalespesialistene følger inntektsutviklingen for psykologer i spesialisthelsetjenesten. Det siste året har det vært omfattende endringer i ordningen, med innføring av felles henvisningsmottak, sier Lind.


– Svarene fra vår medlemsundersøkelse viser at det er etablert et godt samarbeid med DPS de fleste steder, men også at avtalespesialister enkelte steder har problemer med å få fylt ledige timer, særlig på kort varsel.


Hanne Indregard Lind

– Vi ser også at avtalespesialistene nå i større grad får henvist pasienter med et mer sammensatt og omfattende sykdomsbilde, samt at noen pasienter har mindre egenmotivasjon og at det dermed er noe større risiko for at de ikke møter til time. Vi følger utviklingen tett.

Sender ut rundskriv

Det årlige takstrundskrivet vil bli sendt ut i slutten av neste uke.

Her kan du lese mer om resultatene fra medlemsundersøkelsen om felles henvisningsmottak, og årets takstoppgjør med nytt nivå for driftstilskudd, takster og egenandeler gjeldende fra 1. juli.

Rundskrivet inneholder også annen viktig informasjon for deg som driver privatpraksis basert på driftsavtale og/eller trygderefusjon. 

Er du registrert med riktig arbeidsgiver i medlemsregisteret? 

Vi anbefaler alle medlemmer å sjekke om du er registrert med riktige arbeidsforhold i Psykologforeningens medlemsregister.

Hvis du ikke er korrekt registrert kan det hende at du ikke blir tatt med i lokale forhandligner, eller ikke får rundskriv eller informasjon vi sender ut om din sektor. Det kan også være lurt å sjekke søppelpostkassen din. 

Logg inn Sjekk om informasjonen din er riktig på Min side