Psykologforeningens innspill til ny opplæringslov

Barn som går inn på skolen

Foto: Shutterstock

For å få en tverrfaglig PP-tjeneste må den psykologfaglige kompetansen styrkes.

Norsk psykologforening leverte 25. juni sine innspill til ny opplæringslov. Her støtter foreningen forslaget om å endre mandatet til PP- tjenesten, slik at tjenesten får en tydelig oppgave i å samarbeide med skolene om kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og tilrettelegging for alle elevene. Dette vil understøtte PP-tjenestens viktige rolle for å fremme livskvalitet og trivsel. 

I Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse er det et mål å sikre best mulig helhet og tverrfaglighet i det kommunale hjelpe- og støtteapparatet rundt barn og unge. Psykologforeningen mener dette bør tydeliggjøres i lovhjemling av PP-tjenesten spesielt, og for barnehager og skolen generelt.

Behov for systematisk samarbeid med andre tjenester

Psykologer har en etterspurt kompetanse som særlig aktualiseres i møte med barn, ungdom og familier som strever. Vurdering og utredning av utvikling hos barn og ungdom, tilretteleggingsbehov, tiltak og behandling er sentrale arbeidsoppgaver for psykologer i kommunal- og fylkeskommunal tjeneste.

Fra Januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. I høringsuttalelsen pekes det på at mange kommuner ikke har psykologkompetanse i PP-tjenesten, noe som gjør det enda viktigere at skolen samarbeider systematisk med psykologer plassert i andre kommunale tjenester når det er behov for det.

For få psykologer i PP-tjenesten

Psykologforeningen mener at oppdraget PP-tjenesten har om sakkyndig utredning og oppfølging krever en tverrfaglig tjeneste der psykologenes kompetanse er vesentlig for å ivareta de utrednings- og oppfølgingsbehovene barn kan ha.

Et mindretall av landets kommuner og fylkeskommuner har i dag psykologkompetanse i PP-tjenesten, til tross for benevnelsen pedagogisk psykologisk tjeneste. For at tjenesten faktisk skal være tverrfaglig er det behov for å styrke den psykologfaglige kompetansen.

Ofte vil lærevansker være knyttet til psykiske, emosjonelle eller sosiale problemer der psykologer har særskilt kompetanse. Psykiske problemer og lidelser er en viktig årsak til skolefrafall og den største årsaken til uføretrygd hos unge voksne mellom 18 - 30 år. Psykologer har en særkompetanse i å utrede og behandle vansker som berører utvikling av språk, kognisjon og psykisk helse.

Derfor mener Psykologforeningen at det bør presiseres i lov, forskrift eller retningslinjer at PP-tjenesten skal være en tverrfaglig tjeneste der psykolog og sosialfaglig kompetanse er en del av den spesialpedagogiske helheten. 

Les hele høringsuttalelsen her

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.