Samhandlingsreformen – ikke bærekraftig

Bjarne Håkon Hanssen sier at stortingsmeldingen om samhandlingsreformen er en invitasjon til videre dialog om det konkrete innholdet i fremtidens helsetjenester. Det er da enda godt. For det er mye de har glemt, mye gammelt nytt og det er langt fra en reform til det beste for folk med psykiske helseplager regjeringen presenterte i dag.

Dessverre er mange av svarene helseministeren gir på de store nye utfordringene han beskriver i meldingen, en resirkulering av allerede utprøvde løsninger.

Vi vet at fastlegene ikke har den kompetansen som er nødvendig for å gi god evidensbasert psykisk helsehjelp til de med milde og moderate lidelser. På en pressekonferanse 19. juni fastslo at fastlegene ikke har det apparatet rundt seg som skal til for å gi god hjelp til de med psykiske lidelser. Vi vet at 18 prosent av sykemeldingsdagene, over 50 prosent av de som er uføre under 40 år, og at 50 prosent av tapte arbeidsår har sin årsak i psykiske plager. Og vi vet at de sier de knapt har fått behandling i 1. linjen. Likevel er det fastlegen som er ministerens svar når de nå sier de skal forsterke, fornye og forbedre helsetjenestene i Norge.

I sluttevalueringen av opptrappingsplanen som ble fremlagt på onsdag denne uken er en av hovedkonklusjonene at dagens strukturer med fastlege og DPS ikke klarer å gi et godt nok tilbud til de med rusproblemer, de eldre med psykiske plager eller til de i den generelle befolkningen som har milde og moderate psykiske plager. De anbefaler fra forskergruppen at det etableres spesialiserte tilbud i 1. linjen for å ivareta disse gruppene. Mer konkret kan man neppe sies å kunne bli. Men helseministeren er stort sett taus om hvordan dette skal følges opp.

Han nevner noe om lavterskel og psykologer i sin fremleggelse under pressekonferansen, men i selve meldingen står det ikke noe om tverrfaglige team, ikke noe om psykologer som del av en kommunal helsetjeneste. Og det står absolutt ikke noe som svarer til de anbefalingene som kommer fra evalueringen av Opptrappingsplanen, som konkret må leses som behov for en sterk satsing på psykologer i kommunen.

Det fremstår underlig at ministeren ikke følger opp anbefalingene fra evalueringen av Opptrappingsplanen mer konkret i samhandlingsreformen. Nettopp nå som alle spør seg ”hva skjer nå” innen psykisk helse burde ministeren i mye større grad adressert oppfølgingen av opptrappingsplanen helt spesifikt. Men opptrappingsplanen er ikke nevnt ett sted i dagens stortingsmelding som noe som man skal ta utgangspunkt i. Det er som om den ikke har eksistert, og som om dagens reform ikke bygger på det som har skjedd, som er evaluert eller anbefalt.

Vi i Norsk Psykologforening er opptatt av at fremtidens helsevesen skal være bærekraftig. Vi er svært enig i intensjonen i Samhandlingsreformen – at folk skal få rett behandling, på rett sted, til rett tid. Imidlertid er det Bjarne Håkon Hansen i dag har lagt frem ikke det som sikrer en slik utviking innen psykisk helse.

Vi regner med at siste ord langt fra er sagt i denne saken. Og som nevnt la ministeren vekt på dialog fremover. Vi skal være konstruktive og ta imot denne invitasjonen. Og vi håper da at dette blir reelle dialoger, at ministeren er villig til å lytte til de gode eksemplene som finnes for psykologisk lavterskeltilbud allerede. Og vi håper han vil forstå at reell lavterskel innen psykisk helse ikke lar seg innpasse i et system der man må vente på time hos fastlege i noen uker, for så å henvises, og måtte vente på time hos psykolog i enda noen uker. Vi vil oppfordre ministeren til å ta for seg Helsedirektoratets rapport om rekruttering av psykologer i kommunen, og legge den til grunn for hvordan man bør tenke forebygging, lavterskel og best mulig bærekraftig helsetjeneste i fremtiden.

Kommentarer

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.