Klage til Psykologforeningens fagetiske råd

Norsk psykologforening arbeider for høy faglig og etisk standard på psykologisk virksomhet. Derfor har Psykologforeningen sluttet seg til Etiske prinsipper for nordiske psykologer (EPNP).

Sentralt i arbeidet med kvalitetssikring av kompetanse og praksis, er at det må være mulighet for å oppdage, klage på og korrigere svikt i psykologers fagetiske praksis. Til de nordiske prinsippene er det knyttet et reglement og saksbehandlingsregler for fagetiske klagesaker.

Den fagetiske klageprosessen har som sitt viktigste formål å bidra til at den innklagede psykologen kan foreta en fagetisk refleksjon over de punktene som  Fagetisk råd påpeker i psykologens arbeid, og eventuelt endre sin praksis slik at denne er i overensstemmelse med EPNP. Det er ønskelig at denne prosessen kan vise at klager er respektert, og kan oppleve å få en oppreisning via saksforløpet. 

Fagetisk råd konkluderer med at det enten er brudd eller ikke brudd på EPNP. Ved brudd vil gjennomgangen av saksgangen og konklusjonen være å regne som kollegial veiledning til psykologen.

Det er viktig å være klar over:

 • Fagetisk råd er ikke en rettsinstans
 • Fagetisk råd har ikke mandat til å ekskludere medlemmer fra Norsk psykologforening
 • Fagetisk råd kan ikke frata medlemmer deres autorisasjon som psykolog. Dette er det Helsetilsynet som eventuelt gjør
 • Fagetisk råd har ikke mandat til å gjøre sakkyndige rapporter ugyldige
 • En klage til Fagetisk råd kan ikke føre til at en får omgjort diagnoser, rettet opp journaler osv.  
 • Fagetisk råd har bare lov til å ta imot personsensitive opplysninger om tredjepersoner som har samtykket. Hvis vi mottar denne type opplysninger uten samtykke vil hele saken returneres og ikke behandles

Gå til saksbehandlingsregler i henhold til reglement for Fagetisk råd.

Last ned veiledning for klager til Fagetisk råd.

De fagetiske prinsippene regulerer psykologers faglige virksomhet, som er definert som enhver situasjon der psykologen utøver yrkesmessig virksomhet i relasjon til individ, gruppe eller organisasjon.

Norsk psykologforenings medlemmer er forpliktet til å utøve sin virksomhet i henhold til Etiske prinsipper for nordiske psykologer og til de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder for området psykologen arbeider innenfor.

Dersom en mener at psykologen har opptrådt på en uetisk måte, kan vedkommende innklages til Norsk Psykologforening, forutsatt at vedkommende er medlem.

Hvem kan klage

Fagetisk råd (FER) behandler klagesaker som vedrører medlemmers fagetikk i forbindelse med deres yrkesutøvelse som psykolog. Enhver person, gruppe av personer eller organisasjon som psykologen har et profesjonelt forhold til kan klage. Klage kan også den som mener at psykologen i annen sammenheng opptrer i strid med god psykologskikk.

Hvordan klage

En klage på en psykolog til fagetisk råd skjer på følgende måte:

 1. Klager på psykologer til Fagetisk råd må skje skriftlig via vanlig post eller Digipost.no (e-post er ikke sikkert nok med tanke på personvern). Skriv en kortfattet redegjørelse om det du vil klage på. Beskriv på hvilken måte du mener at psykologen har brutt med de fagetiske prinsippene. Gjelder klagen skriftlig materiale som erklæringer, rapporter, journal, avisartikler og lignende skal dette vedlegges klagen. Personsensitive opplysninger om tredjepersoner må anonymiseres. Dette gjelder for eksempel opplysninger om barn, tidligere ektefelle eller andre som kan identifiseres gjennom navn eller relasjon til klager. Alternativt kan personen opplysningene gjelder samtykke til at FER behandler opplysningene. Klagen (kun ett ensidig eksemplar) sendes til postadresse:
  Fagetisk Råd, Norsk psykologforening, postboks 419 Sentrum, 0103 Oslo, eller til Norsk psykologforeningen på Digipost.no. Organisasjonsnummer 970 168 419. 
 2. Dersom psykologen er medlem av Norsk psykologforening og dersom det ikke har gått mer enn 10 år siden den aktuelle hendelsen blir saken vurdert av fagetisk råd. Innklaget psykolog blir informert om klagen.
 3. Fagetisk råd vurderer klagen i forhold til fagetiske prinsipper og avgjør om saken skal tas opp til videre behandling. FER utreder ikke saker som dreier seg om faglig uenighet, uenighet om en konklusjon, rettslige problemstillinger eller andre forhold som ikke berører fagetikken.
 4. Når en klagesak er tatt opp til videre behandling i fagetisk råd vil den innklagede psykolog bli bedt om å uttale seg. Klager vil deretter få mulighet til å gjennomgå og kommentere på psykologens uttalelse. Deretter vil psykologen få oversendt klagers kommentarer og bli bedt om å komme med sine sluttkommentarer.
 5. Når fagetisk råd har mottatt uttalelser og kommentarer fra begge parter blir dette gjennomgått i rådets møte hvor rådet tar stilling til om det har skjedd et brudd på de fagetiske prinsippene og eventuelt alvorlighetsgrad (se reglement for Fagetisk råd ).
 6. FER sitt vedtak blir sendt til klager og innklaget psykolog med kopi til Sentralstyret i Norsk psykologforening.

Saksbehandlingstid

For saker som blir tatt opp til videre behandling/utredning er det en saksbehandlingstid på 6 måneder.

Offentliggjøring av klager

Alle klager innkommet etter 1. januar 2016 vil bli offentliggjort på Psykologforeningens hjemmesider etter at saken er ferdigbehandlet. Identiteten til partene i saken vil ikke fremgå av informasjonen som legges ut. Se konklusjoner i fagetiske klagesaker .

Emneord: etikk , klage

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.