Beskrivelse av samlingene i psykologisk habilitering

Vi starter opp ny kurssekvens i januar 2013:

På kursene presenteres teori og metoder. Den teoretiske og metodiske kunnskapsoverføringen følges opp og aktualiseres gjennom gruppearbeid. Deltagerne utfordres til å identifisere og drøfte fagetiske problemstillinger som dukker opp under kasusformulering, gjennomganger og gruppearbeid i løpet av kursdagene. Fordypningskursene går over 7 samlinger og utgjør totalt 128 timer.

Samling 1: Innføring i psykologisk habilitering

Samlingen gir en innføring i en modell for habiliteringspsykologisk arbeid hvor det fokuseres på målrettet innsats på individ og systemnivå for å bidra til bedre livskvalitet for pasienten. Det legges vekt på et utviklingsperspektiv hvor mestring og selvbestemmelse spiller en sentral rolle på tvers av livsfaser.

Samling 2: Kognitive vansker: Modeller for utredning, tilrettelegging og behandling

Samlingen gir en innføring i kognitive vansker og hvordan de kan utredes, samt tilrettelegging og behandling. Psykiskutviklingshemning og ervervede hjerneskader i barnealder blir brukt som eksempler (modelldiagnoser)

Samling 3: Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser: Modeller for utredning, tilrettelegging og behandling

Samlingen gir en oversikt over for autismespekterforstyrrelser/ gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kunnskap om elementene i utredning av disse vanskene og kjennskap til sentrale tilnærminger i behandling av disse tilstandene.

Samling 4: Språk og kommunikasjon

Samlingen vil omhandle grunnleggende teori og praksis i forhold til utredning og tiltaksutvikling overfor personer med språk- og kommunikasjonsvansker. Etisk refleksjon rundt selvbestemmelse og livskvalitet for mennesker med store språk/ kommunikasjonsvansker vil bli vektlagt.

Samling 5: Spesifikke utfordringer ved utvalgte tilstander

Samlingen omhandler utvalgte tilstander og implikasjoner for utredning, forebygging, livsfaser og oppfølging. Hovedvekt legges på CP, sansetap, progredierende lidelser og utvalgte syndromer samt multifunksjonshemming

Samling 6: Psykiske lidelser og utfordrende atferd

Samlingen gir en gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til utredning og diagnostisering av psykisk lidelse og utfordrende atferd hos personer med habiliteringsbehov. Praktiske eksempler på forebyggende tiltak vil bli vektlagt.

Samling 7: Livsfaserelaterte utfordringer

Samlingen vil omhandle utfordringer knyttet til det å leve med funksjonshemming i ulike faser av livet. Kartlegging og intervensjonsmetodikk for mestring av hverdagsliv blir drøftet i et forebyggingsperspektiv. Problemstillinger vil bli eksemplifisert ved ulike diagnosegrupper innen habilitering.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.