Målbeskrivelse av spesialistutdanningen i klinisk voksenpsykologi

Nødvendig bakgrunn Psykologen må ha norsk autorisasjon for å påbegynne spesialistutdanningen. I tillegg er det en forutsetning at kravene som er skissert i ”Standarder for norsk psykologeksamen” (Nasjonalt råd for psykologutdanning) er oppfylt med hensyn til kunnskapstilegnelse, praksis, veiledning og vitenskapelig arbeid.

I standardene fremholdes det at faglige holdninger baseres på opplæring i

a) å forstå etiske og sosiale implikasjoner av faglig virksomhet

b) å klargjøre og avgrense arbeidsoppdrag og klientkontakter

c) å kunne anvende et innlevende engasjement kombinert med en uhildet faglig vurdering

d) å beholde sin faglige integritet i forhold til krav fra klienten og fra andre sosiale omgivelser som i tillegg til kunnskap og ferdigheter er kjennetegn ved den profesjonelle psykolog.  

Målsettinger for spesialistutdanningen
Spesialistkompetansen erverves i ulike kontekster og i møte med pasienter med ulike psykiske vansker og ulik kompleksitet. Gjennom et spesialiseringsløp på minimum fem år, legges det til rette for videre utvikling og utvidelse av kompetanse innen de samme områdene som er nevnt ovenfor. I spesialistutdanningen skjer kunnskapstilegnelse gjennom kurs og litteratur. Egenutvikling i profesjonsfaglige fellesskap muliggjøres i faste, gjennomgående kursprogrammer. Gjennom veiledet praksis legges det til rette for integrert kunnskap og refleksjon, samt god innsikt i psykologfaglige metoders virkeområde. Det skriftlige arbeidet skal dokumentere kompetanse ved å vise integrasjon av forskning/teori og anvendt psykologi.

Spesialistutdanningen skal - sørge for integrert kunnskap og sikre at psykologer i økende grad kan utøve sitt yrke i overensstemmelse med akademiske, fagetiske og samfunnsmessige krav innenfor psykisk helsevern og andre tjenesteområder med ansvar for psykisk helse hos voksne - bidra til å oppøve høy fagetisk bevissthet med særlig vekt på de spesielle problemstillingene og utfordringene som knytter seg til yrkesutøvelsen innen psykisk helsevern for voksne - gi god innsikt i psykologfaglige metoders virkeområde og bidra til en reflektert praksis innen psykisk helsevern for voksne

Målsettinger for læringsmålmatrisen Læringsmålmatrisen skal bidra til å tydeliggjøre hva som forventes av en psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Den skal · være retningsgivende for psykologer under spesialistutdanning. · ligge til grunn for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning, veiledning og praksis. · representere rammer for de ulike interne og eksterne fordypningssekvenser som godkjennes innenfor spesialiteten i klinisk voksenpsykologi. Læringsmålene og matrisens innhold evalueres og vurderes fortløpende av spesialistutvalget. Spesialistutvalget utformer retningslinjer for å bidra til hvordan læringsmålene oppfylles i form av kurs, praksis, veiledning, skriftlig oppgave og litteraturstudier. Matrisen leses i lys av Reglement for spesialiteten i klinisk psykologi og Utfyllende bestemmelser for fordypningsområde klinisk voksenpsykologi.

Psykologens ansvar Psykologer i spesialisering må selv sørge for å få opplæring i samtlige deler av fagområdet, delta aktivt i undervisningstilbud og bruke den nødvendige tid til videreutvikling av egne kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Psykologen plikter å sette seg inn i hva som kreves til spesialistutdanningen og hvilke regler som gjelder for godkjenning av spesialistutdanningen. Psykologen har selv et ansvar for å undersøke om forholdene ved arbeidsstedet er lagt til rette slik at det egner seg som praksissted, for hvor lang tid og for hvilke tjeneste- og erfaringsområder. Det kan være hensiktsmessig om psykologen tidlig i et ansettelsesforhold gjør avtale med sin arbeidsgiver om hva og hvordan hun/han kan få tilrettelagt arbeidssituasjonen for at aktuelle læringsmål kan oppnås. Psykologforeningen kan gi råd med hensyn disse spørsmålene. Norsk Psykologforening har vedtatt Prinsipperklæringen for Evidensbasert psykologisk praksis (EBPP) som er en oversettelse og tilpasning til norske forhold av American Psychological Association – Policy Statement on Evidence-Based Practice in Psychology. All psykologvirksomhet og all utdanning forutsettes å basere seg på denne prinsipperklæringen.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.