Hopp til hovedinnhold

Endringer i arbeidsmiljøloven

Loven skal sørge for at alle i jobb har bestemte rettigheter. Nå har den fått flere justeringer.

Av: Katrine Vaage Haukaas

Lovendringene ble vedtatt 15. desember i fjor, og trer i kraft fra 1. juli. De tar sikte på å gjennomføre Arbeidsvilkårsdirektivet EU 2019/1152 i norsk rett, som har som formål å skape tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår for arbeidstaker.

Arbeidsmiljøloven er en vernelov som i utgangspunktet ikke kan fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker. De fleste endringene knytter seg til bestemmelser i lovens kapittel 14 som gjelder ansettelse med videre, men det er også en del endringer når det gjelder reglene om prøvetid.

Nye krav til arbeidsavtalen

Flere av endringene omhandler krav til arbeidsavtalen. Forut for lovendringen skulle skriftlig arbeidsavtale foreligge senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Med lovendringen er denne absolutte fristen nå på sju dager. Kravet gjelder i arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned.

Arbeidsmiljøloven

  • Loven for arbeidslivet. Den inneholder blant annet regler om arbeidsmiljø, arbeidstakeres vern mot usaklig oppsigelse og avskjed, arbeidstid, permisjon, ansettelse og avslutning av arbeidsforhold.
  • Målet med loven er å sikre gode ansettelsesforhold og at alle behandles likt i arbeidslivet.
  • Loven skal også sikre et arbeidsmiljø som skaper helsefremmende, meningsfylt og inkluderende arbeidsplasser.

Kilder: Lovdata og regjeringen.no

Endringene er av betydning for minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen. Hvilke opplysninger arbeidsavtalen skal inneholde reguleres i bestemmelsens første ledd. I tillegg til noen større eller mindre justeringer i bokstav b, g, h, i, j og m, legges det til fire nye bokstaver ved bokstav n, o, p og q. Blant annet er det nytt at arbeidsavtalen må inneholde opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet samt eventuell rett til kompetanseutvikling dersom arbeidsgiver tilbyr dette.

Bestemmelsen tilføres to nye presumsjoner i et nytt tredje og fjerde ledd. Det vil nå foreligge en presumsjon for fast ansettelse. Dette innebærer at dersom arbeidsgiver ikke opplyser om at arbeidsforholdet er midlertidig vil fast ansettelse legges til grunn, såfremt ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. I fjerde ledd tilføres en presumsjon for stillingens omfang. Presumsjonen innebærer at arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn der arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang, med mindre noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Presumsjonene stiller dermed ytterligere krav til at arbeidsgiver skriftliggjører og sannsynliggjør arbeidsforholdets rammer.

Fremtidige endringer i arbeidsforholdet nevnes i både kapittel 14-6 og 14-7, og «skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft», som det står i lovens kapittel 14-8. Unntak gjelder dersom endringene i arbeidsforholdet skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler.

I utgangspunktet vil ikke endringen få betydning for løpende arbeidsforhold per 1. juli i år; arbeidsgiver må ikke oppdatere arbeidsavtalen på eget initiativ. Hvis arbeidstaker ber om det må imidlertid arbeidsavtalen oppdateres tidligst mulig og senest to måneder etter mottatt anmodning, Avtalen må da suppleres i tråd med endringene i arbeidsmiljølovens kapittel 14-6 første ledd og 14-7 første og annet ledd.

Dersom en arbeidstaker som jobber deltid eller er midlertidig ansatt ber om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår skal arbeidsgiver gi et skriftlig og begrunnet svar innen en måned etter at forespørselen fant sted. En slik rett er betinget av at arbeidstakeren har vært ansatt i virksomheten i mer enn seks måneder, og er ferdig med eventuell prøvetid.

Prøvetid

En viktig endring er at prøvetiden for midlertidig ansatte i utgangspunktet ikke kan overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Siden hovedregelen er at prøvetid maksimalt kan utgjøre seks måneder, vil endringen bare ha betydning for midlertidige ansettelser med varighet kortere enn 12 måneder.

Det kan ikke avtales ny prøvetid dersom arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet stillingen arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet. Dette gjelder uavhengig av om opprinnelig og ny stilling er midlertidig eller fast. Dersom arbeidstakerens tidligere ansettelsestid og ny prøvetid ikke samlet overstiger seks måneder, kan imidlertid ny prøvetid avtales ved fast ansettelse.

For statsansatte er det også gjort endringer i reglene om prøvetid. Endringen må anses å være nokså samsvarende med den som følger av arbeidsmiljøloven.