Det er 9 medlemmer som stiller som kandidat til å være landsmøtedelegat fra Oslo

Valg av landsmøtedelegater Oslo NPF

På vegne av Oslo NPF styret reiser leder Birgit Aanderaa, Jonas Leversen, Halvor Stavland og Anna Børselien Kildal som landsmøtedelegater fra Oslo.

Det skal også velges 7 delegater og 2 vara, så kryss av for inntil 9 personer. Det er mange spennende saker på årets landsmøte, så hvilke kandidater du stemmer inn vil gjøre en forskjell. Denne presentasjonen av kandidatene vil også ligge inne i det elektroniske valget til Oslo lokalavdeling med bilde av kandidatene. Se nærmere på landsmøtesakene også, ligger på nettsiden til Psykologforeningen! Send gjerne inn mail til Oslo lokalavdeling hvis du har synspunkter på sakene.

Godt valg!

Valgkomiteen har blitt bedt om å innstille 7 + 2 kandidater fra Osloavdelingen av Norsk Psykologforening til Landsmøtet i 2022. 

 

Etter en vurdering der vi har lagt vekt på mangfold i erfaring, faglig bakgrunn, kjønn og alder, har vi besluttet å innstille følgende kandidater.

 

Nina Haarklou

Rune Lauvanger

Helén Ingrid Andreassen 

Jostein Skjelgård

Anna Szulc

Ingunn Opsahl 

Kjersti Lohne 

 

Vara: 

Frida Røvik 

Inger Eidsvåg

 

 

For Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening sin valgkomité, 

 

Helene A. Nissen-Lie og 

Matias Bals 

 

 

 

 

 

Innstilt til landsmøtedelegater:

 

 

Rune Lauvanger

Hvorfor ønsker jeg å være landsmøtedelegat?

For å påvirke at psykologforeningen gjør gode valg for sine medlemmer og samfunnet.

 

Landsmøtesakene

De kommer ut dagen før fristen til å melde seg så det blir litt vanskelig. Men antar at en bedre sikring av at tillitsvalgte som står nær medlemmene i hverdagen kommer opp som sak. Noe jeg er for. Også for å endre fagetisk råd til et mer rådgivende fremfor dømmende organ, slik at det blir nyttigere for medlemmene og mindre misbrukt at advokater i barnefordelingssaker. Ellers blir det kanskje noe på å utvikle satstingsområde arbeid, justeringer av noen spesialistkrav og tydeligere organisering av NPF. Forslag må tygges på før landsmøtet og diskusjonen gå sin gang, innspill hentes fra andre medlemmer, før jeg endelig stemmer på selve Landsmøtet.

 

Jeg er engasjert i og bekymret for arbeidsvilkårene for psykologer i det offentlige. Muligheten for å utføre godt fag og lønn. Rekruttere og beholde. I tillegg tror jeg det er en bra ting at psykologer innimellom møtes uformelt på tvers av ulike arbeidssteder som 1 og 2 linje, stat og kommune, barne og voksenfelt, privat og offentlig.

 

Cand Psychol i Oslo (93-98), spesialist i Klinisk voksenpsykologi siden 2004.

Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo

Hovedtillitsvalgt på Lovisenberg og styremedlem i Oslo lokallag.

 

 

Jostein Skjeldal

Hvorfor ønsker jeg å være landsmøtedelegat?

Mitt navn er Jostein, jobber i OUS. Jeg ønsker å være med for å kunne ha påvirkningskraft på blant annet hvilke saker foreningen skal fokusere på fremover. Jeg tenker foreningens hovedsatsningsområde er viktig. Jobber selv med arbeid og psykisk helse til daglig. Tenker også at situasjon i spes helsetjenesten med økt press og flukt av spesialister over i det private er viktig å tematisere.

 

Psykologspesialist og fysioterapeut

OUS

Sekretær i lokalavdeling Oslo

 

 

 

 

 

Kjersti Lohne

Jeg vil herved melde meg til valg som delegat til landsmøtet 2022.

Jeg er for tiden ansatt på Sunnaas sykehus og Kapellveien

habiliteringssenter. Jeg er spesialist i voksenpsykologi og under

spesialisering i nevropsykologi.

Jeg ønsker å fortsette mitt engasjement i psykologforeningen hvor jeg i dag

er styremedlem og kasserer i lokallaget i Oslo.

Der jobber jeg bl.a. med å skape sosiale og fagpolitiske møter for

medlemmene, senest høstfesten for Oslos psykologer 24/9.

Jeg er ellers spesielt engasjert i barns trivsel og mestring i skolen, behovet

for å dempe prestasjonspress og få til en inkluderende skole som dyrker

mangfoldet av evner og interesser hos barn, ikke kun det teoretiske og

skriftlige.

På landsmøtet ser jeg frem til å sette meg enda bedre inn i sakene og høre

andres innspill før jeg konkluderer og stemmer. Per i dag er jeg positiv til å

endre fagetisk råd i retning av et rådgivende fremfor dømmende organ slik

som er foreslått. Jeg er ellers positiv til en organisasjonsendring som har

siktemål å få de tillitsvalgte nærmere ledelsen i foreningen, endringer i

spesialistreglementet angående samtidighetskravet og jeg er spent på å

høre mer om hvordan urfolkspolitikken kan utvikles i foreningen.

 

 

Helén Ingrid Andreassen

 

Jeg er en engasjert psykolog som ønsker å delta i debattene om NPF sin politikk og organisasjon. Jeg sitter som styremedlem I YPU, Yngre PSykologers utvalg, go har således lært mye om og jobbet med problemstillinger som rammer særlig ikke-spesialister. Som delegat vil jeg føle et ansvar for å representere medlemmene, særlig Oslo og ikke-spesialister. Jeg syns også det er viktig at man skal kunne være saklig uenig og diskutere sammen med lave skuldre. Diskusjon er ikke konflikt.
Jeg har deltatt på mange landsmøter tidligere, (i andre organisasjoner) er godt kjent med hvordan det foregår. Jeg kan derfor bidra aktivt på vegne av Oslo-delegasjonen og/eller YPU dersom det skulle vært nødvendig.

Landsmøtesakene

Jeg kan kommentere noen av sakene som jeg har formet en mening om. Det øvrige vil jeg gjerne diskutere og lese mer om, i samarbeid med delegasjonen. Det gjelder forsåvidt alle sakene.
Organisasjonsgjennomgang: Dette er svært viktig, vi må i større grad sikre en demokratisk forankring av psykologforeningens lønnsstrategier og politikk. At det nå arbeidet for de demokratiske strukturene styrkes slik at all politikk forankres og vedtas syns jeg er bra. Jeg vil være opptatt å få en vedtakstekst som sikrer medlemmene klar innflytelse og som tydeliggjør de demokratiske strukturene.
Jeg støtter Oppland NPF sitt forslag om å gjøre noe med samtidighetskravene for foreldre i permisjon. Jeg ser at SST ønsker å sette ned et utvalg. Hvis det blir utfallet mener jeg de burde ha en tidsfrist. Dette er en viktig sak, særlig for mange unge, som ikke må "koke bort i kålen".
Når det gjelder krav til direkte observasjon i veiledning er jeg positiv til dette. Samtidig er jeg og YPU opptatt av at dette blir et delt ansvar mellom veileder og veiland, ikke en ting som det forventes at veilanden skal ordne alt det praktiske rundt. Det er også viktig å gjøre dette på en måte som er mulig å gjennomføre for alle i hele landet.
I orienteringssakene vil jeg være opptatt av å ettergå at medlemmenes vedtak har blitt fulgt opp. Jeg vil også være opptatt av hvordan NPF jobber for å ivareta ikke-spesialister i sine satsninger. Feks opp mot spesialisthelsetjenesten, der nyutdannede psykologer er særlig utsatt.

 

Profesjonsstudiet i Oslo. Er i gang med spesialiteten i samfunnspsykologi.

Sebbelows Stiftelse

Styremedlem YPU

 

 

 

Anna Szulc

 

Jeg er 49 år og startet i 2014, etter 14 års fartstid i offentlig psykisk helse, min egen privatpraksis. Jeg har før dette erfaring fra BUP, DPS og døgnavdeling /psykoseenhet, samt en gruppeenhet for pasienter med personlighetsproblematikk. Jeg har dermed bred erfaring med alle aldersgrupper og også med pasienter med alvorlig problematikk.
Jeg er spesialist i klinisk psykologi med barn og ungdom, voksne og klinisk psykologi med psykoterapi, gruppeanalytiker og snart ferdig psykoanalytiker. Jeg er dermed særlig opptatt av det viktige samfunnsoppdrag som vi har i form av å tilby godt faglig fundert psykologisk og psykoterapeutisk utredning OG behandling til pasienters beste. Jeg er også opptatt av at det å ha tid og mulighet for fordypning og faglig utvikling, også er en av de viktigste faktorene for å bevare engasjement, nysgjerrighet og forebygge utbrenthet. De manglende muligheter for å arbeide i tråd med faget og for å utvikle seg faglig, anser jeg for de viktigste årsaker til at psykologer, og herunder spesialister, søker seg vekk fra offentlig psykisk helse og fra psykologyrket.
Som vi alle vet, er mulighetene for å tilby pasienter god faglig fundert terapeutisk behandling med tilstrekkelig hyppighet og over tilstrekkelig lang tid, en stor mangelvare innenfor offentlig psykisk helse i dag. Jeg ønsker derfor å holde dette fokuset høyt, da erfaringen tilsier at behovet for kvalifisert psykisk helsehjelp ikke borte til tross for forebyggingsinnsatsen som finner sted rundt omkring.
• Som privatpraktiserende (uten avtale) ønsker jeg i tillegg å være en god representant for vår kollega-gruppe som det blir stadig flere av, og løfte opp de helprivate psykologers viktige rolle som supplement til det offentlige tilbudet. Vi tar imot mange hele tiden, som trenger hjelp, men som ikke innfrir kriteriene for «rett til psykisk helsehjelp». Det er bra at de som har råd til å betale, kan få hjelp hos oss. Det som imidlertid bekymrer meg veldig, er at stadig flere som IKKE har råd til å betale, også henvender seg, fordi de ikke orker flere kortvarige tilbud eller avslag på henvisning innen offentlig psykisk helse. Og DET er et problem.

 

Jeg er særlig opptatt av følgende landsmøtesak:
Hvordan psykologer best tilegner seg klinisk ekspertise og terapeutferdigheter
• hvordan dette implementeres og opprettholdes uavhengig av metoder og arbeidsformer som bruke
Jeg tenker at dette har en direkte sammenheng med hvilket yrkesliv psykologer møter både under og etter utdanning. Å utvikle klinisk ekspertise og terapeutferdigheter er uløselig knyttet til å kunne basere behandlingen man tilbyr på faglige vurderinger av pasientens behov og ikke ekstreme kapasitetshensyn. Dagens rammer som psykologer må arbeide under, undergraver dermed gode muligheter for å utvikle seg faglig.
Jeg er også opptatt av fagetisk råd og de fagetiske retningslinjer og ønsker å bidra til en videreutvikling av fagetisk råds rolle og arbeid med saker, slik at dette blir mest mulig forståelig for alle involverte og balansert i forhold til å ivareta både klager og den innklagde kollega.

Jeg sitter i etikkutvalget ved IGA (Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi) og jeg er leder for undervisningsutvalget ved IBUP (Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi).

Cand. psychol, psykologspesialist.

Egen praksis: Anna Szulc Psykologpraksis

Jeg har vært sentertillitsvalgt for klinikk for psykisk helse, ungdom, på Sogn, under omorganiseringsprosessen i OUS, i perioden 2010-11.

 

 

 

Ingunn Opsahl

 

Jeg har deltatt på ledersamlinger i psykologforeningen siden 2017. Det er mange gode faglige diskusjoner der, men det gjøres ingen vedtak. Jeg vil gjerne være med på diskusjoner og beslutninger som gjøres på landsmøtet. Jeg er spesielt opptatt av å sikre gode betingelser for psykologer som jobber i det offentlige og å sikre gode spesialistutdanninger med høy faglighet.

Jeg har ikke fått sett nøye nok på landsmøtepapirene til å uttale meg ordentlig om dette, men jeg tenker det er bra med direkte observasjon i veiledning i spesialistutdanningen og støtter endring av kvalitetsutvalget. Støtter også forslaget fra fagetisk råd om nytt reglement.

 

Psykologspesialist, voksenspesialieten. Har også videreutdanning fra institutt for psykoterapi

Leder på allmenpoliklinikk, DPS Groruddalen,

Leder av fagutvalget for psykoterapispesialiteten. Medlem i spesialitetsrådet

 

 

 

 

Nina Haarklou

 

Mitt navn er Nina Haarklou og jeg ønsker å stille som delegat til landsmøtet 2022. Jeg jobber på Prindsen mottakssenter i Velferdsetaten, Oslo kommune, som er et lavterskeltilbud for personer med rus- og psykisk helseproblematikk. 

 

Jeg er tillitsvalgt for psykologene i Velferdsetaten og sitter i Oslo-styret i NPF, hvor jeg bl.a. har vært opptatt av psykologers fagutvikling i kommunen og bidratt i arbeidet med Psykologplan Oslo kommune.

 

Jeg er kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt og har videre jobbet for å ivareta et bredt spekter av spesialiseringer og behandlingsmetoder. Jeg er opptatt av psykologers mulighet for fagutøvelse av høy faglighet, i kommune og spesialisthelsetjeneste. Jeg opplever at arbeidet på Prindsen mottakssenter gir et godt utgangspunkt for å anerkjenne behovet for en helhetlig helsetjeneste. 

Jeg ønsker å sette meg inn i landsmøtesakene og innhente innspill fra medlemmer i forkant. Jeg engasjerer meg for faget og håper derfor jeg får anledning til å delta på landsmøtet. 

 

 

Innstilt til varaplass:

 

Frida Røvik

 

Jeg er interessert i psykologi fra et fagpolitisk perspektiv. Jeg mener vi psykologer kan bidra til mye positivt for samfunnet. Videre har jeg bred erfaring fra organisasjonsarbeid og organisasjonsutvikling og synes det er spennende å bidra inn i de store linjene til foreningen. Jeg ønsker å bidra i foreningen og tenker derfor at landsmøtet er et viktig sted å bidra for å få mer innsikt i NPF.

 

Jeg ser frem til saken om hovesatsningsområdet for 2022-2025. Jeg vet at dette var en stor diskusjon på landsmøtet i 2019 og jeg er spent på å høre hvordan dere i Oslo lokalavdeling har opplevd å jobbe med satsningsområdet i den forrige perioden mtp innhold og omfang av "arbeid og utdanning". Videre er det flere spennende organisatoriske saker, som organisasjonsgjennomgangen, hvor det er viktig å tenke grundig gjennom hvordan disse forslagene vil bli i praksis. Når vi stiller høyere krav til tillitsvalgte er det viktig å være tydelig slik at det er mulig å innfri forventningene. Samtidig må de som jobber hardt for å innfri foreningens forventninger føle at de får noe igjen for arbeidet de legger ned. Dette mener jeg vil både sikre bedre resultater og ivareta behovet for bred rekruttering.

 

Nyutdannet fra Universitetet i Bergen. Begynner på fellesprogrammet i høst.

Rask Psykisk Helsehjelp Ullern (60%) og The Human Aspect (40%)

Var studentmedlem i Hordaland lokalavdeling i to år, fra 2019-2021. Var Norges viserepresentant og deretter hovedrepresentant for Psykologforeningen i European Federation of Psychology Students' Associations (EFPSA) over to mandat. Har fremdeles verv i EFPSA hvor jeg driver med fagpolitikk. Har også verv i European Federation of Psychologists' Associations (EFPA) som medlem i standing committee on promotion and prevention. I de to sistnevnte representerer jeg ikke Psykologforeningen, men har et nettverk av fagfolk fra de fleste Europeiske land som ofte er knyttet til psykologiforeninger.

 

 

 

Inger Eidsvåg

 

Jeg ønsker å lære mer om hva som foregår i foreningen nå og i neste periode. I rollen som tillitsvalgt vil det også gjøre at jeg i støtte grad kan formidle oppdatert informasjon fra foreningen til medlemmene.

 

Etter første gjennomlesning støtter jeg foreløpig alle sentralstyrets innstillinger til sakene
Jeg støtter særlig:
-Sak 11 om å opprette arbeidssektorutvalg for å formalisere medlemmenes plass i organisasjonen
-Sak 16 om oppfølging av krav til direkte observasjon i veiledning under spesialisering

Psykolog

Oslohjelpa bydel Østensjø, Oslo kommune

Tillitsvalgt bydel Østensjø

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.