Klinisk eldrepsykologi

Klinisk eldrepsykologi har til hensikt å fremme psykisk helse og livskvalitet hos eldre. Eldrepsykologien skal bidra til å fremme eldre menneskers inklusjon og deltakelse i samfunnslivet gjennom arbeid med de samfunnsmessige og miljømessige forholdene som bidrar til å påvirke menneskers funksjon i hverdagen og deres livskvalitet.

En god alderdom med et aktivt liv i eldre år er et mål for sosialpolitikken i Norge. Økende levealder og endrede demografiske forhold gjør at man i årene fremover forventer en stor økning i andelen eldre i hele den vestlige verden. I 2050 vil man forvente en fordobling av antallet eldre i Norge. Etterspørselen etter psykiske helsetjenester for denne gruppen vil dermed øke. Samtidig som eldres helse blir stadig bedre, vil økende alder gi økt risiko for sykdom og funksjonssvikt som fører til svekket selvstendighet og større omsorgsbehov. I høy alder oppleves flere tap av nære personer og relasjoner med sorgreaksjoner og depressive tilstander som følge. Samfunnsmessige og kulturelle endringer stiller i tillegg eldre mennesker ovenfor spesielle psykologiske utfordringer.

I omsorgsutøvelse er forståelsen av psykososiale forhold avgjørende for god tjenesteyting enten dette gjelder de som mottar tjenester eller de som yter dem. Psykologers kompetanse vil derfor kunne spille en sentral rolle i hvordan man skal legge tilrette for god tjenesteyting. Den økende levealderen fører også til en større andel mennesker med demens. Manglede effektive medisinske tiltak gjør at de psykologiske og miljømessige aspektene ved demenstilstander blir grunnleggende for å bedre livskvalitet og funksjonsevne hos personer med demens.

Psykologisk ekspertise er svært viktig for å kunne legge forholdene til rette for å møte omsorgsbehov i en raskt økende eldre befolkning, enten dette gjelder individuell behandling eller rådgivning, utforming av omsorgstjenester eller utredning og veiledning i arbeidet med eldre med demenstilstander.

Fordypningsprogrammet

Målet for fordypningsprogrammet i klinisk eldrepsykologi er å kvalifisere psykologer for både å arbeide direkte med eldre mennesker, og å veilede andre faggrupper som arbeider med eldre mennesker enten dette er innenfor institusjonsomsorg eller hjemmebasert omsorg. Eldrepsykologen skal være i stand til å arbeide med så vel normalt aldrende personer som eldre mennesker med aldersrelaterte funksjonshemminger. Fordypningen skal gi psykologene en forståelse av aldringen og alderdommen som et biologisk, sosialt, kulturelt og historisk konstituert fenomen. Men også at man skal kjenne de vanlige aldersrelaterte endringer observert hos mennesker så vel som de alminnelig forekommende sykdommer knyttet til alderdom. Undervisningen vil formidle kunnskap gjennom forelesninger, gruppediskusjoner og kasuistikk.

Gå til spesialistutvalget for klinisk eldrepsykologi.

Se punktvis oppsummering av hovedinnhold.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.