Fredag 4. september kl. 10.40 - 12.10

Her finner du oversikt over symposium 2A til 2E

Symposium 2A: Behandling av innsatte i fengsel

Symposiet legger opp til en klinikknær tilnærming med fokus på terapeutiske dilemmaer, utfordringer og muligheter i arbeidet med innsatte i fengsler.

Det vil gis en kort presentasjon av pasientgruppen, som gjennomgående kjennetegnes av å ha høy psykisk symptombelastning, sammensatt problematikk og utfordringer på de fleste livsarenaer. Vanlige kliniske problemstillinger knytter seg til personlighetsproblematikk, utviklingsforstyrrelser, psykose-, traume- og ruslidelser, og kombinasjoner av disse. Symposielederne vil dele av sine erfaringer med hvordan man for å favne denne sammensatte problematikken, må gjøre bruk av et bredt teoretisk og terapeutisk repertoar.

Det vil vies tid til å nærmere berøre sider ved både systemiske og individualterapeutiske tilnærminger. Erfaringer med prosesser knyttet til overføringer og motoverføringer, både i terapirommet og på systemnivå, vil belyses. Til sist, vil foreleserne betone betydningen av fokus på egne reaksjoner, evne til selvrefleksjon, veiledning og kollegastøtte.

Det legges opp til plenumsdrøfting og innspill fra salen underveis.

Thale Kristine Bostad er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har erfaring fra psykisk helsevern for både voksne og barn/ ungdom, samt arbeid med rusproblematikk og med psykoselidelser. Hun har siden 2007 arbeidet med pasienter innsatt i høysikkerhetsfengsler, både kvinner og menn, og de senere år også med ungdommer innsatt i Kriminalomsorgen.

Ani Elise Pilavian Vik er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i familiepsykologi og holder for tiden på med spesialiteten i voksenpsykologi. Hun har erfaring fra kommunalt og statlig barnevern. Hovedsakelig med behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker og med familieterapeutisk arbeid i familier hvor det forekommer vold og omsorgssvikt. Hun har vært ansatt som psykologspesialist ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk siden 2018.

Symposium 2B: Russ, psykisk helse i ungdomstiden og tverrfaglig samarbeid.

Russen har i mange år feiret og festet før 17.mai. I de siste årene har russetiden blitt utvidet til ulike arrangement gjennom hele året. Russebusser har også vært en del av feiringen, men har økt i antall, og de kjører på tvers av kommunegrenser. Politiet har fått inn saker som omhandler alt fra støy, rus, forsøpling og seksuelle overgrep og krenkelser. Ungdommene utsettes for stort kommersielt press. Skolene opplever at noen elever føler seg ekskludert fra fellesskapet og helsesykepleiere opplever at mange ungdommer føler seg ensomme eller mobbet. Kommunene opplever at russen mangler steder å være og ønsker å forbedre tjenestene til russen. Ungdomstiden er en tid med ekstra utfordringer for noen unge og i russetiden kan utfordringene bli ekstra store for enkelte.

Resultater fra politiets forebyggende arbeid i samarbeid med Fylkeskommunen i Rogaland bli presentert, samt skolens arbeid og helsesykepleieres bidrag for å skape en bedre russetid. Hvilke tiltak kan bedre ungdommenes psykiske helse? Hva kan skolehelsetjenesten, psykologer og helsesykepleiere bidra med og hvordan kan tverrfaglig arbeid organiseres i russetiden. Kan kommunepsykologen spile en sentral rolle i arbeid med russen? Foredragsholderne ønsker diskusjon omkring tverrfaglige tilbud, på grunnlag av resultat fra Fylkeskommunens rapport om russen.

Klara Øverland, psykologspesialist/førsteamanuensis Læringsmiljøsenteret, UiS

Anette Frøyland, statsviter, Sør-Vest politidistrikt

Symposium 2C: Mindfulness som holdning og ferdighet i psykologisk behandling

Mindfulness er ikke-dømmende oppmerksomhet på det en erfarerer i øyeblikket. Dette er en evne som er forbundet med økt velvære og mestring av livets utfordringer. I denne workshopen vil deltakerne får kjennskap til og erfaring med hvordan mindfulness kan være av betydning for psykologisk behandling både som terapeutisk holdning og som en ferdighet klienter kan lære seg.

Gjennom praktiske øvelser vil det gis erfaring med hvordan en kan fremme vennlig oppmerksomhet og bevissthet på tanker og følelser hos begge parter i terapirommet. Det vil bli lagt vekt på mindfulness som et integrativt perspektiv med relevans på tvers av diagnoser og terapeutiske skoleretninger.

Jon Vøllestad er psykologspesialist ved Solli DPS og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Han har tatt sin doktorgrad på effekten av mindfulness-basert behandling for angstlidelser. Vøllestad har utstrakt erfaring med undervisning i mindfulness for klienter, helsepersonell og folk flest.

Symposium 2D: Terapi med fokus på arbeid: Forskningsresultater og kliniske erfaringer med Individuell jobbstøtte (IPS) i Norge.

Psykologisk behandling og arbeidsrehabilitering har tradisjonelt sett eksistert som separate prosesser, uten direkte kontakt med hverandre. Individuell jobbstøtte (Individual Placement and Support, IPS) er en metode som utfordrer dette skillet ved å i stedet integrere jobbstøtten med psykologisk behandling. Internasjonalt har denne metoden vist god effekt i form av å hjelpe mennesker med alvorlige psykiske lidelser i jobb. I dette symposiet vil forskningen på IPS i Norge presenteres.

Vi har gjennomført i alt 5 studier av IPS for ulike målgrupper i Norge. Studiene inkluderer alt fra vanlige psykiske lidelser til alvorlige psykiske lidelser og ungt utenforskap. I tillegg til å gi et innblikk i forskningen, vil vi også dele kliniske erfaringer både fra perspektivet til en psykolog og fra perspektivet til en jobbspesialist som har jobbet med denne metoden. IPS viser gjennomgående gode effekter i Norge, men hvordan virker den, og hva er effektene på psykisk helse og livskvalitet? Hvor langvarige er effektene, og er det en samfunnsøkonomisk lønnsom måte å jobbe på? Alt dette er spørsmål som vil bli adressert og diskutert i symposiet «Terapi med fokus på arbeid».

Silje Endresen Reme er utdannet psykolog og PhD ved Universitetet i Bergen. Hun har jobbet to år som postdoktor ved Harvard University og tre år som forskningsleder ved Uni Research Helse. Hun jobber nå som professor i helsepsykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og som psykologspesialist ved Avdeling for Smertebehandling, Oslo Universitetssykehus. Sentrale temaer i forskningen hennes inkluderer arbeid og helse, sykefravær, arbeidsrehabilitering og kronisk smerte.

Thomas Knutzen er daglig leder i IPS Norge. Han har jobbet operativt med IPS på alle nivåer, samt jobbet som instruktør og ansvarlig for implementering på nasjonalt nivå. Thomas har sin opplæring fra The IPS Employment Center i USA, der han også er sertifisert jobbspesialist, metodeveileder og instruktør. Han har også vært ansvarlig for å oversette boken «Individual Placement and Support: en praktisk veileder». Thomas jobber også med forskning på IPS og er en svært mye brukt foredragsholder og foreleser.

Symposium 2E: Praktisk Organisasjonspsykologi

Organisasjonspsykologifaget har en viktig rolle i profesjonsutdanningen i psykologi. Det er imidlertid mange studenter som ikke ser den praktiske viktigheten av faget i sin fremtidige jobb som psykolog. Dette til tross for at organisasjonspsykologi vil være en stor del av arbeidshverdagen til mange i fremtida enten i form av arbeid som leder, medarbeider, i praktisk arbeid med klienter, som organisasjonspsykolog eller en rekke andre roller. Dette skaper utfordringer i det å skulle gjøre dette emnet både relevant og nyttig for studenter som ser for seg en fremtidig karriere innenfor klinikken.

I dette symposiet ønsker Vaag og Saksvik-Lehouillier å presentere hvordan de har jobbet med å skulle gjøre undervisningen i dette faget mer relevant for studenter innenfor både profesjons- og bachelorutdanning. De vil presentere tankene bak og utdrag fra den nye boken «Praktisk organisasjonspsykologi», samt beskrive hvordan virtuell teknologiassitert læring skal benyttes i dette emnet. Symposielederne ønsker å invitere alle som interesserer seg for organisasjonspsykologi og/eller undervisning til en diskusjon om tiltak man kan gjøre for å gjøre emnet mer relevant for fremtidige psykologer.

Jonas Rennemo Vaag er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Nord universitet og NTNU. Vaag har doktorgrad fra NTNU og underviser og forsker innenfor feltene psykisk helse og arbeidshelsepsykologi. Han har spesielt engasjert seg i forskning på arbeidsforhold og helse hos personer i underholdningsbransjen og psykologiske problemstillinger i det "utradisjonelle arbeidslivet".

Ingvild Saksvik-Lehouillier er psykolog og førsteamanuensis ved NTNU. Hun underviser i personlighetspsykologi, forskningsmetode, helsepsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi. Saksvik-Lehouillier har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen om skiftarbeid og søvn og forsker på arbeidshelse, søvn og individuelle forskjeller hos forskjellige aldre, yrkesgrupper og personer generelt.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.