Forslag til ny styreleder og nye styremedlemmer m.m. 2017

Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer, styreleder, valgkomite og revisor i Oslo lokalavdeling.

Styreleder:

Jonas Leversen

Innstilt av Osloavdelingens valgkomité.

Er utdannet psykolog ved NTNU.  Han har siden 2009 arbeidet i de fleste delene av psykisk helsevern, i ulike lavterskeltilbud og privat.  Han har erfaring fra Vinderen DPS og vært team-leder ved angstavdelingen på Modum Bad.  For tiden er han ansatt på BUP Furuset som ledd i å bli ferdig spesialist med fordypning klinisk voksenpsykologi.

Han har forskningserfaring som spenner fra livsløpsutvikling til behandlingsforskning.

Jonas Leversen er opptatt av psykologiens rolle i samfunnet.  Han har deltatt på tre landsmøter, flere lederkonferanser og har vært medlem av Oslo Lokalavdeling siden 2013.

Som kliniker er han opptatt av transdiagnostisk behandling og mener at psykologer skal anvende den behandlingen som best passer den enkeltes problemstilling. 

Han ønsker å bidra til at mye av kompetansen som pr. i dag primært er å finne i spesialist-helsetjenesten på en enkel måte skal overføres til nye arenaer, som til kommunene.  Han er også opptatt av å fremme samarbeid mellom psykologer i ulike deler av helsetjenesten.

Jonas Leversen ønsker at foreningen skal være tydelige mht hvordan styringen av helsetjenesten påvirker psykologer og psykologers mulighet til å drive faglig, god behandling.  Han var en del av komiteen som arrangerte «Tellekrise, Tillitskrise» i samarbeid med Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  Han har i tillegg, sammen med et annet medlem av lokalavdelingen, skrevet debattinnlegg om hvordan standardisering påvirker tilbudet til pasientene.

Jonas Leversen mener at en av lokalavdelingens viktigste oppgaver må være å komme i dialog med beslutningstakere i kommunen/bydelene og med andre, relevante aktører.  På lengre sikt finner han det ønskelig å bli en naturlig drøftingspartner i utformingen av nåværende og fremtidig psykologtilbud for byens befolkning.

Han er opptatt av at lokalavdelingens fokus skal reflektere det store mangfoldet av psykologer i Oslo.  Oslos psykologer arbeider på ulike arenaer, så som på sykehus, på Universitetet, i kommunale etater, i bydeler og som privatpraktiserende.

Med erfaring fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten, fra forskningsmiljøer og fra lavterskeltilbud har Jonas Leversen både forståelse for mangfoldet og stort engasjement i ønsket om å representere psykologer på de forskjellige arenaene. 

 

Inger Marie Andreassen

Foreslått av styret i Oslo lokalavdeling.

Inger Marie Andreassen er utdannet cand.psychol. ved Universitetet i Oslo, og har allsidig erfaring fra både klinisk arbeid, forskning og systemarbeid. Hun er opptatt av ivaretakelsen av medlemmer fra ulike sektorer, og hvordan lokalavdelingen kan bistå disse. Selv jobber hun i dag som psykolog i kommunen med hovedfokus på barn, ungdom og familier. Ved siden av sitt kliniske arbeid har hun erfaring med å lede tverrfaglige team, og å være veileder og kursholder for en rekke andre yrkesgrupper. Hun har også hatt ansvar for arbeid på systemnivå knyttet til strategiske plandokumenter. Inger er hovedtillitsvalgt, med et sterkt engasjement for dette arbeidet, og ble nylig valgt inn i Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget i psykologforeningen. Tillitsvalgtrollen og hvordan foreningen organiserer arbeidet for å skape gode vilkår for psykologer, er derfor noe Inger er engasjert i. Hun har vært styremedlem i Oslo lokalavdeling i snart syv år, og har deltatt på to landsmøter, samt ledersamling og lederkonferanse. Hun er sterkt engasjert i psykologenes rolle som samfunnsaktører, og brenner for å skape gode systemer på alle nivåer for å sikre god ivaretagelse av både brukerne av systemene og de ansatte som arbeider innenfor de. Inger er opptatt av at disse systemene må ivareta en høy psykologfaglig kvalitet, og ønsker økt fokus på måter denne kvaliteten kan måles på faglig gode måter. For å skape endringer i systemene i Oslo, ser Inger betydningen av å arbeide opp mot blant annet lokalpolitikerne, og andre beslutningstakere. Fremmes som kandidat av styret i Oslo lokalavdeling.

 

Styremedlemmer:

Hedda Larsson

Innstilt av Osloavdelingens valgkomité.

Har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre siden 2003, tidligere deltatt i lokalavdelingens forhandlingsutvalg. Har vært Osloavdelingens sekretær siden 2005. Jobber på BUP Furuset, AHUS, hvor hun driver behandling og utredning av barn og deres familier. Spesialist i klinisk barn og ungdomspsykologi. Deltatt på 5 NPF landsmøter. Foreslått gjenvalgt til Osloavdelingens styre av Oslo lokalavdeling av NPF.

 

Mehdi Farshbaf

Innstilt av Osloavdelingens valgkomité.

Medlem av Osloavdelingens styre siden 2005. Startet som studentrepresentant og jobbet med studentrelaterte tema, fagkvelder for studentene og presentasjon av NPF for nye studenter på profesjonsstudiet. Deltatt på 3 NPF landsmøter. Har tidligere hatt tillitsverv som kasserer og er nå webansvarlig for Osloavdelingen. Ansatt ved Nordfjord Psykiatri Senter (NPS) og tar dr. grad ved UiO. Opptatt av blant annet hvordan psykologers arbeid måles innen psykisk helsevern. Foretakstillitsvalgt i Helse Førde. Foreslått gjenvalgt til Osloavdelingens styre Oslo lokalavdeling av NPF.

 

Hilde Widing

Innstilt av Osloavdelingens valgkomité.

Ferdig utdannet ved UiB i 2004. Spesialist i klinisk voksenpsykologi. I gang med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jobber ved døgnavdeling for ungdom i Oslo Universitetssykehus (OUS) og har fungert som vara foretakstillitsvalgt i OUS siden mars 2012. Har tidligere jobbet ved Akutteam for barn og unge i OUS, og ved DPS Lillestrøm. Spesielt interessert i arbeid med ungdom, arenafleksible tjenester og organisasjonsutvikling. Foreslått gjenvalgt til Osloavdelingens styre av Oslo lokalavdeling av NPF.

 

Marte Engen

Innstilt av Osloavdelingens valgkomité.

Marte Engen ble utdannet psykolog i 2013 og har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre siden 2016. Hun jobber som kommunepsykolog med hovedfokus på ungdom og deres familier. Har tidligere jobbet i PP-tjenesten og som kommunepsykolog med fokus på voksne. Marte er under spesialisering i samfunns- og allmennpsykologi og er faglig opptatt av lavterskel og forebyggende psykisk helsehjelp, både på individ og systemnivå. Hun er engasjert i tillitsvalgtarbeid og styrking av arbeidsvilkår for psykologer i kommunen. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

 

Varamedlem:

Inge-Arne Teigset

Innstilt av Osloavdelingens valgkomité.

Har vært medlem av Oslo lokalavdelings styre siden 2001 og vært lokalavdelingens leder fra 2005 til i dag. Er spesialist i klinisk psykologi og jobber i privat praksis. Er opptatt av foreningsdemokrati med best mulig innsyns- og deltagelsesmulighet i lokalavdelingene og Psykologforeningen sentralt. Har sittet i Psykologforeningens Spesialitetsråd. Foreslått av Oslo lokalavdeling av NPF.

 

Valgkomité:

Asbjørn Kolseth

Innstilt av Osloavdelingens valgkomité.

Asbjørn Kolseth er Sjefpsykolog ved Akuttpsykiatrisk seksjon, OUS siden 2003, 20 % stilling som seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Tidligere 10 år som koordinator for Fellesprogrammet og er veileder og underviser ved IAP-voksenprogram. Foreslått av Birgit Aanderaa.

 

Cilje Rolfsjord

Innstilt av Osloavdelingens valgkomité.

Cilje Sunde Rolfsjord var ferdig utdannet fra UiO i 2003. Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Har siden 2011 jobbet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt, seksjon ungdom. Er tillitsvalgt for psykologene ved NWI, og sitter i lønnsforhandlingsdelegasjonen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Har tidligere jobbet i barnevernsinstitusjon, samt i ungdomspsykiatrisk døgnavdeling ved tidligere Ullevål universitetssykehus. Erfaring fra tillitsvalgtarbeid under sammenslåingen til OUS. Spesielt opptatt av arbeid med ungdom og samhandlingen mellom 1., 2. og 3. linjen. Foreslått av Birgit Aanderaa.

 

Lars Røv

Innstilt av Osloavdelingens valgkomité.

Lars Røv er tidligere tillitsvalg ved BUP ved OUS/Ullevål og vara FTV ved Diakonhjemmet Sykehus. Er spesialist i klinisk voksenpsykologi, ferdig utdannet ved NTNU i 2006. Arbeider i dag som psykologspesialist/ psykologfaglig rådgiver ved Poliklinikken Raskere tilbake ved Diakonhjemmet Sykehus. Ved klinikken er det et spesielt fokus på helsetjenesteforskning, metakognitiv terapi og jobbmestring. Foreslått av Birgit Aanderaa.

  

Revisor: 

Svein Eriksen

Innstilt av Osloavdelingens valgkomité.

Svein Eriksen er statsautorisert revisor, nå pensjonert. Mangeårig partner i revisjonsfirmaet KPMG. Har vært Osloavdelingens revisor i flere år. Foreslått av Oslo lokalavdeling.

 

 

 

 

Kontakt med en kollegastøtte har vist seg å være til god hjelp for å komme videre i yrkeslivet.

Blomster til avdøde medlemmer

Oslo lokalavdeling ønsker å sende blomster til bisettelsen når medlemmer av NPF i Oslo dør. Ved dødsfall ønsker vi derfor at leder for lokalavdelingen kontaktes på telefon ‭+47 917 12 983.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f. eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter, arrangementer for å rekruttere tillitsvalgte etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til  Nina Haarklou . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering og kortfattet rapport fra møtet i ettertid.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.