Etikkøvelse forebygger

Kvinne som trener. Foto: YA Micro

Tillitskapende arbeid har likheter enten det dreier seg om en profesjonsforening, en bedrift eller et politisk parti. Et aktuelt eksempel er FrP-saken der en topp-tillitsvalgt er mistenkt for ulovlige handlinger og handlinger som anses uforenlig med tillitsvervet.

Mediedekningen gjenspeiler samfunnets forventninger. Felles for psykologer, bedriftsledere eller tillitsvalgte er at deres handlinger ikke bare forbindes med personen, men også organisasjonen de tilhører. Organisasjonen gir en posisjon i form av medlemskap, ansettelse eller verv. Organisasjonen har et ansvar fordi med posisjonen, følger også makt.

Makt har den som har kunnskap, beslutningsmyndighet eller innflytelse. Dette er privilegier som kan misbrukes. I våre etiske retningslinjer heter det: ”Psykologen tilstreber bevissthet om sine egne behov, holdninger og vurderinger og om sin rolle i relasjonen. Han/hun misbruker ikke sin makt og stilling gjennom å utnytte klientens avhengighet og tillit”.

Maktmisbruk fører til særlige kraftige reaksjoner fra samfunnet, når barn og ungdom blir utsatt. Det stilles et ufravikelig krav om at fritidsledere og tillitsvalgte i barne- og ungdomsorganisasjoner ikke misbruker sin stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Dette berører også straffeloven. Etikk er og skal være langt strengere enn juridiske lover. Derfor er etikk også forebyggende.

Psykologforeningens etiske retningslinjer er utarbeidet for å beskytte våre brukere. De gir også løfter utad, løfter som skaper tillitt til profesjonen. En bedriftsleder uttalte i en avis at etikk er så viktig at alle ansatte må lese deres etiske retningslinjer minst to ganger. Basert på flere års erfaring med undervisning i fagetikk for psykologer, andre helsearbeidere og på ulike arbeidsplasser, vil jeg påstå at det vanskelige er ikke å lese eller kjenne til gjeldende retningslinjer. Utfordringen er å kjenne igjen et etisk dilemma når det oppstår. Etiske brudd forekommer ofte lenge før uetisk atferd trår over terskelen til å bli et lovbrudd.

Psykologtittelen har vært beskyttet siden 1973. I forarbeidet var løftet om at psykologene skulle holde orden i eget hus en konsekvens av løftet om høy faglig standard. Hvilke virkemidler er best egnet til å holde god orden? I artikkelsamlingen som ble gitt ut av Statens helsepersonellnemnds femårsjubileum i 2005 har jeg skrevet en artikkel sammen med Knut Dalen, med tittelen ”Ileggelse av administrative reaksjoner – hvilken effekt har det? Her viser vi til at administrative reaksjoner kan være riset bak speilet og at det er god grunn til å tro at bevisstheten om administrative reaksjoner har effekt. Riset bak speilet er med på å fortelle hvilken type brudd som ikke er forenlig med forsvarlig yrkesutøvelse. Når det skjer, må en rydde opp. En viktig konklusjon i artikkelen er at god orden skapes gjennom opplæring i fagetikk der man blir gjort kjent med utfordringer man vil komme til å møte i utøvelsen av yrket. Man er forberedt på hvilke etiske utfordringen en vil møte, og kan være mer bevisst på hva som skjer når disse dukker opp.

Ungdomsarbeid er kjennetegnet av en asymmetri mellom ungdom og leder. En asymmetri som virker størst nedenfra og opp. Det gjør at ungdom lettere er utsatt for maktmisbruk. Dersom ubalansen i relasjonen ikke blir gjenkjent og forstått av den voksne, vil det være vanskeligere å håndtere uheldige situasjoner på en faglig og profesjonell måte. Arbeidsgiver og forening har et ansvar. Gode rutiner for opplæring og etisk veiledning virker forebyggende og bidrar til å holde orden. I det øyeblikket loven trer inn på arenaen overlater vi til andre å rydde opp. FrP-saken viser at spørsmål om tillitt vurderes ut i fra hva som blir gjort for å forebygge både etiske brudd og lovbrudd.

Kommentarer

Emneord: barn og unge , etikk

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.