Råd til privatpraktiserende psykologer når NAV bestiller spesialisterklæringer

Bestillingen må komme direkte fra NAV og være skriftlig. Andre kan ikke be om spesialisterklæring på vegne av NAV.

NAV presiserer i sine retningslinjer at det er et vilkår for godtgjøring etter honorartakstene L120/30 at NAV har bestilt spesialisterklæring direkte fra psykologen. Det er ikke tilstrekkelig med en muntlig henvisning/bestilling fra NAV. Bestillingen må være skriftlig og det må bes uttrykkelig om «spesialisterklæring». I tillegg må det i bestillingen opplyses at erklæringen vil bli honorert med takst L120/L30.

Dersom du velger å skrive en spesialisterklæring uten at det foreligger en skriftlig bestilling fra NAV, vil NAV ikke yte godtgjørelse og regningen vil bli avvist. For å unngå dette er det nødvendig å påse at bestillingen fra NAV er i henhold til retningslinjene. Psykologforeningen kjenner også til at NAV har fremmet tilbakebetalingskrav for allerede utbetalt honorar for spesialisterklæringer fordi det i ettertid har vist seg at de ikke hadde bestilt erklæringene.

Psykologforeningen har fått tilbakemeldinger om at NAV nå i økende grad ber for eksempel fastlege eller pasient/foreldre om å innhente nødvendig uttalelse i forbindelse med søknad til NAV. Det vil da være uklart hvem som er oppdragsgiver, og helsevesenet vil kunne bli belastet regningen for en oppgave som er utenfor definisjonen av nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Fastlege, pasient/foreldre eller andre kan ikke be om spesialisterklæring på vegne av NAV. Slike henvisninger eller anmodninger om spesialisterklæring eller annet arbeid for NAV må derfor avvises med beskjed om at bestilling må komme direkte fra NAV og være skriftlig.

Spesialisterklæring vs. utfylling av blankett

NAV sier i sine retningslinjer at dersom de ber spesialisten om å fylle ut/avgi erklæring i tilknytning til spesifiserte blanketter, skal spesialisten benytte takstene som er fastsatt for den enkelte blankett. Våre medlemmer erfarer imidlertid i en del tilfeller at NAV i realiteten ber om en spesialisterklæring, men bestiller opplysningen i form av utfylling av blankett. Som eksempler kan nevnes takst L8 (forespørsel fra NAV om tilleggsopplysninger), L25 (skjema for grunnstønad, hjelpestønad eller yrkesskade) eller L40 (legeerklæring ved uførhet). Disse takstene er stykkpristakster for utfylling av de respektive blankettene, og ikke timetakster. Takst L8 for tilleggsopplysninger skal bare benyttes dersom NAV ber om opplysninger ut over det som følger av en allerede avgitt erklæring eller søknad. Takst L25 gjelder blankett for grunnstønad, hjelpestønad eller yrkesskade og takst L40 gjelder utfylling av blankett for erklæring ved arbeidsuførhet.

Dersom omfanget av arbeidet ikke samsvarer med angitt takst for utfylling av blanketten, eller det ikke er psykologfaglig forsvarlig å fylle ut blanketten uten nærmere utredning av pasienten, anbefaler Psykologforeningen at du kontakter oppdragsgivende NAV-kontor om dette. Dersom NAV i realiteten ber om en spesialisterklæring, må du be om at NAV bestiller spesialisterklæring i henhold til egne retningslinjer.

Spesialisterklæringer skal godtgjøres med takst L120. Godtgjøringen skal altså reflektere omfanget av arbeidet som ønskes utført. Dersom NAV fastholder opprinnelig bestilling og godtgjøring, må du vurdere om oppdraget kan utføres på en forsvarlig måte innenfor disse rammene.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.