Valgfritt program i eldrepsykologi

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her

1. Innledning

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre målet med det valgfrie programmet i eldrepsykologi og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til at psykologene utvikler forventet kompetanse

Dokumentet skal beskrive:

 • Arbeidsoppgaver, roller, funksjon og virkeområde
 • Forventet læringsutbytte/kompetansene til psykologer som har gjennomført valgfritt program i eldrepsykologi
 • Læringsaktivitetene

Dokumentet gir grunnlag for psykologenes vurdering av egen utvikling og egne prestasjoner. Det gir grunnlag for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes kompetanseutvikling underveis i utdanningen og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt. Spesialistutdanningen skal bidra til at spesialister utøver sitt yrke i overensstemmelse med de fagetiske og samfunnsmessige krav. Gjennom kurs, praksis og veiledning er målet å gi psykologene en særskilt metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse i sitt arbeide til det beste for brukerne. Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis . Det vil si prinsippet om at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål.

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre forventet læringsutbytte for det valgfrie programmet og hvilke krav som stilles til deltakerne.

2. Beskrivelse

2.1 Funksjon og virkeområde

Eldrepsykologi omhandler aldringens psykologi med utgangspunkt i både utvikling og svekkelse over livsløpet. Eldrepsykologi omhandler i hovedsak personer over 65 år, og har som mål å fremme psykisk helse, livsutfoldelse og livskvalitet. Typiske pasientgrupper i kliniske sammenhenger er blant annet eldre som har opplevd ulike tap, som funksjonstap, tap av arbeidstilknytning og tap av nære personer, eldre som har kroniske sykdommer, nevrodegenerative tilstander/demens, psykisk lidelse eller psykiske plager. Eldrepsykologien anvendes overfor pasienter med et vidt spekter av vansker med behov for tverrfaglige tjenester. Innenfor dette fagfeltet er også nettverks- og pårørendearbeid svært sentralt.

Valgfritt program i eldrepsykologi skal gi psykologer som skal oppnå en annen spesialitet enn eldrepsykologi økte forutsetninger for å arbeide med utredning, behandling og oppfølging av psykiske lidelser og demens hos personer hovedsakelig over 65 år. Gjennom kurs, praksis, veiledning og skriftlig arbeid er målet å gi psykologene en særskilt kompetanse som beskrevet til det beste for brukerne av psykologenes tjenester.

2.2 Målgruppe

Målgruppen for dette valgfrie programmet er psykologer som skal bli spesialister og ønsker mer kunnskap om å arbeide med eldre. Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning. Utdanningen er også aktuell for spesialister som arbeider i privatpraksis og som ønsker å styrke sin kompetanse innenfor dette området.

3. Forventet læringsutbytte

I denne delen av målbeskrivelsen vil det forventede læringsutbyttet (kompetansene) beskrives. Kompetansene danner grunnlaget for tilbakemeldinger fra veileder underveis og vurdering av faktisk læringsutbytte til slutt. Kompetansene utvikles gjennom ulike læringsaktiviteter. Etter valgfritt program forventes det at psykologen har tilegnet seg økt kunnskap om utredning, behandling og oppfølging ved psykiske lidelser og demens, for personer hovedsakelig over 65 år. Psykologspesialisten skal kunne beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger og metoder i yrkesutøvelsen og kunne samarbeide med andre tjenesteytere. Den spesifikke kompetansen, kunnskap og ferdigheter, utvikles gjennom kurs, praksis, veiledning og fordypning i anbefalt litteratur.

3.1 Spesifikke kunnskaper

Etter å ha deltatt på valgfritt program skal psykologen få økt kunnskap om:

 • Eldrepsykologiens egenart
 • Forekomst og forståelse av psykiske lidelser og demenssykdommer i den eldre befolkningen
 • Utredning/diagnostikk og behandling av ulike aldersrelaterte tilstander, herunder de vanligste psykiske lidelsene og demens. Differensialdiagnostikk, samt somatiske og farmakologiske problemstillinger
 • Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende
 • Søvnvansker og smerteproblematikk hos eldre
 • Spesifikke problemstillinger i møte med eldre pasienter, eksempelvis vold og overgrep, rus og avhengighet, sorg og traumer, eksistensiell tematikk og palliasjon og rehabilitering. Deltagerne skal velge et tema for felles gjennomgang på den siste dagen i fjerde kurssamling.

3.2 Spesifikke ferdigheter

Gjennom praksis, veiledning og kurs skal psykologene utvikle ferdigheter i å:

 • Utrede, diagnostisere og behandle psykiske lidelser og demenssykdommer hos eldre
 • Vurdere egnethet for bilkjøring
 • Vurdere bistandsbehov og samarbeide med andre tjenesteytere, eksempelvis ved demens
 • Omsette utredninger i praktiske tiltak overfor pasient og/eller omsorgsgivere

4. Utdanningsaktivitetene

4.1 Praksis

Klinisk psykologisk arbeid med mennesker fra 65 år og oppover og deres nettverk skal utgjøre hovedrammen for utvikling av kliniske ferdigheter. Det skal kunne dokumenteres ett års praksis der minimum 25 % skal utgjøre klinisk arbeid med eldre. Det stilles ikke krav til spesifikt tjenestested.

4.2 Veiledning

Det kreves 60 timer veiledning til det valgfrie programmet. Veiledning skal gis av spesialist i eldrepsykologi eller av veileder som er særskilt godkjent av fagutvalget. Veiledningen reguleres av egne utfyllende bestemmelser for veiledning.

4.3 Kurs

Kursrekken er totalt på 64 timer og går over 4 ganger a 2 dager. Den teoretiske og metodiske kunnskapsoverføringen følges opp og gjøres klinisk relevant gjennom arbeid med kasus.

Kurssamling1 (2 dager): Eldrepsykologiens egenart

Temaet for den første dagen i kurssamling 1 er normale aldersforandringer.

Forventet læringsutbytte etter dag 1:

 • Ha kunnskap om normale aldringsprosesser, fysiologiske, kognitive og psykososiale endringer
 • Økt forståelse for betydningen av kultursensitivt arbeid med eldre, herunder den eldre generasjonens oppvekst og levekår, samfunnsmessige og kulturelle endringer
 • Ha kunnskap om eldrepsykologens arbeidsoppgaver og funksjoner

På dag 1 av første kurssamling skal deltagerne velge et tema for felles gjennomgang på siste kurssamling.

Eksempler på temaer kan være:

 • Behandling av rus og avhengighet hos eldre
 • Vold og overgrep i nære relasjoner
 • Eksistensiell tematikk og palliasjon
 • Rehabilitering
 • Sorg og traumer

Temaet for den andre dagen i kurssamling 1 er søvn, samsykelighet og polyfarmasi.

Forventet læringsutbytte etter dag 2:

 • Ha kunnskap om søvnforstyrrelser
 • Ha kunnskap om betydningen av samsykelighet/komorbiditet og polyfarmasi

Kurssamling 2 (2 dager): Psykiske lidelser hos eldre

Temaet for den første dagen i kurssamling 2 er depresjon og angst.

Forventet læringsutbytte etter dag 1:

 • Ha kunnskap om de vanligste psykiske lidelsene, med vekt på depresjon og angst
 • Ha kunnskap om hvordan disse lidelsene kan utredes og kjenne til ulike verktøy/tester som benyttes i utredning og diagnostikk/differensialdiagnostikk
 • Ha kjennskap til ulike behandlingsmetoder, oppfølgingstiltak og pårørendesamarbeid Temaet for den andre dagen i kurssamling 2 er psykoselidelser og delirium.

Forventet læringsutbytte etter dag 2:

 • Ha kunnskap om de vanligste psykiske lidelsene, med vekt på psykoselidelser og delirium hos eldre
 • Ha kunnskap om hvordan disse lidelsene kan utredes og kjenne til ulike verktøy/tester som benyttes i utredning og diagnostikk/differensialdiagnostikk
 • Ha kjennskap til ulike behandlingsmetoder, oppfølgingstiltak og pårørendesamarbeid

Kurssamling 3 (2 dager): Aldring, kognitiv funksjon og demens

Temaet for den første dagen i kurssamling 3 er demens og kognitiv funksjon.

Forventet læringsutbytte etter dag 1:

 • Ha kunnskap om aldring og kognisjon
 • Ha kunnskap om de vanligste demenssykdommene
 • Ha kunnskap om basal utredning ved mistanke om demens og ulike verktøy/tester som benyttes i utredning og diagnostikk/differensialdiagnostikk
 • Ha kunnskap om førerkortvurdering og psykologens plikter i denne sammenheng

 Temaet for den andre dagen i kurssamling 3 er utredning og behandling/oppfølging.

Forventet læringsutbytte etter dag 2:

 • Ha kunnskap om utvidet utredning ved mistanke om demens og ulike verktøy/tester som benyttes i utredning og diagnostikk/differensialdiagnostikk
 • Ha kunnskap om etiske aspekter tilknyttet formidling av en demensdiagnosenår og hvordan
 • Ha kjennskap til ulike behandlingsmetoder, oppfølgingstiltak og pårørendesamarbeid

Kurssamling 4 (2 dager): Smerteproblematikk og gjennomgang av valgt tema

Temaet for den første dagen i kurssamling 4 er smerteproblematikk.

Forventet læringsutbytte etter dag 1:

 • Ha kunnskap om en bio-psykososial tilnærming til smerteproblematikk hos eldre

Temaet for den andre dagen i kurssamling 4 er presentasjon av valgfritt tema i arbeid med eldre

Forventet læringsutbytte etter dag 2:

 • Ha kunnskap om et valgt tema i arbeid med eldre - se første samling (dag 1)
Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.