Beskrivelse av samlingene i voksenpsykologi

De tre første samlingene omhandler individualterapi. Den 4. samlingen omhandler diagnostikk, utredning, kartlegging og evaluering. Den 5. og 6. samlingen dreier seg om gruppeterapeutiske prosesser. Den 7. og 8. samlingen er viet til alvorlige, kroniske og omfattende psykiske lidelser.

Samling 1, 2 og 3

Samlingen (à 2 dager – totalt 6 dager) har som mål å fremme klinisk ekspertise for gjennomføring av individualterapi ved å tilføre kunnskaper om og ferdigheter i:

 • psykoterapeutisk praksis
 • psykoterapiforskning rettet mot fellesfaktorer (for eksempel betydningen av klientens egenaktivitet, den gode terapeutiske allianse og terapeutens evne til empati og respekt)
 • brukermedvirkning
 • metoder som er knyttet til ulike terapiformer og psykiske problemer
 • forskjeller mellom spesifikke og uspesifikke psykoterapifaktorer
 • hvordan fremme psykoterapeutisk integrasjon
 • generelle strategier som leder til endring ved psykologisk behandling
 • hvordan opprettholde en god terapeutisk allianse, der terapeut og klient er enige om terapiens mål og metodene for å nå målene, og med et emosjonelt bånd preget av gjensidig tillit, akseptering og forståelse
 • samspillproblemer, alliansebrudd og metakommunikasjon
 • gjennomføring og avslutning av en terapeutisk relasjon, rammer og roller
 • hvordan utvikle sin egen stil og autoritet som terapeut
 • personlig ivaretakelse som terapeut
 • ivaretakelse av barn av psykisk syke
 • krisehåndtering

Kartlegging og vurdering av:

 • klienter med traumeproblematikk
 • klienter med angstlidelser, depressive lidelser, personlighetsproblematikk og andre kliniske tilstander
 • kliniske problemstillinger ved behandling av unge voksne

Metoder og tilnærminger:

 • forebygging av psykisk lidelse og tidlig intervensjon
 • opplevelsesorienterte metoder
 • affektbevissthet og følelsesregulering
 • kognitiv terapi
 • psykodynamisk psykoterapi
 • mindfullness

Samling 4

Målet med samling 4 (2 dager) er å bidra til utvikling av kunnskaper om, etisk bevisstgjøring og ferdigheter i diagnostisk utredning, kartlegging og evaluering.

Kunnskaper om:

 • vesentlige faktorer for forebygging av psykologisk problematikk og psykiske lidelser
 • psykiske lidelsers etiologi
 • differensialdiagnostikk
 • henvisningsgrunnlag for annen eller supplerende utredning
 • risikofaktorer i forhold til utagering/vold
 • sakkyndig arbeid

Ferdigheter i:

 • anvendelse av manualer og veiledere
 • risikovurdering
 • suicidalitetsvurdering
 • vurdering av fare for voldsutøvelse
 • utforming av sakkyndig rapport
 • kausalitetsvurderinger
 • psykologisk utredning og kartlegging av sammensatte komplekse tilstander:
 • utviklingsforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, ruslidelser og symptomlidelser
 • statusvurderinger
 • prognostiske vurderinger
 • beregning av kausalitet

Samling 5 og 6

Målet med samlingen (à 2 dager – totalt 4 dager).er å danne grunnlag for økt empatisk forståelse av gruppeprosesser og inspirere til videre utvikling av kompetanse i gruppeterapi. Deltakerne skal få økt bevissthet om egne reaksjoner, hvordan man virker på andre, økt aksept for egne begrensninger og sårbarhet som psykolog, økt trygghet i forhold til egne beslutninger og økt selvstendighet i arbeid med grupper.

Samlingene skal gi økte refleksjon over:

 • etiske dilemma i en terapeutisk kontekst
 • individuelle, personlige erfaringer og egenskaper virker inn på egen virksomhet som psykolog
 • hvordan arbeid i gruppe kan anvendes i forhold til kortidsbehandling, langtidsbehandling og akuttbehandling

Samlingene skal også gi økte kunnskaper om:

 • behov for egenutvikling og egen ivaretakelse som psykolog
 • gruppeprosess i forhold til andre behandlingstiltak
 • hvordan rammebetingelser kan påvirke det som skjer i gruppen
 • ulike ansvarsforhold når man går inn i samarbeidsrelasjoner
 • faktorer som befordrer og hemmer gruppens arbeid

Samlingen skal gi ferdigheter i:

 • ta del i og bidra i en terapeutisk gruppebehandling
 • integrere etiske valg og dilemmaer i en gruppeterapeutisk setting
 • ta klientperspektivet
 • velge innfallsvinkel og anvendelse av grupper i forhold til kortidsbehandling, langtidsbehandling og akuttbehandling
 • samarbeide i team
 • håndtere konflikter i gruppe
 • møteledelse

Samling 7 og 8

Samlingen (à 2 dager)har som mål å gi psykologen økte forutsetninger for å ivareta pasienter med alvorlige og komplekse tilstander. Deltakerne skal få økte kunnskaper om:

 • grunnleggende prinsipper for behandling av, stemningslidelser, alvorlig personlighetsforstyrrelser, dissosiasjon og psykoseproblematikk
 • tidlig intervensjon og langvarig kontakt og oppfølging
 • særlige utfordringer i relasjonsetablering
 • psykoterapiforskning og ulike terapeutiske innfallsvinkler til forståelse og behandling
 • familieperspektivet (for eksempel flerfamiliegrupper) og nettverksarbeid (for eksempel samhandling med førstelinjetjeneste)
 • ansvarsforhold og rollefordeling i det tverrfaglige samarbeidet, i et nettverk av medarbeidere og pårørende (individuell plan)
 • helhetlig utforming av behandlingstilbud i form av individualterapi, miljøterapeutiske tiltak og medikasjon, habilitering, rehabilitering og tilrettelegging i livsmiljøet (individuell plan)
 • støtte- og veilederrollen i forhold til medarbeidere og pårørende
 • dokumentasjon og formidling av faglig kunnskap

Undervisningsmetoder

Undervisningen foregår vekselvis i grupper og består av forelesninger, framlegging og drøfting av eget klinisk materiale og utfordringer i egen psykolog-praksis/arbeidssituasjon, og evt. øvelser i bruk av ulike metoder og egenerfaring med metodene.

Det stilles krav til egenaktivitet.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.