Årsmelding 2016

Oslo Lokalavdelings Årsmelding for ble forelagt årsmøtet den 3. mars. 

Oslo lokalavdeling av NPF

v/leder Inge-Arne Teigset

 

 

ÅRSMØTE 2017

Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening

3. mars 2017, kl. 16.00-17.00

Norsk psykologforening

Kirkeveien 2

 

Dagsorden:

1. Konstituering

-     Åpning ved leder

-     Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder, referent og protokollvitner

3. Fastsetting av dagsorden

4. Styrets årsberetning

-  Styrets forslag til vedtak: Årsberetningen 2016 godkjennes

5. Revisors godkjenning av regnskap

6. Lokalavdelingens regnskap for 2016

-  Styrets forslag til vedtak:

I. Regnskap 2016 godkjennes

II. Styret meddeles ansvarsfrihet 

7. Lokalavdelingens budsjett for 2017

-  Styrets forslag til vedtak: Budsjett 2017 godkjennes

8. Valg av styremedlemmer, medlem av valgkomité og revisor

9. Eventuelt

 

Møtet starter presis kl. 16.00

 

 4.0 Årsberetning 2016

Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening

 

4.1 Styrets sammensetning

 

Inge-Arne Teigset                  Leder                                                      Til våren 17

Silje Folge Bungum               Kasserer                                                 Til våren 18

Hedda Larsson                      Sekretær                                                 Til våren 17

Jonas Leversen                     IT-ansvarlig                                             Til våren 18

Mehdi Farshbaf                     IT-ansvarlig                                             Til våren 17

Margaret Ford                       Styremedlem                                           Til våren 18

Hanne Kristin Hop                 Styremedlem                                           Til våren 18

Hilde Widing                          Styremedlem                                           Til våren 17

Karl Bang                              Styremedlem                                           Til våren 17, valgte å trekke seg

Andreas Anker Hviid             Styremedlem                                           Til våren 18

Inger M. Andreassen             Styremedlem                                          Til våren 18, valgt til leder

Rudi Myrvang                        Varamedlem                                           Til våren 18, valgte å trekke seg

Marte Engen                          Varamedlem                                           Til våren 17

Rebecca Tholin                      Styremedlem (studentrepresentant)      Til våren 17

Nina Solheim                          Varamedlem (studentrepresentant)      Til våren 17

 

4.2 Valgkomité

Liv Arnesen                              Leder                        Til våren 17, ønsket ikke gjenvalg 

Torstein Winger                                                         Til våren 18, valgte å trekke seg 

Hilde F. Wilberg                                                         Til våren 17, ønsket ikke gjenvalg 

 

4.3 Kollegastøttegruppen

Kollegastøttegruppen er et tilbud til medlemmer av Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening om kollegial bistand. Gruppen har til oppgave å bistå medlemmer med veiledning og rådgivning i fagetiske spørsmål og dilemmaer, og å støtte kollegaer som er i en vanskelig situasjon i kraft av sin profesjon eller sitt arbeide. Gruppens medlemmer har taushetsplikt om forhold de blir kjent med gjennom dette arbeidet. Tilbudet er ment som et sikkerhetsnett og Norsk Psykologforening ser det som viktig at det opprettholdes.

 

Består av:                  Bernadette Christensen                             90 20 61 05

                                  Gjermund Tveito                                        90 15 99 67

                                  Petter Lohne                                               99 43 26 07

 

Gruppen hadde 57 konsultasjoner (enkelttimer) i 2016. Selv om antallet henvendelser svinger fra år til år antar vi at det reelle behovet blant Oslos psykologer nå møtes i relativt stor grad.

 

4.4 Oslo lokalavdeling i tall

Antall medlemmer pr. 1.3.17:                                                    2122

                                    -                Av disse studentmedlemmer:   453

 

4.5 Møter og arrangementer

Osloavdelingens styre har i 2016 hatt 10 styremøter og behandlet 80 ulike saker.

                 

I samarbeid med SPU (Studentpolitisk utvalg) presenterte vi Psykologforeningen på oppstartsmøter for nye psykologstudenter ved UiO, primo januar og august.

 

Arrangert medlemsmøtet ”Psykobabbel” med 7 innledere.

                 

Første utdeling av Osloavdelingens pris (til psykologleder) på sommerfesten for medlemmene 27. Mai. 8 var nominert.

 

Leder deltok på Psykologforeningens ledermøte 8. mars.

 

Leder deltok på inntektspolitisk verksted for privatpraktiserende 15. Mars.

                 

                  I samarbeid med Psykologforeningen sentralt arrangert kurs om lønnsbetingelser og forhandlingsteknikk for studentene.

 

Leder og tre styremedlemmer deltok på psykologforeningens lederkonferanse 8.-9. Juni.

 

Oslo lokalavdeling deltok på psykologforeningens landsmøte med 11 delegater og ett varadelegat.

 

4.6 Videre prioriteringer

Medlemskontakt

Et område som vi har hatt kontinuerlig fokus på de siste årene fungerer utmerket selv om vi merker konkurranse fra flere arrangementsaktører. Vi har i samarbeid med Akershusavdelingen og Psykologforeningen hatt flere arrangementer for medlemmene i løpet av året. Hjemmesiden holdes kontinuerlig oppdatert. Velkomsthilsen til nye medlemmer sendes elektronisk til alle nye medlemmer. Valg via internett fungerer veldig godt.

Oppfølging av sentralorganisasjonen

Osloavdelingen har alltid fulgt det indre liv i sentralorganisasjonen tett og engasjert seg aktivt både i enkeltsaker og ovenstående prioriteringer og føringer. Vi vil fortsette dette arbeidet og forsøke å påvirke agendaen for psykologforeningens prioriteringer med utgangspunkt i hva som opptar våre medlemmer.

 

 

For styret i Oslo lokalavdeling av NPF

Inge-Arne Teigset

Leder

 

 

 

Revisors beretning 2016

Pkt 5 på dagsorden

 

 

Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap 2016

Pkt 6 på dagsorden

 

 

Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening

 

Budsjett 2017

Punkt 7 på dagsorden

 

 

Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening

Valg av styreleder, styremedlemmer,

valgkomitémedlemmer og revisor 2017

pkt 8 på dagsorden

 

Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening

 

8.1 Normalvedtekter

I henhold til normalvedtektene velges styrets medlemmer for to år av gangen.

 

8.2 Styret supplerer seg selv ved behov

                  Valgkomiteen foreslår at styret kan supplere seg selv ved behov.

 

8.3 På valg i år, styret

Inge-Arne Teigset  Leder   (Tar ikke gjenvalg)                      Til våren 17

Hedda Larsson                       Sekretær                                Til våren 17

Mehdi Farshbaf                      IT-ansvarlig                            Til våren 17

Hilde Widing                           Styremedlem                          Til våren 17

Karl Bang                               Styremedlem  (ikke gjenvalg)  Til våren 17

Inger M. Andreassen              Styremedlem                            Til våren 17

Rudi Myrvang                         Varamedlem( Ikke gjenvalg)    Til våren 17

Marte Engen                            Varamedlem                           Til våren 17

 

8.4 På valg i år, Valgkomité

Liv Arnesen                              Leder       (Tar ikke gjenvalg)        Til våren 17

Torstein Winger                                         (Tar ikke gjenvalg)        Til våren 17

Hilde F. Wilberg                                         (Tar ikke gjenvalg)        Til våren 17

 

8.5 På valg i år, Revisor

                  Svein Eriksen      Til våren 17

 

8.6 Valgkomiteens forslag til styreleder

Jonas Leversen      Til våren 19

 

8.7 Eksternt forslag til styreleder

Inger M. Andreassen       Til våren 19

 

8.8 Valgkomiteens forslag til styremedlemmer

Hedda Larsson                                     Til våren 19

Mehdi Farshbaf                                     Til våren 19

Hilde Widing                                          Til våren 19

Marte Engen                                          Til våren 19

 

8.9 Valgkomiteens forslag til medlemmer i valgkomiteen

Cilje Sunde Rolfsjord                       Til våren 19

Asbjørn Kolseth                              Til våren 19

Lars Røv                                         Til våren 19

 

8.10 Valgkomiteens forslag til revisor

                  Svein Eriksen   Til våren 18

 

 

For Oslo lokalavdeling av NPF sin valgkomité

Hilde Wilberg

Leder

 

 

Blomster til avdøde medlemmer

Oslo lokalavdeling ønsker å sende blomster til bisettelsen når medlemmer av NPF i Oslo dør. Ved dødsfall ønsker vi derfor at leder for lokalavdelingen kontaktes på telefon ‭+47 917 12 983.

Kontakt med en kollegastøtte har vist seg å være til god hjelp for å komme videre i yrkeslivet.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f. eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter, arrangementer for å rekruttere tillitsvalgte etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til  Nina Haarklou . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering og kortfattet rapport fra møtet i ettertid.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.