Når jussen ikke strekker til

Isfjell. Foto: YAY Micro

Det har i løpet av de siste par tiårene skjedd en eksplosiv økning av antall lover og forskrifter som regulerer helsetjenesten. Grunnleggende menneskerettslige verdier som individets selvbestemmelsesrett og frihet er tydelig definert, og enhver bruk av tvang krever lovlig rettsgrunnlag.

I 2009 ble allikevel mer enn 5000 personer innlagt med tvang i psykisk helsevern. Av disse ble en av fem tvangsinnlagt mer enn en gang. Det er bred enighet politisk, blant brukerorganisasjoner og i fagmiljøet om at dette tallet må ned.

Det regjeringsoppnevnte Paulsrud-utvalget presenterte sist uke sin gjennomgang av regelverket for tvangsbruk. Rapporten konkluderer med innstramming av vilkårene for tvang og kontrollen skal bli strengere. Det er mye bra i rapporten, men med en juridisk overtone er det en fare for at resultatet blir at helsepersonell blir flinkere til å følge regler, uten at det fører til bedre praksis. Rapporten skal nå ut på høring. La oss håpe at vi nå får en bred debatt som også belyser verdier, etiske og faglige sider ved tvangsbruken.

Gå til kronikken Veldig sterk, veldig snill.

Møte med lidende mennesker i vanskelige livssituasjoner påvirker oss. Nærhetsetikken (Levinas, 1906 - 95) beskriver hvordan møte med et annet menneske, ansikt til ansikt vekker vår etiske bevissthet. Den andres ansikt har i seg en appell om ansvar, et ansvar vi ikke fritt kan velge om vi vil påta oss. Møte mellom pasient og behandler er spesielt sårbart fordi relasjonen er etablert fordi behandleren har privilegert kunnskap. Den andre presenterer en lidelse, en psykisk smerte som berører. I veiledningssammenheng møter jeg ofte helsepersonell som føler avmakt, de vil så gjerne hjelpe men synes ikke de kommer noen vei. Avmakten gjør at de vil at andre skal ta over, og spesielt er det stort håp om at en innleggelse skal utrette det mirakel de selv ikke var i stand til. Et av to hensyn som kan begrunne frihetsberøvelse, er nettopp definert ut i fra den psykisk syke personens egen interesse, inkludert behandlingskriteriet. En god etisk øvelse er å vurdere sin egen integritet, inkludert egne holdninger. Enda bedre blir det når Paulsrud-utvalget foreslår å styrke pasientens selvbestemmelsesrett. Det fritar oss ikke fra det faglige ansvaret, men oppgaven løses sammen med pasienten.

Gå til Hilser mer human lov velkommen.

Fordi nærhet har betydning er det interessant å legge merke til at forholdet mellom antall konsultasjoner på dagtid og legevakt (kveld, natt, helg) er da ca. åtte til en. Når det gjelder innleggelser til tvungent psykisk helsevern er det imidlertid dobbelt så mange som blir lagt inn fra legevakt som fra fastleger. Primærhelsetjenesten fremheves i dette som en sentral aktør. På dagtid er det større sjanse for at pasienten møtes av helsepersonell innen kommunal psykisk helsetjeneste, som er kjent med situasjonen. Flere steder er det nå også kommunepsykologer som kan være med å vurdere situasjonen. Det finnes gode eksempler og regional statistikk som viser at det er mulig å redusere bruk av tvang, og spesielt er det gode erfaringer med brukerstyrte plasser. Det kan hende at tjenester basert på nærhet til pasienten gjør at vi påtar oss et ansvar som ikke er regelstyrt, et ansvar basert på faglighet og etikk.

Etikken dekker et stort område av isfjellet under overflaten. Illustrasjonsfoto

Etikken dekker et stort område av isfjellet under overflaten

Det advares nå mot å droppe tvangsbruk (Jan Øystein Berle, BT 11. juni). Her er det derfor viktig at vi ikke blander sammen argumentasjonen. Det andre overordnede hensyn som kan begrunne frihetsberøvelse. er definert ut i fra ansvaret for å beskytte andres liv og helse, samfunnsbeskyttelse. Det er sannsynligvis også stor enighet om at pasienter som er til fare for seg selv må beskyttes, og at farekriteriet sammen med hovedkriteriet om alvorlig sinnslidelse bør beholdes som grunnlag for tvangsinnleggelse. Det finnes tilfeller hvor bruk av makt og tvang både er nødvendige og lovlige.

Etikk er tuftet på allment aksepterte verdier og moral. Fagetikk fremhever det særlige ansvaret profesjonen har i kraft av sin kunnskap. Illustrert ved hjelp av et isfjell, er det verdiene og moralen som danner selve fundamentet, mens etikken dekker et stort område rett under havoverflaten. Toppen av isfjellet består av lover, regler og forskrifter. En debatt om tvangsbruk bør ha som mål å styrke fundamentet. Alternativet kan bli et havarert isfjell.

Gå til NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern.

Kommentarer

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.