Valgfritt program i gruppeterapi

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her

1. Innledning

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre målet med det valgfrie programmet og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til at psykologene utvikler forventet
kompetanse.

 Dokumentet skal beskrive:

 • Forventet læringsutbytte/kompetansene til psykologer som har gjennomført valgfritt program i gruppeterapi
 • Læringsaktivitetene

Dokumentet gir grunnlaget for psykologenes vurdering av egen utvikling og egne prestasjoner samt grunnlag for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes kompetanseutvikling underveis i utdanningen, og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt.

Spesialistutdanningen skal bidra til at spesialister utøver sitt yrke i overenstemmelse med de fagetiske og samfunnsmessige krav. Gjennom kurs, praksis, veiledning og skriftlig arbeid er målet å gi psykologene en særskilt metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse i sitt arbeide til det beste for brukerne.

Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis. Det vil si prinsippet om at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål.

2. Beskrivelse

2.1 Definisjon

Menneskelige fenomener og problemer kan forstås på mange måter. Ulike forståelsesmåter gir grunnlag for ulike terapeutiske tilnærminger både i gruppe og individuelt. Det er vesentlig at psykologer behersker flere måter å forstå og behandle problemer på, at psykologisk praksis er empirisk fundert, har tilfang fra flere kunnskapstradisjoner og teoretiske perspektiver, og er preget av kontinuerlig faglig Gruppe byr på tilhørighet, gjenkjennelse, håp og erfaring i å få betydning for andre. I tillegg gir en gruppe muligheter for å oppdage nye sider ved seg selv i samhandling med andre, og til å prøve ut nye mestringsstrategier.

2.2 Roller og oppgaver

Det valgfrie programmet skal primært gi psykologer kompetanse i å drive terapeutiske grupper med voksne innenfor ulike tjenesteområder. Programmet gir
økt forståelse av og ferdigheter i å anvende gruppepsykologiske prinsipper og perspektiver, i tillegg til utvikling av trygghet og personlig stil som gruppeterapeut.

2.3 Målgruppe

Målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer som skal bli spesialister og som ønsker mer kunnskap om gruppeterapi. Psykologspesialister kan også delta på programmet som vedlikeholdsaktivitet.

3. Forventet læringsutbytte

Etter endt valgfritt program i gruppeterapi skal psykologen ha generell kunnskap om gruppepsykologi og gruppeprosesser. Videre skal psykologen beherske spesifikke gruppeterapeutiske arbeidsformer og intervensjoner knyttet til forskjellige fenomener og problemstillinger.

3.1 Generelle kompetanser

Gjennom det valgfrie programmet i gruppeterapi forventes det at psykologens generelle profesjonskompetanse utvikles slik at psykologspesialisten kan mestre komplekse og sammensatte oppgaver innenfor gruppeterapi.

3.2 Spesifikk kompetanse

3.2.1 Kunnskaper

En psykolog/psykologspesialist som har gjennomført valgfritt kurs i gruppeterapi vil få økt kunnskap om:

 • Gruppepsykologi og gruppeprosesser
 • Ulike arbeidsformer i gruppeterapi
 • Ulike gruppeterapeutiske tilnærminger
 • Gruppeutvikling og ulike gruppefaser
 • Virksomme faktorer i gruppeterapi
 • Pasienters egne erfaringer med gruppeterapi
 • Fagetiske problemstillinger i gruppeterapi
3.2.2 Ferdigheter

En psykolog/psykologspesialist som har gjennomført valgfritt kurs i gruppeterapi kan:

 • Starte opp, gjennomføre og avslutte gruppeterapi
 • Lede en gruppe selvstendig og systematisk i ulike faser
 • Gjennomføre ulike gruppeintervensjoner

4. Utdanningsaktivitetene

Det er krav til overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Det valgfrie programmet består av 1 årsverk praksis, 60 timer veiledning og 64 timer
kurs. Kunnskapstilegnelse skjer primært gjennom kursdeltakelse og fordypning i litteratur. Utvikling av ferdigheter skjer primært i praksis, men praksis, kurs og veiledning er arenaer for integrasjon av kunnskap og ferdigheter. Variert praksis er en forutsetning for å utvikle spesialistkompetanse.

4.1 Praksis

Psykologen/psykologspesialisten skal være i praksis hvor han/hun driver gruppeterapi eller hvor det er muligheter for å starte gruppeterapi med voksne. Dette gjelder også psykoedukative grupper.

4.2 Veiledning

Det kreves 60 timer veiledning til det valgfrie programmet. Det er krav til at 40 timer veiledning skal gis i grupper. Veileder skal ha bred kompetanse og erfaring med gruppeterapeutisk arbeid. Veileder skal være psykologspesialist. Veiledningen reguleres av egne utfyllende bestemmelser for veiledning

4.3 Kurs

Målet med kursene (4 samlinger på til sammen 64 timer over ett år) er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk
ekspertise, pasientens ønskemål i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis og i lys av den konkrete yrkesutøvelsen. Kursene skal gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger.

4.3.1 Kusrssamling 1: grunnleggende forståelse av gruppeterapeutisk behandling - 2 dager 

Målet for samlingen er at deltakerne skal å få bedre forståelse for det spesifikke ved gruppeterapi, rasjonale for intervensjoner på gruppenivå, og motivasjon for gruppeterapi som metode.

Temaer i første samling er:

 • Gruppeterapiens historiske utvikling
 • Hvorfor gruppeterapi?
 • Grunnleggende gruppeteori
 • Gruppeutvikling og faser/stadier
 • Planlegging og oppstart av gruppeterapi
 • Inklusjons- og eksklusjonskriterier
 • Prosess vs innhold
4.3.2 Kurssamling 2: Gruppefenomener og virksomme faktorer 2 dager 

Målet med samlingen er økt kunnskap om virksomme faktorer og hvordan fremme disse. I tillegg vil samlingen gi forståelse av terapeutrollen i gruppebehandling til forskjell fra individuell behandling, og øke innsikt om seg selv som gruppeterapeut og i koterapirollen. Kandidaten vil få økte ferdigheter i å identifisere gruppens ulike faser, og kunnskap til å håndtere gruppefenomener og motstand i disse fasene.

Temaer i andre samling er:

 • Virksomme faktorer i gruppeterapi
 • Lederskap i gruppeterapi
 • Koterapi
 • Gruppefenomener
 • Motstand/mestringsstrategier
 • Distraksjon og forskyvning
 • Overføring og motoverføring
4.3.3 Kurssamling 3: Gruppemetodikk og intervensjoner - 2 dager

Målet med denne samlingen er økt forståelse og ferdighetstrening i gruppemetodikk og intervensjoner, samt få økt trygghet og repertoar som gruppeterapeut.

Temaer i tredje samling er:

 • Gruppemetodikk
 • Gruppeterapeutiske intervensjoner
 • Utvikling av trygghet, åpenhet og tillit
 • Gruppeterapi til ulike diagnoser/problemområder
 • Gruppeterapi i ulike kontekster
4.3.4 Kurssamling 4: roller, fallgruver og avslutning - 2 dager

Målet med denne samlingen er å integrere kandidatens kunnskap og ferdigheter i gruppeterapi og gruppeledelse gjennom et helt gruppeterapiforløp. Kandidaten vil være tydeligere på egne styrker og svakheter som terapeut generelt og gruppeterapeut spesielt. Kandidaten vil kunne anvende egen gruppeerfaring fra kurset i arbeidet som gruppeterapeut.

Temaer i fjerde samling er:

 • Roller i grupper
 • Terapeutiske holdninger
 • Fallgruver og dilemmaer
 • Refleksjon over egen utviklingsprosess
 • Evaluering og avslutning
Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.