Beskrivelse av samlingene i psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer

Samlingene vil dreie seg om dobbeldiagnostikk og forholdet mellom rus/avhengighet, psykiske lidelser samt somatiske følgetilstander. Samlingene vil også dreie seg om overføring av kunnskaper om rusmidlenes nevrobiologi samt kunnskap om metoder for samhandling med øvrige tjenesteytere og organisering av tjenestetilbud. Kasus som presenteres i sammenheng med forelesningene gir grunnlag for utvikling av praksisteori. Ulike metoder for ferdighetstrening og arbeid med problemstillinger i kliniske seminarer vil gi mulighet for utvikling av handlingsrefleksjon og handlingskompetanse.

Samling 1 (3 dager)

Samlingen har som mål å gi deltakerne innføring i:

 • ulike sider ved rus og avhengighet
 • utfordringer ved kartlegging og diagnostisering av ulike sider ved pasienters rusmiddelbruk, psykiske helse, kognitive fungering, nettverk, kontekst, kulturelle bakgrunn og forutsetning for endring
 • begrepsbrukens betydning for holdningsdannelse
 • psykologspesialistens rolle
 • forebyggende arbeid og tidlig intervensjon
 • rusmiddelbrukens betydning på samfunnsnivå
 • organisering av behandlingstilbudene (primære og spesialiserte)

Samling 2 (2 dager)

Seminaret skal bidra til integrasjon av teori og praksis. Deltakerne får øvelse i å presentere kasus. Seminarleder viser frem sine terapeutiske ferdigheter i møte med pasienter i rollespill eller andre hensiktsmessige metoder. Deltakerne får anledning til å presentere video fra egen praksis og får råd, blir korrigert og får faglig tilførsel knyttet til enkelte eksempler fra praksis. Seminaret vil gi økte terapeutiske ferdigheter i tråd med ferdighetsmålene for fordypningen. Det kliniske seminaret gir deltakerne økt etisk bevissthet, økt rolleforståelse samt økt samhandlingskompetanse.

Samling 3 (3 dager)

Samlingen har som mål å gi deltakerne økt kunnskap om sentrale nevrobiologiske og fysiologiske problemstillinger herunder:

 • rusmidlenes biologiske/fysiologiske grunnlagsmekanismer
 • medisinske komplikasjoner ved skadelig bruk/avhengighet
 • psykiske lidelser innebefattende medfødte tilstander og rusmiddelavhengighet

Samling 4 (3 dager)

Målet for samling 4 er å øke deltakernes kunnskaper om behandlingsmessige problemstillinger i forhold til:

 • behandling med vekt på forholdet mellom symptom/personlighet
 • tilbud for pasienter med alvorlige ruslidelser og psykiske lidelser m.m.
 • vurdering/prioritering innenfor tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
 • legemiddelassistert rehabilitering

Samling 5 (2 dager)

Seminaret skal bidra til integrasjon av teori og praksis. Tema og problemstillinger som ble tatt opp ved det første seminaret vil videreføres ved behov ved denne samlingen. Deltakerne får øvelse i å presentere kasus. Seminarleder viser frem sine terapeutiske ferdigheter i møte med i rollespill eller andre hensiktsmessige metoder. Deltakerne får anledning til å presentere video fra egen praksis og får råd, blir korrigert og får faglig tilførsel knyttet til enkelte eksempler fra praksis. Seminaret vil gi økte terapeutiske ferdigheter i tråd med ferdighetsmålene for fordypningen. Det kliniske seminaret gir deltakerne økt etisk bevissthet, økt rolleforståelse samt økt samhandlingskompetanse.

Samling 6 (3 dager)

Målet med 6. samling er å øke deltakernes forutsetninger for å arbeide klinisk med pasienter med rus og avhengighetsproblemer ut i fra Prinsipperklæringens krav om relevans i forhold til pasientens egenskaper, verdier og kontekst. Samling 6 vil gi deltakerne forutsetninger forståelse for nødvendigheten av å tilpasse sin kliniske praksis til pasientens konkrete problemer, sterke sider, personlighet, sosiokulturelle kontekst og preferanser.
Samlingen vil gi psykologene økte kunnskaper om og økt forståelse for andre viktige pasientkarakteristika som det må tas hensyn til under etablering og ivaretagelse av en behandlingsrelasjon og gjennomføring av spesifikke intervensjoner inkluderer;

 • ulikheter i de henviste problemer eller lidelser, etiologi, parallelle symptomer eller syndromer og atferd
 • kronologisk alder, utviklingsnivå, utviklingshistorie og livsfase
 • sosiokulturelle faktorer og familie- faktorer (f.eks. kjønn, kjønnsidentitet, etnisitet, sosial klasse, religion, familiestruktur)
 • sosiale rammebetingelser og stressfaktorer og e) personlige preferanser, verdier og ønskemål knyttet til behandling
Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.