Klage til Helsetilsynet

Hvis du mener at du er blitt feilbehandlet, eller at helsepersonell har brutt noen av sine plikter overfor deg, har du flere klagemuligheter. Hvis du mener at du har fått en skadelig behandling, kan du  klage til Fylkesmannen. Hvis Fylkesmannen mener saken er så alvorlig at det kan bli tale om administrative reaksjoner mot helsepersonell eller virksomhet, blir saken oversendt Helsetilsynet til avgjørelse.

Pasientombudene

Hvis du er usikker på dine rettigheter, om du skal klage eller du trenger hjelp til å formulere eller fremme en klage, kan du henvende deg til Pasientombudet i fylket der du bor. Noen henvender seg fordi de ikke på egen hånd kan ivareta sine interesser.

Gå til Pasientombudets nettside.

Klage på helsepersonell og/eller virksomheter

Hvis du mener at du er blitt feilbehandlet eller at psykologen har brutt noen av sine plikter over for deg, som for eksempel å gi forsvarlig behandling, kan du be Helsetilsynet i fylket vurdere dette. I noen tilfeller vil Helsetilsynet i fylket oversende saken til Statens helsetilsyn for å få vurdert reaksjon. Hvordan den skal reagerers, reguleres av Helsepersonelloven, kapittel 11. En reaksjon kan for eksempel være en skriftlig advarsel eller tap av autorisasjon / offentlig godkjenning som helsepersonell.

Hvordan klager du?

En klage må inneholde hvem det klages på og hva klagen gjelder. For eksempel bør det være en nøktern beskrivelse av hvordan man menert at man er blitt feilbehandlet. Det er viktig at du gir alle de opplysninger du tror kan være av betydning for vurderingen.

Det er ingen frist for en slik klage, men det er en fordel at denne kommer så tidlig som mulig, både for at virksomheten kan rette på forholdet så fort som mulig, og for at tilsynsmyndigheten får best mulig grunnlag til å vurdere saken.

Klage på at pasientrettigheter ikke er oppfylt

Når du mener en pasientrettighet er brutt, kan du be den som skal yte helsehjelpen om at rettigheten oppfylles etter Pasientrettighetsloven. Eksempel på en pasientrettighet er for eksempel retten til innsyn i din pasientjournal.

Hvordan klager du?

Henvend deg til den du mener har plikt til å oppfylle rettigheten. Be f. eks. psykologen eller virksomheten om innsyn i din journal. Fristen for en slik henvendelse er fire uker . På denne måten kan man løse saken på et lavest mulig nivå. Det er først når rettigheten ikke oppfylles, til tross for at du har bedt om det, at du kan klage til Helsetilsynet i fylket. Klagen må være skriftlig, og den må være undertegnet av deg eller en som representerer deg. Du må beskrive det/de forhold du klager over og gi alle de opplysninger du tror kan være av betydning for behandlingen av klagen. Fristen for å klage til Helsetilsynet i fylket, er tre uker etter at anmodningen fra f. eks psykologen er avslått. En klage som kommer etter fristen, kan likevel tas under behandling når det finnes rimelig at den blir vurdert. For øvrig gjelder forvaltningslovens regler om klage .

Klage på vedtak innen psykisk helsevern

Dersom du blir utsatt for tvang i behandlingen, kan du klage på dette. Du skal bli opplyst om klageadgangen. Bestemmelsene om klageordningene fremgår av lov om psykisk helsevern.

Om kontrollkommisjonene

Innen det psykiske helsevern er det opprettet egne kontrollkommisjoner som har hovedansvar for å overprøve og å kontrollere vedtak om tvunget psykisk helsevern. Alle pasienter under psykisk helsevern har rett til å kontakte eller klage til kontrollkommisjonen. Kontrollkommisjonenes hovedoppgave er å ivareta pasientenes rettssikkerhet, og påse at rettighetene etter loven blir respektert. Kontrollkommisjonene er selvstendige forvaltningsorgan og en sentral klageinstans innen psykisk helsevern.

Kontrollkommisjonen behandler klager om videre undersøkelse (observasjon), etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern, samt sak om overføring. Hvis kontrollkommisjonen ikke tar klagen til følge i saker om tvungent psykisk helsevern, har pasienten rett til å bringe saken inn for domstolene.

Klage til fylkesmannen

Når det gjelder vedtak om tvangsbehandling kan pasienten påklage slikt vedtak til Fylkesmannen i det fylket helsehjelpen gis. Pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern har så langt annet ikke er bestemt også rettigheter etter pasientrettighetsloven.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.