Hopp til hovedinnhold

Roper varsku om omstillingsprosessen i Helse Nord

Unios Ragnhild Lied, Akademkernes Lise Lyngsnes Randeberg og Sissel M. Skoghaug har gått sammen om et bekymringsbrev om omstillingsprosessen i Helse Nord. Foto: Unio / ​Akademikerne / ​Trond Isaksen
Felicia Rolf 10.11.2023

Akademikerne, Unio og LO advarer om konsekvensene. Psykologforeningen stiller seg bak advarselen, og mener psykisk helsevern står i fare for å rammes hardt.

I et brev til styret i Helse Nord skriver de tre hovedorganisasjonene at man risikerer å ta beslutninger man ikke ser konsekvensene av i dag, og som blir umulig å reversere i fremtiden. Brevet er også sendt i kopi til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Vi anerkjenner at Helse Nord står overfor store utfordringer, og brevet er ikke et forsøk på stanse den pågående omstillingsprosessen. Men vi får signaler fra våre medlemmer og tillitsvalgte om at tempoet og mangel på involvering i dette arbeidet kan bidra til å svekke tilliten til resultatet, sier 1. nestleder i LO Sissel M. Skoghaug. 

– Ansatte risikerer å ikke bli hørt 

De ansatte uttrykker bekymring for medvirkning, faktagrunnlag, forankring og tempo i forbindelse med den pågående omstillingsprosessen i Helse Nord.

– Det er lagt opp til en svært omfattende prosess med knappe tidsfrister som gjør at ansatte risikerer å ikke bli hørt. Når problemet i stor grad er mangel på fagfolk, er det veldig rart å ta høy risiko med å forsøke å flytte dem. Det er ingen selvfølge at de fortsetter å jobbe i Helse Nord hvis de må flytte eller får lang pendlevei sier Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg.

– I en så viktig og omfattende omstillingsprosess som angår både helsetilbudet til en hel landsdel og arbeidshverdagen til mange tusen ansatte, er det viktig at en tar seg tid til en involvering av de tillitsvalgte som gir reell mulighet til å ivareta de ansattes interesser, supplerer Unio-leder Ragnhild Lied. 

Bakgrunnen for omstillingsprosessen er at Helse Nord RHF er bedt om å vurdere behovet for endringen i funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Oppdraget kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet. Hovedårsaken er mangelen på fagfolk. 

Bekymret for psykisk syke

President i Psykologforeningen Håkon Kongsrud Skard. (foto: Fartein Rudjord, Psykologforeningen)

Psykologforeningens president, Håkon Kongsrud Skard, er enig i hovedorganisasjonenes uttalelse, og mener prosessen er i behov av mer tid med tanke på de potensielle konsekvensene for befolkningen i Nord-Norge. 

– Styret i Helse Nord er nødt til å bremse prosessen. Pasientene risikerer å miste viktige tilbud, sier han. 

– Det pekes på personellmangel som en vesentlig årsak til omstillingsbehovet. Da må man kartlegge konsekvensene for personalet. Hvor er det robuste fagmiljø, hvor er det mangler? Er ansatte villige til å pendle eller flytte dersom strukturen endres? Dette er sentrale spørsmål. 

Allerede preger omstilling tilbudet innen psykisk helse i nord. Den helhetlige, tverrfaglige og medisinfrie avdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) risikerer nå nedleggelse, til tross for sin suksess. 

– Å frata alvorlig syke pasienter muligheten til å velge mellom forsvarlige behandlinger er en skam, skrev vår visepresident for fag og profesjon, Arnhild Lauveng, i Dagsavisen

Helseministeren mener beredskapen vil ivaretas 

Til NRK forteller helseminister Ingvild Kjerkol at hun har full tillit til styret i Helse Nord, men at det er utfordringer som må tas tak i. 

– Når du er pasient, spiller ikke postnummeret noen rolle, sier hun, men mener samtidig det er for tidlig å si noe om hvilke endringer som kommer. 

Også VG omtaler saken, og skriver at ansatte har mistet tilliten til Helse Nord. De mener prosessen virker ødeleggende for rekruttering.