Beskrivelse av samlingene i arbeidspsykologi

Samling 1:

Introduksjon til klinisk arbeidspsykologi som fagfelt, praksiserfaringer og forskning knyttet til faktorer fremmer og hemmer arbeidsdeltakelse og psykisk helse.

Målsetting

Psykologene skal få en introduksjon til fagfeltet klinisk arbeidspsykologi. De skal lære hva det vil si å arbeide innenfor fagfeltet. Videre skal eksempler vises fra klinisk arbeidspsykologisk praksis slik at man kan tidlig få oversikt over mulige praksisfelt.

Psykologene skal også få en oversikt over relevant forskning knyttet til faktorer som fremmer og hemmer arbeidsdeltakelse og psykisk helse. Videre at man ser på hva er det som danner kunnskapsgrunnlaget for klinisk arbeidspsykologi, med modeller fra forskning omkring arbeidsliv, psykisk helse og rehabilitering.

Kunnskap

Undervisningen skal gi psykologene en oversikt over fagfeltet og spesifikk kunnskap om forhold som er av betydning for arbeid og psykisk helse. Denne kunnskapen skal gi psykologene et tilstrekkelig oversiktsbilde til å kunne forstå hvilke mekanismer som er av betydning for arbeid og psykisk helse. Psykologene skal ha kunnskap til møte arbeidsoppgaver på individ- og systemnivå.

Ferdighet

Psykologene skal øke sine refleksjonsferdigheter for å øke sin fleksibilitet i valg av metoder, fremgangsmåter og intervensjoner i møtet med enkeltindivider, arbeidsgivere og være i stand til å formidle kunnskap om fagfeltet.

Sentrale temaer

 • Oversikt over fagfeltet klinisk arbeidspsykologi, kunnskapsgrunnlag og praksis
 • Oppdatert kunnskap om følgende tema:
  • Hva kjennetegner norsk arbeidsliv
  • Psykiske helseplager og deltakelse i arbeidslivet
  • Har deltakelse i arbeidslivet positiv innvirkning på helse?
  • Forhold som er av betydning ved rehabilitering til arbeid.
  • Forhold ved organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø som er av betydning for psykisk helse

Litteratur

L. Blank, J. Peters, S Pickvane, J. Wilford, E. MacDonald; (2008) ”A systematic Review of the Factors which Predict Return to Work for People Suffering Episodes of Poor Mental Health.” Journal of Occupational rehabilitation. 18: 27-34

D.L. Blustein (2008). ”The Role of Work in Psychological Health and Well-Beeing.” American Psychologist, Vol 63, No 4, 228-240.

M. McKee-Ryan, Z. Song, C.R. Wanberg, A.J. Kinicki.(2005) ”Psychological and Physical Well-Beeing During Unemployment: A Meta-Analytic Study”. Journal of Applied Psychology, Vol. 90, No 1, 53-76

J. Wilford, et.al. ”Predicting job loss in those off sick” (2008). Occupational Medicine Advance Access, published January 22.

G. R.Bond. Supported empoyment: ”Evidence for an Evidence-based Practice”. Psychiatric Rehabiliotation Journal; Spring 2004, 27, 4; ProQuest Medical Library pg. 345

S.Stansfeld, B. Candy. ”Psychological work enviromment and mental health-a meta analytic review”. Scand J Work Environ health 2006;32 (6, special issue):443-462

J.P.E. Bond. ”Psychosocial factors at work and risk for depression: a systematic review of the epidemiological evidence”. Occup Eniviron Med 2008;65:438-445.

M. Nilsen et.al. (2008) ”Prevalence of workplace bullying in Norway: Comparisons across time and estimation methods”. European Journal of Work and Organisational psychology
Dessuten:
A.Schafft. (2008). ”Psykiske lidelser og arbeidsintehrering i Skandinavia: En kunnskapsstatus”. AFI Rapport 4/2008

Nasjonal Strategiplan for Arbeid og Psykisk helse 2007-2012. Arbeid og inkluderingsdepartementet og helse og omsorgsdepartementet.

B.Å. Sørensen et.al. (1998). Psykologiske, organisatoriske og sosiale faktorer i arbeid av betydning for helse. Kunnskapsmangler og forskningsbehov. AFI Rapportserie nr. 8/89

Nytrø K. og Saksvik P.Ø.(red) 2009 ”Klinisk organisasjonspsykologi” Cappelen Damm as

Samling 2:

Metoder for å arbeide forebyggende med sykefravær og metoder for å fremme et godt arbeidsmiljø (3 dager)

Målsetting

Klinisk arbeidspsykologi skal både favne et individ og systemfokus. I arbeidet inn mot virksomheter vil metoder for å fremme arbeidsdeltakelse være sentralt. Samlingen skal gi psykologene kunnskap og metoder for å arbeide både på individ- og systemnivå med sykefravær og arbeidsmiljø.

Kunnskap

Undervisningen skal gi deltagerne kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø, psykisk helse og sykefravær.

Ferdighet

Psykologene skal etter samlingen ha fått utviklet sine ferdigheter og teoretiske forståelse med tanke på veilede både virksomheter og arbeidstagere. Utvide og bevisstgjøre sitt repertoar på praktiske øvelser og prosessgrep.

Sentrale temaer

De overordnede metodene innen arbeidspsykologien er veiledning /rådgivning, endringsarbeid, utredning /kartlegging og konsultasjon.

 • Kunnskap om sammenhenger mellom psykisk helse og arbeidsmiljø
 • Veiledning av virksomheter med vekt på ledere og HR-personell
 • Endringsledelse, nedbemanning og omstilling
 • Veiledning av arbeidstakere
 • Kunnskap om forebygging og reduksjon av sykefravær
 • Press- og stresshåndtering
 • Etiske dilemmaer
 • Kartlegging av arbeidsmiljø

Litteratur

Econ Analyse. Psykososiale problemer på arbeidsplassen – Løsning eller
utstøting? Rapport 2005-011

NAV. Legen i det inkluderende arbeidslivet.

Nytrø K. og Saksvik P.Ø.(red) 2009 ”Klinisk organisasjonspsykologi” Cappelen Damm as

Richardson, K.M. og Rothstein, H.R. Effects of Occupational Stress Management Intervention Programs: A Meta-Analysis. Journal of Occupational Health Psychology 2008, Vol. 13, No. 1, 69–93

Sterud, Tom. Nedbemanninger og omorganiseringer blant norske yrkesaktive – har informasjon og medvirkning betydning for helse og trivsel? Søkelys på arbeidslivet.

Kotter, J. P. Leading Change. Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review, March-April 1995.

Samling 3 og 4.

Angst, depresjon og søvnvansker.

Målsetting

Angst, depresjon og søvnvansker er vanlige psykologiske plager som påvirker befolkningens arbeidslivstilknytning og som også til dels utløses ved belastninger i arbeidslivet. Det ansees derfor som vesentlig at arbeidspsykologen er trygg i sin tilnærming overfor disse lidelsene.
Det er et mål at psykologene etter endt samling skal ha den kunnskap og de ferdigheter som er nødvendig for å gjenkjenne, diagnostisere og tilby kyndig behandling for denne typen lidelser.

Kunnskap

Undervisningen skal gi deltakerne inngående kunnskap til å gjenkjenne og diagnostisere de ulike tilstandene på et tidlig stadium. Psykologene skal i løpet av samlingene få inngående kjennskap til kunnskapsgrunnlaget for å kunne møte med høy faglig standard og bidra til at pasienter med denne typen plager kjenner seg forstått og respektert. De skal videre sitte med kunnskap om noen av de best dokumenterte behandlingsmetoder og tiltak overfor personer som er diagnostisert med lidelsene.

Ferdigheter

Undervisningen skal bygge opp under og bidra til den konkrete ferdighetsutviklingen hva gjelder det å møte, diagnostisere og behandle personer med disse lidelsene. Dette innebærer at psykologene skal gis anledning til videreutvikling av sin terapeutrolle, relasjonsferdigheter og sine mer spesifikke ferdigheter i forhold til anvendelse av terapeutiske metoder.
Videre skal psykologene også tilføres kunnskaper og ferdigheter i forhold til det å kunne være en rådgiver overfor både enkeltpersoner (selvhjelp), arbeidsgivere og samfunnet forøvrig i forhold til tiltak og forebygging av denne typen lidelser i arbeidsliv.

Sentrale temaer

 • Kunnskapsgrunnlaget ved psykoterapeutisk intervensjon i forhold til angstlidelser.
 • Kunnskapsgrunnlaget ved psykoterapeutisk intervensjon i forhold til depresjonstilstander.
 • Kunnskapsgrunnlaget ved psykoterapeutisk intervensjon i forhold til søvnlidelser.
 • Fremgangsmåter for å gjenkjenne, forstå og diagnostisere angst, depresjon og søvntilstander.
 • Metoder knyttet til behandling av angst depresjon og søvnlidelser med blikk både på fellesfaktorer i psykoterapi og på enkeltmetoder med god evidens på feltet (hovedvekt på kognitiv tilnærming).
 • Gode råd og tiltak for å forebygge.

Litteratur

Berge (2008) Spesifikke forbier. I T. Berge & A. Repål (Red.), Håndbok i kognitiv terapi (ss. 132-157). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Berge, Eklund, Skule (2008) Mestring av depresjon. I T. Berge & A. Repål (Red.), Håndbok i kognitiv terapi (ss. 319-348). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Berge, Repål, Ryum, Samoilow (2008) Behandlingsalliansen I kognitiv terapi. I T. Berge & A. Repål (Red.), Håndbok i kognitiv terapi (ss. 319-348). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Borge og Hoffart (2008) Sosial angstlidelse. I T. Berge & A. Repål (Red.), Håndbok i kognitiv terapi (ss. 178-201). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kennair (2008) Generalisert angstlidelse. I T. Berge & A. Repål (Red.), Håndbok i kognitiv terapi (ss. 202-224). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Temanummer om søvn - Tidsskrift for Norsk Psykologforening (april 2007)

Berge, T., & Pallesen, S. (2008). Søvnproblemer. I T. Berge & A. Repål (Red.), Håndbok i kognitiv terapi (ss. 557-589). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Samling 5

Metoder innen veiledning og rådgivning inn mot arbeidslivet, belyst ved avhengighet og smerteproblematikk

Målsettingen

Innen klinisk arbeidspsykologi vil veiledning og rådgivning inn mot arbeidsliv være sentralt. Denne samlingen skal gi tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innen egnede metoder.

To symptombilder som er utgjør en stor andel av klientgrunnlaget av arbeidstakere og potensielle arbeidstakere er rusproblematikk og muskel- og skjelettplager. Samlingen har som mål å gi psykologene kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å veilede både arbeidstaker og arbeidsgiver i forhold til rusproblematikk i arbeidslivet. Det andre feltet på denne samlingen er smerter og smertebehandling. Muskel- og skjelettplager utgjør en stor andel av sykefraværet og uførestønad, samtidig som det finnes gode psykologiske metoder for behandling av bl.a. kronisk smerte. Det er et mål at psykologene etter endt samling skal ha den kunnskap og de ferdigheter som er nødvendig for å gjenkjenne, diagnostisere og tilby kyndig behandling for denne typen lidelser.

Kunnskap

Psykologene skal ha oppdatert kunnskap om veilednings- og rådgivningsmetodikk. Videre skal psykologene ha kunnskap om rusproblematikk og muskel- og skjelettplager inkludert smerte. Psykologene skal ha kjennskap til arbeidslivets virkemidler, bl.a. AKAN og inkluderende arbeidsliv.

Ferdighet

Undervisningen skal gi psykologene et tilstrekkelig grunnlag til å kunne benytte ulike veiledningsmetoder på individnivå, og rådgivning ovenfor arbeidsgivere. Man skal også kunne gjenkjenne, diagnostisere og behandle de vanligste tilstandene innen avhengighet og smerteproblematikk.

Sentrale temaer

 • Om rus, avhengighet og behandling
 • Om rus og arbeidsliv
 • Om smerter, smertetilstander og behandling
 • Arbeidslivets virkemidler i forhold til inkluderende arbeidsliv

Litteratur

Arkowitz, Westra, Miller & Rollnick: Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological problems. Guilford Press 2008

Tom Barth & Christina Näsholm. Motiverande Samtal – MI
Studentlitteratur-2006, Fagbokforlaget – 2007

Turk DC, Swanson KS, Tunks ER. Psychological approaches in the treatment of chronic pain patients--when pills, scalpels, and needles are not enough. Can J Psychiatry. 2008 Apr;53(4):213-23.

Eccleston C. Role of psychology in pain management. Br J Anaesth. 2001 Jul;87(1):144-52.

Samling 6

Anvendelse og forståelse av arbeidspsykologiske metoder og egnethetsvurderinger i forhold til arbeid (3 dager)

Målsettingen

I arbeidet med rehabilitering til arbeid vil veiledning knyttet til hva som vil være en best mulig match mellom individet og muligheter i arbeidslivet. Dette er en del av den mer tradisjonelle arbeidspsykologien, men som er en viktig del av kunnskapsbasen også for klinisk arbeidspsykologi og målet med å fremme arbeidsdeltakelse.

Kunnskap

Undervisningen skal gi psykologene inngående kunnskap, praktisk forståelse og refleksjonsevne i forhold til hvordan de viktigste arbeidspsykologiske metodene brukes, sees i sammenheng med hverandre og best mulig kan være til nytte overfor de klientene som søker bistand. Det vil bli brukt konkrete eksempler knyttet til klinisk praksis og settes av tid til refleksjon /diskusjon rundt hvordan metodene kan brukes best i forhold til veiledning, utredning og endringsarbeid. Det vil også være fokus på konsulentrollen og utforming av rapporter /utredninger. Hvordan man håndterer de ulike rollene som klinisk arbeidspsykolog vil være et sentralt tema på samlingen. Eksempelvis den potensielle rollekonflikten mellom veiledningsarbeid og egnethetsvurderinger vil være særlig viktig.

Ferdigheter

Psykologene skal etter samlingen ha fått utviklet sine ferdigheter og teoretiske forståelse med tanke på bruk av sentrale arbeidspsykologiske metoder og hvilken anvendelse de skal ha overfor klienter og samarbeidspartnere. Videre få teoretisk grunnlag og ferdigheter /forståelse for hvordan man kan vurdere egnethet i forhold til arbeid.

Sentrale temaer

De overordnede metodene innen arbeidspsykologien er veiledning /rådgivning, endringsarbeid, utredning /kartlegging og konsultasjon. Denne samlingen vil ha hovedfokus på utredning /kartlegging og egnethetsvurderinger knyttet til yrkesvalg.

 • Kliniske problemstillinger man møter som arbeidspsykolog.
 • Kartlegging av psykiske og psykososiale vansker med tanke på arbeidsfunksjon.
 • Kartlegging av evner, hva er det vi måler og hvordan tolke evnetester
 • Kartlegging av personlighet med tanke på yrkesvalg og arbeidsfunksjon
 • Kartlegging av yrkesinteresser og –verdier med tanke på yrkesvalg.
 • Etiske dilemma ift hvordan tester /kartleggingsinstrumenter anvendes klinisk og hvordan utredning /kartlegging kan kombineres med veiledning og endringsarbeid?
 • Tilbakemelding om kliniske funn og skriftlig rapportering.
 • Hvordan man reduserer usikkerhet i utredninger
 • Psykologiske vurderinger av personlig egnethet ift arbeid.
 • Hvordan personlige livserfaringer kan påvirke yrkesvalg.
 • Hvilke beslutningsstrategier benyttes i tvilstilfeller rundt egnethet?
 • Hvordan kan brukermedvirkning kombineres med egnethetsvurderinger?
 • Konkrete eksempler på uttalelser /rapportskriving ift egnethetsvurderinger.
 • Den medisinske modellens dilemma ift brukers motivasjon /endringsvilje.
 • Etiske dilemma ift egnethetsvurderinger.

Litteratur

Flanagan D.P., Genshaft, J.D., Harrison, P.L. (1997) Contemperary Intellectual Assessment

Gambrill, E. (2005) Critical thinking in Clinical Practice

Dawes, Robyn: 'The robust beauty of improper linear models' American Psychologist 1979; 34: 571 - 582.

Einhorn, J. (1974). Expert judgment: Some necessary conditions and an example. Journal of Applied Psychology, 59, 562-571.

Larsen, Kim (2009); Rett mann på rett plass. I ”Klinisk organisasjonspsykologi” Nytrø K. og Saksvik P.Ø.(red) Cappelen Damm as

Samling 7

Konflikter og mobbing i arbeidslivet

Målsetting

Konflikter forekommer hyppig i alle arbeidsorganisasjoner. En konflikt defineres gjerne som en sosial prosess hvor en part opplever at ens interesser blir truet av en annen. Videre er mobbing noe som berører opp til 5 % av arbeidsstokken, og som kan gi betydelige psykiske skadevirkninger for ofrene. Samlingen har som mål å gi psykologene kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å veilede både arbeidstaker og arbeidsgiver i forhold til konflikter og mobbing i arbeidslivet.

Kunnskap

Psykologene skal få kunnskap om definisjoner, årsaker og utviklingsløp ved konflikter slik at man kan bistå både i forhold til enkeltindivider og organisasjonen som system. Psykologene skal ha kunnskap om analyse av pågående konflikter og metoder for konfliktbearbeiding. Likeså skal psykologene gis kunnskap om mobbeproblematikk og trakassering i arbeidslivet både i forhold til årsaksforhold og konsekvenser. Psykologene skal ha kunnskap om behandlingsmetoder av mobbeofre. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø er nødvendig kunnskap, da spesifikt hvilke paragrafer som skal beskytte enkeltindividet mot overgrep og fremme konfliktløsning.

Ferdighet

Undervisningen skal gi psykologene et tilstrekkelig grunnlag til å forstå og tilby intervensjoner ved konflikter og mobbing i arbeidslivet. Dette gjelder både på individ og systemnivå. Psykologene skal kunne ha terapeutiske ferdigheter til å kunne diagnostisere og behandle individer utsatt for mobbing.

Sentrale temaer

 • Oppdatert forskninsgbasert kunskap på fenomenet mobbing i arbeidslivet
 • Kunnskaper til ytringsformer, utviklingsforløp og årsaker ved konflikter og trakassering i arbeidslivet
 • Kjennskap til arbeidsmiljølovens bestemmelser og forståelse av implikasjoner av loven for psykologisk arbeidsmetodikk i håndtering av konflikter og trakassering
 • Å gi ferdigheter i å vurdere konfliktsaker i forhold til arbeidsmiljølovens krav
 • Kunnskaper om prinsipper for behandling av ofre for mobbing

Litteratur

Einarsen, S & Pedersen, H (2007). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Einarsen, S. & Glasø, L (2009). Mobbing i arbeidslivet; ytringsformer,årsaker og oppgaver for psykologer. I P.Ø Saksvik & K. Nytrø (Red), Klinisk organisasjonspsykologi. Oslo; Cappelen Akademisk Forlag

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.