Flere stiller som kandidater

Delegater til landsmøte

Medlemmer av Oslo lokalavdeling i Norsk psykologforening

Det er 11 medlemmer som stiller som kandidat til å  være landsmøtetdelegat fra Oslo. 

Det skal velges 6  delegater og 1 vara, så kryss av for inntil 7 personer. Det er mange spennende saker på årets landsmøte, så hvilke kandidater du stemmer inn vil gjøre en forskjell. Denne presentasjonen av kandidatene vil også ligge på websiden til Oslo lokalavdeling med bilde av kandidatene. Se nærmere på landsmøtesakene også, ligger på nettsiden til Psykologforeningen! Send gjerne inn mail til Oslo lokalavdeling hvis du har synspunkter på sakene.

Godt valg!

Kandidatene:

Mehdi Farshbaf

Jeg har vært medlem av styret i Oslo lokalavdeling siden 2005. Første to år som studentrepresentant fra UiO og deretter som ordinært styremedlem med ansvar for nettsidene til lokalavdelingen.

I min tid i styret har jeg vært spesielt opptatt av vilkårene for psykologer innen spesialisthelsetjenesten. I flere omganger har jeg også vært tillitsvalgt og foretakstillitsvalgt i NPF. Tidligere deltatt på flere lederkonferanser og landsmøter i NPF. I dag jobber jeg innen kommunehelsetjenesten og ser viktigheten av at helsetjenestene på alle nivå er riktig dimensjonerte for å utføre oppgavene vi psykologer er satt til å gjøre. Jeg ønsker å bli valgt som til delegat til landsmøtet både fordi jeg har stort engasjement for vår forening og sakene i november og fordi jeg ønsker å stemme på sentralstyremedlemmer som vil styrke fagforeningsarbeidet i NPF. 

Margaret Ford

Margaret Ford

Mitt ønske om å delta på landsmøtet bunner i min mangeårige aktive involvering i Psykologforeningens (NPF) arbeid, både faglig og som fagforening. Det er mange viktige saker som skal behandles. Jeg har nyttig erfaring og bakgrunnskunnskap om dem fra flere landsmøter og ledersamlinger.  Oslo avdelingen er den største avdelingen i NPF. Det er viktig at det er variasjon blant delegatene mht. arbeidsområder, erfaring, bakgrunn, samt at det er både kontinuitet og fornyelse i delegasjonen  

Oslo er en av universitetsbyene og jeg mener det er viktig at også de som jobber i universitetssektoren er representert blant våre delegater på landsmøtet. Jeg er forsker ved velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet, gruppen for velferd- og helse.  Forskere, professorer og psykologer i akademia som underviser er en viktig gruppe, selv om de ikke utgjør flertallet i NPF. De som jobber på feltet har stor påvirkning mht. fagutvikling, kvalitet i utøvelse og utforming av velferdsstaten og dens ordninger, herunder tilgangen til helsetilbudet til innbyggerne, også spesialisthelsetjenestene. 

På landsmøtet skal bl.a. sak 10 (gjennomgang av foreningens organisering) tas opp. Saken gjelder foreningens fremtid mht. hvordan å få til kombinasjonen av å være både en faglig forening og en fagforening.  Andre saker er om hvilke utvalg vi skal h, hvordan de skal jobbe og hvilke tilbud vi skal satse på å ha.  Noen gjelder revisjon av prinsipper, vedtekter og lover.  Det er en fordel å ha erfaring fra flere av foreningens sider og dens virksomhet i praksis mht. de forannevnte sakene.

I sak 13 (vedlikehold av spesialitet) er jeg enig med sentralstyret. Det at man ikke har pasienter i terapi betyr ikke at man ikke har inngående kontakt med brukere våre tjenester, har nærkontakt med praksisfeltet eller ikke er i den faglige fronten. Psykolog spesialister som er forskere, professorer og annet i akademia har det. Tilsvarende vil kunne gjelde spesialister andre steder, inkludert statlig sektor. Man får ikke mindre spesialistkompetanse ved å delta på konferanser hvor de faglige diskusjonene foregår, skrive i ledende internasjonale tidsskrift eller drive annen nyskapende faglig aktivitet (it-feltet), fordi man ikke har klienter i terapi. NPF satser på at psykologer skal ta andre posisjoner, som f.eks. i departement og direktorater, bli ledere i helsetjenestene etc. hvor man bruker sin opparbeidede kompetanse. Det er viktig at også disse får sin bruk av kompetansen anerkjent av foreningen. Det tjener heller ikke foreningen eller faget om flere psykologer søker til andre fagforeninger. Det er allerede mange nok som har gjort det.

Som hovedsatsningsområdet er jeg for alternativ 1 Arbeid etc. Begge satsningsområdene er gode og argumentene finnes i saksdokumentene. Standpunktet er basert på at de nå er på tide å rette blikket mot et nytt tema, som også er så fundamentalt for individers velferd og samfunnet som helhet. Vi har mye vi kan bidra med på dette feltet. Indirekte vil det også fremme oppvekstsvilkårene for barn og unge.  

Utdanning: Cand. Psychol. Universitetet i Oslo,

Verv:   Styremedlem Oslo lokalavdeling av NPF

Hovedtillitsvalgt NPF på OsloMet

Styremedlem Akademikerne på OsloMet

Plasstillitsvalgt Akademikerne -Senter for velferds- og arbeidslivsforskning OsloMet

Tidl. medlem NPFs spesialistutvalg i arbeids- og organisasjonspsykologi

Leder av Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap (NOS)

Hilde Widing

Styremedlem i Oslo NPF siden 2013. Har tidligere deltatt på landsmøtet i 2013 og 2016. Spesialist i klinisk voksen psykologi. Jobber som leder for en psykiatrisk døgnenhet for ungdom i Oslo Universitetssykehus. Tidligere jobbet ved psykiatrisk poliklinikk og døgn ved DPS og i ambulant akutteam for barn og unge, samt som konsulent ved DNV (Det Norske Veritas). Opptatt av å utvikle gode og fleksible pasienttilbud og forløp, organisasjonsutvikling og ledelse (og psykologer inn i ledelse), samt gode og utviklende arbeidsvilkår for psykologer både i spesialisthelsetjenestene, kommune, stat og øvrige arenaer. 

Ingvild Stjernen Tisløv

Ingvild Stjernen Tisløv

Jeg er ansatt i Bufdir og jobber som kvalitetssikrer og implementeringsstøtte for Multisystemisk terapi nasjonalt. Jeg er spesielt opptatt av sosial ulikhet i psykisk helse, kvalitet og kompetanse i barnevernet og ferdighetsorientert veiledning. Ved siden av stillingen min i Bufdir er jeg veileder og kursleder i spesialiteten allmenn og samfunnspsykologi, sitter i oslo lokallag sitt styre og forsøker å bidra i samfunnsdebatten ved å skrive kronikker og blogge for NPF https://www.psykologforeningen.no/publikum/blogger/ingvild-stjernen-tisloevs-blogg Jeg tror min erfaring fra bredt og helhetlig kommunalt arbeid, samt implementeringserfaring og strategisk påvirkningsarbeid vil være viktig å bringe med seg inn i diskusjonene på landsmøtet.
De landsmøtesakene som særlig engasjerer meg er kvalitetskriterier i psykisk helsearbeid, klimapsykologi og hvordan vi klarer å hjelpe klienter med levekårsutfordringer og jobbe for sosial utjevning. Jeg er positiv til en ny spesialitet for klinisk helsepsykologi og rehabilitering og for en begrensning av antall valgperioder. For å skape bedre vilkår for psykisk helsehjelp mener jeg det er viktig at vi ser 1., 2., og 3.linje i sammenheng, og at faglige argumenter er styrende når vi skal utfordre strukturer som hindrer god fagutøvelse. Selv om Høstmælingen har trukket sitt kandidatur holder jeg fast på at NPF må styrke sin rolle som faglig premissleverandør, og ønsker å bidra til et LM og et sentralstyre som kan jobbe for dette i årene som kommer https://psykologtidsskriftet.no/2019/09/jeg-vil-ha-en-president-som-setter-faget-forst
Utdanning: spesialist i klinisk samfunnspsykologi

Verv: styremedlem Oslo lokallag

Jonas Leversen

Jonas Leversen

Jeg ønsker primært å representere psykologer som arbeider i psykisk helsevern, da det er der jeg arbeider. Jeg har tidligere representert Oslo ved landsmøter i 2013 og 2016 og Østfold i 2010. Jeg håper på å bidra til en konstruktiv dialog på landsmøtet slik at landsmøtevedtakene får en så bred forankring og at sentralstyret får et tydelig mandat til å utføre dem.

Det er mange viktige saker på årets Landsmøte. Jeg tenker at opprettelsen av et klimautvalg er en spennende tanke, og jeg mener at NPF bør redusere bruk av fly i forbindelse med møter. Buskeruds forslag om kvalitet i psykisk helsevern er et friskt forslag, som jeg håper leder til en god diskusjon på landsmøtet. Jeg støtter sentralstyrets forslag om arbeid som hovedsatsningsområde.

Utdanning: Cand psychol, NTNU

Arbeidssted: Diakonhjemmet Sykehus.

Verv: For tiden ingen verv, styremedlem i Oslo avdelingen fra 2013-2017

Hanne Indregard Lind

Hanne Indregard Lind

Jeg ønsker å være med på å sette kurs og legge premisser for Psykologforeningens arbeid de neste tre årene. Det er kun én gjenværende presidentkandidat, men det skal velges medlemmer til sentralstyret samt stemmes over mange viktige saker.

Jeg er psykolog i nevrospesialisering og jobber på Avdeling for traumatisk hjerneskade ved Sunnaas sykehus, og er i tillegg konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst i halv stilling. Jeg jobber også på Raskere tilbake ved Nydalen DPS. Jeg sitter i Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget i Psykologforeningen og er nominert til Sentralstyret av Oslo lokalavdeling.

Jeg er opptatt av at mennesker med psykisk lidelse skal få god hjelp på riktig nivå i helsetjenesten, og at tilbudet skal være dimensjonert etter behovet. Jeg brenner for en spesialisthelsetjeneste som gir behandlerne de rammene som skal til for å gi reell, evidensbasert behandling til pasienter med psykisk lidelse og/eller ruslidelser. Jeg er også opptatt av at behandlerne må få tid og rom til selvivaretagelse i rollen, veiledning og kompetanseheving når det trengs, samt at øvrige vilkår understøtter rekruttering og beholding av psykologer i det offentlige. Vi bør jobbe for bedre vilkår gjennom å holde den faglige fanen høyt!

Styrking av psykologtilbudet i kommunene, og at psykologer der skal kunne jobbe i en struktur til det beste for brukerne, er viktig for å få et godt lavterskeltilbud, samt for at planene om å overføre oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene skal være realistiske. Det er viktig å følge opp kommunesatsningen, spesielt etter at tilskuddsordningen er over.

Jeg støtter Vestfolds forslag om at Psykologforeningen bør skaffe til veie et bredere kunnskapsgrunnlag knyttet til skjevfordelte psykologtjenester og de påfølgende samfunnsmessige konsekvensene. Antallet privatpraktiserende psykologer uten hjemmel har doblet seg de siste 10 årene, og det rapporteres at psykologers tyngde i PPT har blitt svekket. Det er økende sosioøkonomiske forskjeller i befolkningen, og størrelsen på lommeboka skal ikke avgjøre om man får hjelp.

Jeg støtter forslaget fra Oslo om begrensning i valgperioder. Det er bra for en organisasjon at de som engasjerer seg ser at det er mulig å få verv hvor de kan påvirke politikken, og det er sunt at det jevnlig kommer nye perspektiver inn i foreningen. Det er imidlertid også viktig med kontinuitet og erfaring, og jeg er åpen for å lytte til gode argumenter for endringer i forslaget på Landsmøtet. Det kan hende at man i noen av posisjonene bør sitte lenger eller kortere enn det som er foreslått.

Jeg støtter forslaget fra Akershus om at det opprettes et klimautvalg.

Når det gjelder ny spesialitet i klinisk helse- og rehabiliteringspsykologi, så mener jeg kunnskapsgrunnlaget er på plass og at tiden er moden for denne spesialiteten. Politiske signaler tyder også på at det kan være stor mulighet for å få flere psykologer inn i somatikken. Anvendelse av klinisk helsepsykologi/rehabiliteringspsykologi og den biopsykososiale modellen i somatikken, kan gi en bedring av tilbudet til og utkommet for, pasienter med somatiske sykdommer og skader. Det kan eksempelvis gi bedre etterlevelse av medisinering og tiltak knyttet til somatisk lidelse, lavere risiko for å utvikle psykisk lidelse i forløpet, bedre oppfølging av pårørende, samt økt forståelse for egen sykdom/skade/utmattelse eller smerteproblematikk.

Lena Sayed

Lena Sayed

Jeg jobber for tiden på Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for psykisk helsevern. Før dette jobbet jeg på Barnas Stasjon Blåkors - ett lavterskel tilbud for familier i sårbare livssituasjoner, Lovisenberg DPS Poliklinikk Grünerløkka, rusbehandling døgn på Ullvin og en stilling jeg selv formet i Frelsesarmeens rusomsorg der jeg hadde individualterapi og veiledet personal på lavterskel poliklinikk, bo-tiltak, jobb-tiltak og ettervern. Gjennom mine jobberfaringer har jeg blitt økende bekymret for de rammene rundt behandling man til enhver tid må forholde seg til - der økt rapportering og detaljstyring er i veien for å kunne utøve yrket sitt og gi god helsehjelp på en forsvarlig måte. Mens psykologforeningen har jobbet med å få gjennomslag på politisk nivå for mange saker syntes jeg samtidig det har vært ett manglende fokus på de rammene og arbeidsvilkår som det er blitt ropt varsko om over lengre tid. Jeg mener at psykologforeningen skal i første rekke kjempe for å være en fagforening for sine medlemmer. Etter de debattene som har vært rundt presidentkandidat føler jeg håp for at det igjen vil kunne være mulig å jobbe i en spesialisthelsetjeneste der integritet, faglighet og pasientens beste kommer først. Jeg mener også det er mulig å ha ett slikt fokus samtidig som man jobber med flere saker - som å styrke kommunehelsetjenesten og belyse den unike fagkunnskap psykologer innehar. Jeg ønsker å være delaktig i dette positive skiftet og melder derfor min interesse for å være delegat på landsmøtet. 

Jeg har lest gjennom landsmøtesakene og støtter kriterier for kvalitet i psykisk helsevern, kvalitetskriterier for psykologfaglig helsehjelp, gjennomgang av psykologforeningens organisering, begrensning av antall valgperioder i foreningens lover, at psykologer skal være med å utjevne sosiale forskjeller ikke øke dem og prosess for valg av hovedsatsningsområde. Hvis jeg må velge mellom arbeid og helsefremmende oppvekst som hovedsatsningsområde er jeg usikker - i utgangspunktet syntes jeg denne prosessen burde endres som nevnt.

Utdanning: BSc Psychology first class honours, Goldsmiths College, University of London. Cand.Psychol, Psykologisk Institutt UiO. Klinisk Voksenspesialitet v/IAP

Rebekka Stabrun 

Rebekka Stabrun

Jeg ønsker å delta på landsmøtet for å være med og påvirke avgjørelsene som tas som er viktige for pasientene og brukerne våre, med mål om bedre helsetjenester og bedre forebyggende og helsefremmende tiltak for befolkningen.

Med min bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten (allmennpoliklinikk, BUP og akuttpsykiatrisk avdeling) er jeg særlig engasjert i sakene som omhandler kriterier for kvalitet i helsetjenestene. Vi må ha andre parametre enn aktivitet og pakkeforløpskoder for å måle hvorvidt pasientene får god og virksom behandling. Det kan forhåpentligvis også være et skritt på veien til å endre dagens rammer, slik at vi i større grad kan gi behandling av høy kvalitet til dem som trenger det.
Videre er jeg opptatt av at Psykologforeningen skal jobbe for å utjevne sosiale forskjeller, og støtter Vestfold lokalavdelings forslag om en gransking av samfunnsmessige konsekvenser av at dagens lavterskeltilbud i store deler av landet diskriminerer dem med lav inntekt.
Jeg synes det er på høy tid at forskning løftes som et prioritert område for Psykologforeningen, og er positiv til en ny spesialitet i klinisk helsepsykologi og rehabilitering, samt valgfritt program i avansert familieterapi og systemisk arbeid.
Når det gjelder hovedsatsingsområde for neste periode, synes jeg begge forslagene som har kommet er gode, men heller mot «Helsefremmende oppvekst» fordi det er et av våre viktigste samfunnsansvar og
det fortsatt er mye å hente også etter at vi har hatt fokus på forebygging for barn og unge i den foregående perioden.

Utdanning: Fordypning i voksenpsykologi, blir etter planen spesialist i juni 2020.

Arbeidssted: Klinikk for psykisk helsevern, Lovisenberg Diakonale Sykehus (vikariat), fast stilling ved Søndre Oslo DPS, Oslo universitetssykehus.

Verv: Jeg var med i styret i Buskerud lokalavdeling 2013-2014, og deltok på landsmøtet i 2013. Fra 2015 har jeg vært avdelingstillitsvalgt ved Søndre Oslo DPS, og fra 2016 medlem i forhandlingsdelegasjonen ved Oslo universitetssykehus. Fra juni 2019 er jeg i permisjon fra stillingen ved OUS, og er dermed ikke aktiv i noe verv for øyeblikket. 

Rune Lauvanger

Jeg er en mann på 51 år, spesialist i klinisk voksenpsykologi og jobber på Lovisenberg DPS. Etter mange år som hovedtillitsvalgt og arbeidserfaring på poliklinikk for voksne, ønsker jeg nå å bruke erfaringene til å påvirke NPF sentralt. Det virker for meg som at NPF har hatt litt for liten representasjon fra spesialisthelsetjenesten og for lite klinikere i sentrale roller. Valg av sentralstyret tenker jeg blir viktig for å påvirke retning og fokus i foreningen.Jeg er bekymret for at både dårlige faglige rammer og stor arbeidsbelastning vil gjøre det vanskelig for våre medlemmer å stå i jobb til de blir over 70 år og oppnå dagens pensjonsnivå. Kvalitetskriterier er et viktig og vanskelig område vi må prøve å få til noe, før andre gjør det for oss. Arbeid som nytt satsningsområde tror jeg kan har et stort potensiale for faget, samfunnet og bruken av psykologer.Tiden er klart moden for et klimautvalg. Det er mange spennende og viktige saker i år som f.eks vedlikehold spesialitet, ny spesialitet, begrense valgperioder, sosial utjevningsrolle. Her må jeg lese meg mer opp og høre mer fra forslagsstillerne.

Arne Holen

Arne Holen

Fordi jeg engasjert og interessert i sakene på LM ønsker jeg å stille som landsmøtedelegat. Her er det viktig at det kommer delegater som kan gjøre seg opp en mening om de ulike sakene. Både presidentvalget og flere av sakene er viktige på en måte som LM saker ikke pleier å være.
Jeg har selv fremmet en av sakene denne gangen. Det dreier seg om vedlikeholdsaktiviteter til spesialiteten.
I år skal Norsk forening for avhengighetspsykologi opp som egen sak på LM siden Nfap har søkt om medlemsskap som faglig interesseforening. Jeg er leder i Nfap.
Jeg syns det er viktig at vi har en åpen debatt helt fram til målstreken og at delegatene har muligheten til å tenke og ombestemme seg fram mot voteringene som skal være fredagen på LM.

Utdanning: 2016 PhD Student UiO. 2010 Veilederutdanning Npf. 2004 Spesialist klinisk nevropsykologi. 1998 Cand Psychol UiB.

Arbeidssted: Psykologspesialist, OUS, Avdeling for rus og avhengighet. Avtalespesialist Helse Sør-Øst, privatpraksis som klinisk Nevropsykolog, Oslo

Verv:   2011 - d.d. Testpolitisk utvalg, Npf, medlem
2016 - d.d. Fondsstyret Npf, leder
2016 - d.d. Norsk Forening for Avhengighetspsykologi – Nfap, leder

Tidligere Verv
2010 ca 2017 Akershus NPF, valgkomite, medlem/leder 
2012 Styremedlem i Oslo Npf, ca 2 år
Februar 07 - 2010 Akershus NPF, styremedlem/kasserer/leder
Okt 05 - mars 08 Medlem av LAU NPF
Mars 03 - mai 06 Vara til foretaksstyret, Helse Bergen HF
2002 - mai 06 Leder, Akademikerne Helse Bergen HF
2002 - mai 06 FTV, NPF Helse Bergen HF
2001 - mai 06 Hordaland NPF, styremedlem, leder av forhandlingsutvalget
1998 - 2013 Npf Landsmøte, delegat 4 eller 5 ganger

Annmari Ajo Arnevik

Annmari Ajo Arnevik

Hvorfor ønsker jeg å være delegat på landsmøtet:

Jeg er opptatt av bredde. Etter lang erfaring i både forebyggende kommunalt helsearbeid og i spesialisthelsetjenesten har jeg etterhvert landet som avtalespesialist i HSØ. Behovet for og nytten av vår kompetanse i alle samfunnslag og på alle systemnivåer har blitt tydelig for meg.

Polariseringen i debatten om presidentkandidatene har vært vanskelig å forstå. Det er som om man skulle måtte velge side; enten samfunnspsykologi eller klinisk psykologi. Faglighet og arbeid rundt økonomiske rammer blir stilt opp mot hverandre. Som om det skulle være en motsetning. 

Jeg er kliniker og jobber med psykoterapi. Jeg ser at spesialisthelsetjenesten sliter med å levere ønsket behandling til befolkningen. Kollegaer og samarbeidspartnere som mister troen på at de kan bidra og gjøre en forskjell. Barn, unge og voksne som blir kasteballer i et helsevesen som ikke fungerer som en helhet. Dette brenner jeg for.

Og jeg brenner for en forening som i tillegg til å se hele behandlingskjeden engasjerer seg på et samfunnsmessig plan. Det er med glede at jeg ser frem til å høre mer om innholdet i forslaget om et klimapolitisk utvalg i foreningen. Og jeg tenker at forslaget om «Arbeid; påvirkningsfaktor og inkluderingsarena» som hovedsatsningsområde vil kunne treffe befolkningen bredt.

Jeg ønsker å stille som delegat på landsmøtet for å fremme bredden. Det ene utelukker ikke det andre. 

Utdanning:      Profesjonsfag i psykologi 1998, Universitetet i Jyväskylä, Finland

Spesialitet i familieterapi 2001, Finland

Spesialitet i klinisk barne- og ungdomspsykologi 2007, NPF

Diverse videreutdanning innen kompleks traumepsykologi

Arbeidssted:    BUP Ålesund 2,5 år

Lørenskog kommune (PHBU) 6 år

Psykiatrisk dagavdeling, Lillestrømklinikikken (1 år)

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Seksjon psykisk helse 10 år

Avtalehjemmel HSØ siden september 2018

Tidligere verv: Styret i Akershus lokalavdeling

Kvalitetsutvalget

Vært på landsmøte

Nina Lang

Nina Lang

Den saken jeg er mest opptatt av er ny spesialitet i klinisk helse- og rehabiliteringspsykologi. Jeg har sittet i Fagutvalget siden 2012 som nestleder og vært med på å utarbeide Valgfritt program og nå forslag til ny spesialitet. Jeg er også opptatt av Arbeid som nytt hovedsatingsområde.

Utdanning: Psykolog, spesialist i familiepsykologi

Arbeidssted: Psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus

Verv: Nestleder, Fagutvalg for klinisk helsepsykologi

Blomster til avdøde medlemmer

Oslo lokalavdeling ønsker å sende blomster til bisettelsen når medlemmer av NPF i Oslo dør. Ved dødsfall ønsker vi derfor at leder for lokalavdelingen kontaktes på telefon ‭+47 917 12 983.

Kontakt med en kollegastøtte har vist seg å være til god hjelp for å komme videre i yrkeslivet.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f. eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter, arrangementer for å rekruttere tillitsvalgte etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til  Nina Haarklou . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering og kortfattet rapport fra møtet i ettertid.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.