Hopp til hovedinnhold

I konkurransen om arbeidstakerne må lønn brukes i større grad enn i dag

Visepresident med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk, Hanne Indregard Lind. Foto: Felicia Rolf / Psykologforeningen
Felicia Rolf 15.12.2023

Akademikerne og Psykologforeningen mener lønn er en del av løsningen på framtidas bemanningsutfordringer, og stiller seg bak frontfagsmodellen.

Fredag leverte Frontfagsmodellutvalget sin rapport til finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Akademikerne stiller seg bak frontfagsmodellen, og mener rapporten gir en god overordnet fremstilling av modellen og hvilke utfordringer vi står overfor i samfunnet generelt og i arbeidsmarkedet spesielt.

Men samtidig mener Akademikerne at dagens praktisering av modellen både fører til at mange arbeidstakere ikke får tilstrekkelig uttelling for investeringen de har gjort i lang utdannelse, og at det offentlige sliter med å få tak i de folkene de trenger for å sikre offentlig finansierte tjenester og velferdsordninger også i fremtiden. Det har Akademikerne og Unio synliggjort i en særmerknad i rapporten.

Det er et stort behov for høyt utdannede i både privat og offentlig sektor og akademikere har nøkkelroller i de store omstillingene vi står overfor.

Leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg. Foto: Akademikerne

– Vi får ikke til grønn omstilling uten naturvitere og teknologer, og vi kan ikke møte eldrebølgen uten leger. Offentlig sektor sliter allerede i dag med å rekruttere og beholde jurister, psykologer og økonomer. Og det er mangel på lektorer i videregående skole, sier Randeberg.

– Krisen i Helse Nord er et eksempel på hva som kan bli konsekvensene når man ikke klarer å rekruttere fagpersoner, sier Randeberg.

Akademikerne mener offentlig sektor må være konkurransedyktig selv om den ikke skal være lønnsledende, og i privat sektor må de ansatte få uttelling når bedriften de jobber i går bra.

Ikke fasit eller diktat

Hver vår anslår partene i frontfaget, NHO i forståelse med LO, hva den gjennomsnittlig totale årslønnsveksten i frontfagsområdet vi bli inneværende år. Dette anslaget blir også kalt frontfagsramma.

– Anslaget er et hjelpemiddel i koordineringen, men er verken en fasit, et diktat, minimum eller maksimum for lønnsveksten i de andre tariffoppgjørene som følger i offentlig og privat sektor.

Frontfagsmodellen

Frontfagsmodellen innebærer at lønnsveksten i konkurranseutsatt industri er normgivende for lønnsveksten i samfunnet over tid. Det betyr at vi i Norge har en koordinering av lønnsdannelsen mellom store forhandlingsområder.

Grunntanken er at konkurranseutsatt sektor og skjermet sektor (øvrig arbeidsmarked) skal kunne konkurrere om arbeidskraften.

Det betyr at partene i etterfølgende tariffoppgjør har frihet til å avtale egne økonomiske rammer.

– Vi har opplevd i flere år at anslaget er blitt sett på som en fasit av andre parter - både på arbeidsgiver og arbeidstakersiden, sier Randeberg.

– Man må se på virksomhetens behov og utfordringer, og på det økonomiske handlingsrommet. Trenger man for eksempel ingeniører eller jurister? Da må man kunne bruke lønn for å holde på dem og få tak i dem.

Ett av flere virkemidler

Visepresident med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk, Hanne Indregard Lind, understreker at dette er viktig for Psykologforeningens medlemmer:

– Lønnsoppgjørene våre har de senere årene fått stadig mindre preg av reelle forhandlinger, spesielt om økonomisk ramme, og i stor grad endt opp som en ren fordeling av en allerede fastsatt «ramme» lik frontfaget, sier hun.

– Dermed brukes ikke lønn som virkemiddel ved rekrutteringsutfordringer, og man ender i stedet opp med å måtte bruke innleie, som koster flere ganger mer og ikke gir stabile, gode arbeidsmiljøer.

– Vi ser også mange steder at det er problemer med veldig høy turnover blant både psykologer og psykologspesialister.


– Lønn er selvsagt ikke det eneste virkemiddelet man bør bruke for å få ned turnover, men å være helt låst og ikke bruke det i det hele tatt er uklokt.


Hanne Indregard Lind, visepresident i Psykologforeningen

I privat sektor vil partene følge avtalte tariffvilkår som er bedriftenes økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

– Dette gjør at lønnsveksten i bedriftene både vil kunne bli høyere eller lavere enn hva frontfagspartene anslår, rett og slett fordi noen bedrifter går bedre enn andre, sier Randeberg.

Det er den faktiske lønnsveksten over tid for konkurranseutsatt sektor som skal være normgivende for lønnsforhandlingene i offentlig sektor og resten av privat sektor.

Frontfagsmodellen blir ofte kalt bærebjelken i den norske lønnsmodellen.

– Hvis ikke bærebjelken skal knekke, må den tjene alle grupper godt og sørge for at offentlig sektor kan være konkurransedyktige i kampen om arbeidstakerne.

Utdanning må lønne seg

Akademikerne og Psykologforeningen mener utdanning må lønne seg. Norge er et av landene i OECD med lavest lønnsforskjeller mellom dem med høyere utdanning og dem uten. I staten er forskjellen litt i overkant av 110 000 kroner i året. Det vil si at det lønner seg mindre å ta høyere utdanning her enn i mange andre land.

Akademikerne

Organiserer over 255 000 høyt utdannede med mastergrad eller mer som er medlemmer i akademikerforeningene Psykologforeningen, Tekna, Legeforeningen, Econa, Samfunnsviterne, Juristforbundet, Tannlegeforeningen, Veterinærforeningen, Lektorlaget, Naturviterne, Afag, Samfunnsøkonomene og Krigsskoleutdannede offiserers landsforening.

Akademikerne forhandler også lønn og arbeidsvilkår for medlemmene til Nito, Farmasøytene og Jordmorforeningen som jobber i staten og kommunene.

– Å ta en lang utdanning er ikke bare en investering i egen karriere, men også å ta samfunnsansvar – ved å utnytte sine evner til samfunnets beste.

Den utdanningen og kunnskapen hver enkelt skaffer seg ved å legge ned flere år i studier og ta opp lån, tilfører arbeidslivet arbeidstakere som bidrar til innovasjon og økt produktivitet.

– Det er norsk arbeidsliv helt avhengig av. Og derfor bør også høyere utdanning lønne seg mer enn det gjør i dag, sier Randeberg.

– Arbeidsmarkedet er nettopp det – et marked. Det betyr at tilbud og etterspørsel også må gjelde her som i andre markeder, sier Randeberg.