Torsdag 3. september kl. 14.00 - 15.30

Her finner du oversikt over symposium 1A til 1D

Symposium 1A: Behandling gjennom digitale teknologi: Nye muligheter for psykologer etter Korona-krisen

Patrick A. Vogel: En kort presentasjon av tidligere forskning på effekt av e-terapi, spesielt der videokonferansebehandling (VKT) inngår.  Kliniske problemsstillinger og utfordringer utfra 10 år med egenerfaringer med VKT vil bli belyst.

Kaja Asbjørnsen Betin: Den digitale pasienten- erfaringer fra et pasientperspektiv. Hvordan oppleves det å motta helsehjelp via digitale kanaler? Hva er fordelene med disse verktøyene, og hva er de hyppigst nevnte ulemper? Er det mulig å få en reell relasjon til en behandler du aldri har sett ansiktet til? Kan helsehjelpen oppleves like nær og god over nett som i det fysiske terapirommet?

Svein Øverland: Resultater fra den Europeisk Psykologforenings Task Force (ERPA) sin survery av terapeuter fra hele EU-EØS. 1. Erfaringer med bruken av e-terapi før og etter Korona-krisen, 2. Bekymringene deres i forbindelse med anvendelse av e-terapi, og 3. Forslag til svar på disse bekymringene. I tillegg blir annen forskning presentert primært relatert til bruken av «blended therapy» der vanlige terapi blandes med VKT samt andre internet-baserte løsninger.

Det blir mulighet til å stille spørsmål til slutt.

Patrick A. Vogel er professor emeritus, Institutt for Psykologi, NTNU og har avtale praksis som psykolog spesialist. Han har ledet forskningsprosjekter hvor videokonferanseterapi har vært brukt som hoved behandlingsplattform for poliklinisk behandling av tvangslidelser (OCD). Han var med å grunnlegge Norsk Forening for Kognitiv Terapi og var styremedlem der. Er i styret for DigPsyk.

Kaja Asbjørnsen Betin er psykolog og styreleder i Psykologenes forening for digital helse. De siste årene har hun jobbet med implementering av veiledet internettbehandling i spesialisthelsetjenesten, som prosjektleder ved Lovisenberg DPS. Kaja har også flere års erfaring med videoterapi. Kaja var med på å danne DigPsyk i 2014, og har vært styreleder siden foreningen ble stiftet i 2015.

Svein Øverland er psykologspesialist og leder for den Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet. Han var med å grunnlegge DigPsyk og er styremedlem der og e-helse firmaet Superego AS. Han er også grunder av Psykologi-til-Folket-prosjektet Når Ulven Kommer.

Symposium 1B: Psykolog i felt - Hekta på feltarbeid

Å jobbe i felt er å være «der det skjer» og er svært ulikt arbeidet i terapirommet her hjemme. Behovene er enorme og ressursene begrensende. Og ofte er man eneste hjelpeinstans, så det er ingen å henvise til om man føler man står fast. Det man har lært under utdanningen og erfaringen man har kan ikke overføres direkte til nye kulturer og så pressede betingelser. En tvinges hele tiden til å tenke nytt og tilpasse. Og likevel oppleves det som om man kan bidra og hjelpe.

Symposiumet vil formidle fra arbeid i de ulike betingelsene – utfordringer og gleder. Det vil reflekteres rundt det å stå i strekket mellom ekstreme behov og følelsen av å aldri strekke til, samtidig være innom den gode følelsen det gir å bidra der det virkelig trengs. Det vil se på hva man kan lære om å jobbe her hjemme ved å jobbe ute. Om lengselen til å hele tiden dra ut igjen og hvordan selvivaretagelse blir en viktig komponent ikke minst når man kommer hjem.

Katrin Glatz Brubakk er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, Universitetslektor ved NTNU/feltarbeider for Leger uten Grenser. Hun har i flere omganger jobbet for Leger uten Grenser i bla Hellas og Egypt. Der har målgruppen vært flyktninger som har opplevd tortur eller seksuelle overgrep. Når hun ikke er i felt, er hun klinikkleder og universitetslektor ved Institutt for Psykologi ved NTNU

Symposium 1C: Fra forskning til praksis: Alliansearbeid i utfordrende terapiprosesser

Å etablere en arbeidsallianse med klienter som utøver vold mot sin partner, har vist seg å by på en rekke utfordringer og klientene avbryter ofte behandlingen prematurt. For å øke terapeutenes kunnskap om hvordan de kan gå frem for å fremme fruktbare arbeidsallianser med klientene, har ATV i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress studert det tidlige alliansearbeidet.

I workshopen vil vi presentere resultatene fra forskningen - begrepsmodeller som belyser både vellykkede og mislykkede alliansesamspill. Videre vil vi ved hjelp av video, demonstrere hvordan ATV har arbeidet for å integrere alliansemodellene i den kliniske praksisen, og hva som kan bli muligheter og utfordringer i implementeringsarbeidet. Deltakerne på workshopen vil lære om terapeutiske strategier som fremmer og hemmer allianseetablering og hva som kreves for å utvikle målrettet praksis i en klinikk.

Bente Lømo: Utdannet psykolog i 1993 og avla sin PhD i psykologi i 2018 ved UiO. Lømo har lang erfaring fra behandling av voksne som sliter med rusavhengighet og klienter som lever med vold i familien. Hun er aktiv i Institutt for Aktiv Psykoterapi og arbeider i dag ved ATVs fagavdeling.

Hans Christian Bollingmo: Utdannet psykolog i 2015 ved NTNU. Bollingmo har erfaring fra spesialisthelsetjenesten og med behandling av klienter som lever med vold i familien. Han arbeider i dag ved ATV Follo.

Margrethe Seeger Halvorsen; Dr.Psychol., Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Halvorsen er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO, og psykologspesialist på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og Villa Sult i Oslo. Hun har de siste 10 årene jobbet parallelt med psykoterapiforskning, undervisning og behandling av spiseforstyrrelser. Halvorsen er opptatt av hvordan tilknytningsforstyrrelser og traumer setter psykiske og somatiske spor, og hvordan vi kan bruke kroppen som et verktøy i behandling av psykiske lidelser. 

Symposium 1D: Kriseledelse/krisehåndtering

Uansett bransje eller størrelse på organisasjonen, er det risiko for å bli rammet av en krise. En krise er en uforutsett hendelse som må håndteres raskt og riktig. Kriser har det til felles at de setter ledelse og organisasjon under et ekstremt press. Krisen skal håndteres, samtidig som den daglige driften skal fortsette. Oppmerksomheten fra media og omverdenen kan være massiv.

 Det kan være en rekke ulike type hendelser som utløser en krise. For eksempel:

•          Ulykker

•          Epidemier (som Korona-utbruddet)

•          Påstander om lovbrudd eller etiske overtramp

•          Dataangrep eller informasjon på avveie

•          Nedbemanninger

•          Påstander om mobbing og trakassering

•          Undersøkende journalistikk

Å ikke være tilstrekkelig forberedt når krisen rammer – kan øke skadepotensialet dramatisk. I denne workshopen vil Tor Åge Eikerapen gi en introduksjon til kriseledelse som tema, og hvordan psykologer kan bidra til bedre krisehåndtering for ledere og organisasjoner.

Tor Åge Eikerapen er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Han jobber til daglig med ledere og organisasjoner i endring, omstilling og kriser. Han er også initiativtaker til Å lede i krise, et årlig seminar om kriseledelse.

Symposium 1E: Fagetisk refleksjon – trening og diskusjon

Fagetisk råd mottar jevnlig henvendelser fra psykologer om ulike fagetiske dilemma. Hvordan de fagetiske prinsippene skal forstås og benyttes, kan særlig bli et utfordrende spørsmål når psykologen trer inn på ukjente arenaer og i nye roller. Hvordan forholder vi oss for eksempel til at kamera blir med inn i terapirommet, og terapi ikke bare blir hjelp, men også underholdning og opplysning for publikum? Er dette mulig innenfor god og forsvarlig fagetisk praksis, og er de Etiske prinsippene for Nordiske Psykologer (EPNP) hjelpsomme for oss psykologer når vi trer inn i slike nye roller? Hvordan forholder fagetikken seg til andre gyldige prinsipp eller lovverk?

Symposiet gir en kort innføring i EPNP og Fagetisk råds arbeid. Det legges til rette for drøfting av fagetiske problemstillinger i grupper og plenum, gjennom eksempler og case som tar utgangspunkt i henvendelser og saker til FER.

Har du en fagetisk problemstilling du ønsker å drøfte? Benytt anledningen til felles refleksjon med kolleger.

Maria Løvvik Norheim, leder for Fagetisk råd. Psykologspesialist klinisk barn og unge. Maria har bakgrunn fra psykologfaglig arbeid med barn og ungdom i kommunal- og spesialisthelsetjenesten. Arbeider nå som prosjektleder ved avdeling for kunnskapsutvikling i Bergen Kommune i Etat for barn og familie.

Mette Garmannslund, nestleder for Fagetisk råd. Psykologspesialist klinisk barn og unge, med videreutdanning i familieterapi og barnesakkyndig arbeid. Mette har bakgrunn fra psykologfaglig arbeid med barn, unge, omsorgspersoner og par i PPT, BUP og familievernet. Hun har i dag privatpraksis ved Institutt for psykologisk rådgivning i Bergen.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.