Klinisk nevropsykologi

Fordypningsprogrammet består av seks samlinger på i alt 128 timer. Programmet forutsetter en vesentlig grad av egenaktivitet fra deltagerne, både på kursene og mellom kursene. Deltagerne skal i løpet av fordypningsprogrammet legge frem eget klinisk materiale til diskusjon. Det er bindende påmelding og man melder seg på til hele fordypningsprogrammet.

Samling 1 (3 dager) Grunnkurs

Målsetting: Gi innføring i nervesystemets oppbygning, utvikling og funksjon og aktuelle nevrofaglige undersøkelsesmetoder for barn og voksne. Gjøre psykologene kjent med hverandre og kullkoordinatorene.

Temaer for samlingen

Introduksjon: Historikk vedr. nevropsykologiens rolle innen klinisk psykologi/psykiatri og somatisk medisin. Funksjonell nevroanatomi. Nervesystemets utvikling og plastisitet, genetikk, nevrokjemi/nevrofarmakologi.

Nevrologiske undersøkelsesmetoder av barn og voksne.
Klinisk nevrologisk undersøkelse hos voksne og barn praktisk og teoretisk. Strukturelle hjerneavbildingsmetoder. Nevrofysiologi (EEG, evoked potentials).

Nevropsykologisk undersøkelse av barn og voksne.
Anamnese. Metoder og prinsipper. Funksjonsdiagnostikk. Differensialdiagnostikk. Forløpsdiagnostikk.

Funksjonelle hjerneavbildingsmetoder.
Psykofysiologi (event-related potentials (ERP), autonom psykofysiologi).
Litteratur, litteratursøk, nettsteder, konferanser og møter, skriftlig arbeid.

Samling 2 (3 dager- hvorav totalt 1 dag workshop/egenaktivitet))

Målsetting: Bli kjent med sentrale hovedgrupper av ervervede nevrologiske sykdommer og skader og nevropsykologiske følgetilstander av disse hos voksne og utredning og behandling av disse. Samlingen skal gi modell for kasuspresentasjon og problemstillinger for drøfting i forbindelse med det. Samlingen søker å integrere kunnskap fra flere nevrofaglige disipliner og det gis forelesninger av medisinere og nevropsykologer for hvert tema.

Temaer for samlingen:

Sentrale ervervede nevrologiske tilstander hos voksne – med hovedvekt på funksjonsutredning og rehabilitering. Workshop hvor det blir presentasjon av kasus og gruppearbeid med kasus.

Generell oversikt over ervervede nevrologiske tilstander. Klassisk nevropsykologiske symptomer/syndromer (afasi, apraksi, agnosi, neglekt, amnestiske tilstander).

Fokale hjerneskader (cerebrovaskulære tilstander, tumores).

 Multifokale hjerneskader (traumatiske hodeskader). Diffuse hjerneskader (encephalitter, anoksisk hjerneskade).

Funksjonsdiagnostikk – forløpsdiagnostikk/differensialdiagnostikk. Rehabilitering/nevropsykologisk behandling. Yrkesmessig attføring.

Samling 3 (3 dager- hvorav totalt 1 dag workshop/egenaktivitet) Barnenevropsykologi

Temaer for samlingen:

Hjernens utvikling og plastisitet – teratogenisitet utdyping mht. risikofaktorer og konsekvenser for utredning og vurdering i ulike aldre. Gjennomgang av sentrale metodiske tilnærminger, metodeproblemer og tolkning av testresultater.

Epidemiologi, patofysiologi, nevropsykologisk utredning og behandling ved sentrale nevrologiske og nevropsykologiske tilstander hos barn: Hodeskader, tumor, hydrocephalus, infeksjoner, prematuritet, rusrelaterte skader, cerebrovaskulære skader, epilepsi, psykisk utviklingshemming, autismespekteforstyrrelser, språkvansker, ikke-verbale lærevansker, ulike syndromer, Tourettes/OCD, ADHD, milde nevropsykologiske funksjonsproblemer hos barn.

Samling 4 (3 dager- hvorav totalt 1 dag workshop/egenaktivitet).

Nevrologiske tilstander – Epidemiologi, patofysiologi, nevropsykolgisk utredning og behandling med hovedvekt på differensialdiagnostikk.

Temaer for samlingen:

Demens – CV, Alzheimer, Parkinson, Huntington, fronto-temporal.

Mild Cognitiv Impairment (MCI). Immunologiske og demyelinisierende sykdommer (MS). Infeksjoner (meningitt, encephalitt, HIV/Aids).

Toksiske tilstander (løsemidler, alkohol, rus).

Nevropsykologiske effekter av ulike medisinske tilstander: Hjerte, lunge, lever, ernæring. Stoffskifte. Diabetes. Søvnforstyrrelser. Kronisk tretthetssyndrom. Somatiseringslidelser. Smertelidelser. Testresultatenes validitet.

Senfølger av barnenevrologiske tilstander – forløpsperspektivet.

Samling 5 (3 dager – hvorav totalt 1 dag workshop/egenaktivitet). Nevropsykologi ved psykiske lidelser hos barn og voksne

Temaer for samlingen:

Nevropsykologi innen psykisk helsevern. Adferdsgenetikk. Behandling med basis i nevropsykologisk forståelse. Medikamentell behandling.
Nevropsykologisk svikt ved psykiske tilstander som:
Schizofreni. Affektive lidelser (depresjon, bipolare). Personlighetsforstyrrelser. Antisosiale – farlighet/impulsivitet. PTSD – dissosiative lidelser. Tvangslidelser. Tourette. Anorexi. Ulike utviklingsforstyrrelser i barnealder sett i et forløpsperspektiv. .ADHD. Autismespekterforstyrrelser. Lærevansker – verbale/ikke-verbale, generelle.

Samling 6 (1 dag) Avsluttende

Temaer for samlingen:

Spesialisterklæringer, sakkyndighetsarbeid. Hva kan og bør nevropsykologer bidra med i trygdesaker (attføring og uførevurderinger). Nevropsykologer som sakkyndige i strafferett og barnevernsaker. Juridiske aspekter. Kjørekortvurderinger. Presentasjoner av utkast til det skriftlige arbeidet.
Samlingen tenkes kombinert med spesifikke temakurs og holdt i tilknytning til årsmøtekursene til Norsk Nevropsykologisk Forening.

Gå til reglement og utfyllende bestemmelser for spesialiteten i klinisk psykologi.

Gå til spesialistutvalget for klinisk nevropsykologi.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.