Hopp til hovedinnhold

– Kommisjonens konklusjoner er problematiske

– Vi ser utfordringene i framtida, men er ikke enige i helsepersonellkommisjonens konklusjoner, sier fungerende president Arnhild Lauveng. Foto: Psykologforeningen

Psykologforeningen fremmer kritikk, og løfter blant annet unge uføre i vårt høringssvar til helsepersonellkommisjonen.

I begynnelsen av februar la helsepersonellkommisjonen fram sin rapport om fremtidens helsetjeneste. Der ga utvalgsleder Gunnar Bovim helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sine forslag til hvordan Norge skal kunne utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell i tiårene fram til 2040.  

Kommisjonen pekte på utviklingsbehov i helse-Norge for å møte en aldrende befolkning og et stort rekrutteringsbehov i helse- og omsorgssektoren. Helsepersonellkommisjonen besto av 16 medlemmer, inkludert psykolog Ellen Margrethe Hoxmark.

Les mer NOU-en «Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste»

Psykologforeningen mener flere av kommisjonens konklusjoner om det fremtidige behovet for helsepersonell og mulighetene for styrking av de offentlige tjenestene, er problematiske.

«Vi savner gode analyser av hva som fører til vansker med å rekruttere og beholde personell og hvilke grep som må tas for at den offentlige helsetjenesten skal kunne tilby attraktive arbeidsplasser for arbeidstakere med høy kompetanse. På dette området oppfatter vi at kommisjonen ikke har besvart sitt mandat. Vi tror flere av tiltakene kommisjonen foreslår vil ha motsatt effekt, og dermed bidra til å forsterke en utvikling der helsepersonell søker seg over til private, kommersielle helsevirksomheter», skriver vi i vårt høringssvar.

Psykisk helsevern – kronisk nedprioritert

«I psykisk helsevern er det godt dokumentert at tjenestene over år er nedprioritert i forhold til somatikken, til tross for de politiske føringene. Norge ligger samtidig langt fremme i omstillingen fra bruk av døgnbehandling til poliklinisk og ambulant behandling i psykisk helsevern. Dette har bidratt til endret og mer spesialisert kompetansebehov i tjenesten, og gjør sammenlikninger med andre land med annen organisering vanskelig.»

Blir det vanskelig å rekruttere helsepersonell?

Helsepersonellkommisjonen har utløst debatt. Et av de sentrale spørsmålene er hva behovet for rekrutteringen av helsepersonell vil være og hvordan arbeidskraften kan sikres.

Demografisk framskrivning i Norge

  • Aldersgruppen 80 år og eldre økte med 40.000 personer mellom 2000 til 2020
  • De neste 20 årene vil det bli 250.000 flere mennesker over 80 år i Norge
  • Samtidig blir det ikke fler i arbeidsfør alder
  • I 2040 er antatt behov for sykehusene 50.000 flere årsverk enn i dag, opp til 71.000 i helse- og omsorgssektoren og behov for rundt 100.000 flere i kommunene

En av kritikerne har vært SSB-forsker og kilde til kommisjonens tallgrunnlag, Erling Holmøy som i Dag og Tid mente det er sannsynlig at andelen sysselsatte i helse og omsorg vil doble seg innen 2060.

Psykologforeningen deler Holmøys bekymring for at Helsepersonellkommisjonens anbefalinger vil føre til en raskere privatiseringstakt, med todelt helsevesen som konsekvens for innbyggerne. I vårt høringssvar mener vi også at eldre bør tilbys utredning og behandling for psykisk sykdom på lik linje med yngre voksne i de neste tiårene.

God psykisk helsehjelp kan forebygge uførhet

«Norge kjennetegnes ved høyt sykefravær og stor andel uføre, særlig unge, med psykiske lidelser. I en fremtidig situasjon med færre i arbeidsfør alder, må en av våre viktigste oppgaver som samfunn være å forebygge uførhet og hjelpe flere inn i arbeidslivet», skriver vi i vårt høringssvar.

«Effektive behandlingstiltak av høy kvalitet representerer her ikke bare en verdi i form av redusert smerte for den enkelte pasient og familie, men også for samfunnet. Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å tilgjengeliggjøre psykologisk behandling for vanlige psykiske lidelser som angst og depresjon er veldokumenterte»


Vi må gjøre alvor av en mer tverrfaglig allmennhelsetjeneste.


Håkon Skard

Framtida er tverrfaglig

Helsepersonellkommisjonen vektlegger betydningen av tidlig innsats, robuste lokale tjenester og tverrfaglige team.

«Norske psykologer er klare til å bidra inn i en mer tverrfaglig allmennhelsetjeneste», skriver Psykologforeningen til høringen.

– Vi må gjøre alvor av en mer tverrfaglig allmennhelsetjeneste for å sikre bærekraft i det psykiske helse-Norge i tiårene framover. Hvis befolkningen skal kunne bo i egne hjem og leve gode liv, har de behov for helsetjenester i egen kommune, mente Psykologforeningens president da kommisjonen la fram sin rapport.

Samtidig ser vi store utfordringer med å rekruttere og beholde personell med høy kompetanse i den offentlige helsetjenesten.

«Psykologforeningen mener derfor det haster å ta tydelige grep i det offentlige som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og styrke motivasjonen for personell med høy kompetanse, til å bli i tjenesten over tid», heter det i høringssvaret.

Les også Vårt høringssvar