Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her

1. Innledning

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre målet med det valgfrie programmet i psykoterapeutisk metode for barn og unge og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til for at psykologene utvikler forventet kompetanse. 

Dokumentet skal beskrive de ulike utdanningsaktivitetene som skal bidra til utvikling av kompetansen.

2. Beskrivelse

Dette valgfrie programmet vil gi psykologen spesifikke ferdigheter og kunnskaper til å behandle et bredt spektrum av psykiske vansker ved hjelp av en psykoterapeutisk metode gjennom praksis, kurs og veiledning. Både enklere og mer komplekse tilstander vil dekkes, til bruk over ulike alderstrinn.
Kompetansen kan komme til anvendelse i psykisk helsevern, andre spesialisthelsetjenester, statlige kompetansesentra, statlig barne- og familievern, samt i kommunale tjenester for barn og unge.
Utøvelse av yrket som psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi krever spesifikk metodekompetanse.

2.1 Målgruppe

Målgruppen for dette valgfrie programmet er psykologer som jobber i psykisk helsevern for barn og ungdom, i kommunale tjenester for barn og unge, samt statlig barne- og familievern.

Psykologen må ha gjennomført det obligatoriske programmet for spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi for å kunne delta på det valgfrie programmet i psykoterapi for barn og unge.

Psykologer som har fullført andre obligatoriske spesialistprogram og som har minst 2 års erfaring med psykologfaglig arbeid med barn og unge kan også vurderes for opptak etter søknad.

Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

3. Forventet læringsutbytte

3.1 Spesifikke kunnskaper

Det forventes at deltakelse på det valgfrie programmet gir deltakerne:

  • Økte kunnskaper om teorigrunnlaget for en spesifikk behandlingsmetode.
  • Økte kunnskaper om anvendelsen av en spesifikk behandlingsmetode.
  • Inngående kunnskaper om psykoterapimetodens styrker og begrensninger.

3.2 Spesifikke ferdigheter

Etter gjennomført valgfritt program forventes det at deltakerne:

  • Kan vurdere indikasjon og kontraindikasjon for behandlingsmetoden ut ifra metodens begrensninger og styrker.
  • Kan anvende kasusformulering og brukermedvirkning i praksis for å sikre barn og unge og deres familier innflytelse.
  • Har økte ferdigheter i å anvende en spesifikk behandlingsmetode.
  • Kan systematisere erfaringer fra anvendelsen av den spesifikke behandlingsmetoden.

4. Utdanningsaktivitetene

Spesialistutdanningen består av et obligatorisk program og et valgfritt program. Dette er et av de valgfrie programmene som kan tas både som en del av spesialistutdanningen og som vedlikeholdsprogram for psykologer som er ferdige med sin spesialisering.

Den psykoterapeutiske metodekompetansen skal utvikles gjennom klinisk praksis, kurs og veiledning. Det kreves samtidighet i behandlingsforløp med kursdeltakelse/seminar.

4.1 Praksis

Erfaringen med metodespesifikk behandling må skje parallelt med at man deltar på kurs. Det kreves minst to metodespesifikke behandlingsforløp. Praksisen skal opparbeides innenfor psykisk helsevern for barn og unge, statlig barnevern, eller i kommunale tjenester for barn og unge.

4.2 Veiledning

Det kreves metodespesifikk veiledning parallelt med behandlingsforløp. Metodespesifikk veiledning på aktuelle psykoterapeutiske forløp skal ha et omfang på minimum 60 timer. Denne skal være i samsvar med reglementet og utfyllende bestemmelser for veiledning.
Veiledningen reguleres av egne utfyllende bestemmelser for veiledning. Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens arbeid og skal bestå av faglige diskusjoner, korrigeringer og råd, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig selvrefleksjon.

4.3 Kurs

Undervisning skal være seminarbasert, og gjennomgående integrere deltagernes praktiske erfaring med teori. Seminarformen fordrer presentasjon av egne kasus, aktiv drøfting og teoretisk kunnskap. Metoden bør ha et fokus på brukermedvirkning og subjektivitet, samt ha en helhetlig forståelse av problemkomplekset, som for eksempel ved kasusformuleringer Det forventes at de spesifikke ferdighetene og kunnskapen som nevnt over vil dekkes av kursene. Målet med kursene (4 samlinger på til sammen 64 timer) er å øke deltakernes kompetanse i en spesifikk metode, og integrere teori og praksis.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.