Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (barnevern)

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her

1. Innledning

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre målet med det valgfrie programmet i psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (barnevern), og hvilke utdanningsaktiviteter som bidrar til at psykologene utvikler den nødvendige kompetansen.

I den første delen av beskrivelsen er hensikten med det valgfrie programmet beskrevet, samt hvilken rolle og oppgaver dette programmet kvalifiserer for. I andre del av dokumentet beskrives det forventede læringsutbyttet, mens den tredje delen inneholder en beskrivelse av utdanningsaktivitetene tilknyttet valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (barnevern).

Det valgfrie programmet skal bidra til at psykologer utøver sitt yrke i overensstemmelse med fagetiske og samfunnsmessige krav. Programmet består av kurs, praksis og veiledning og målet er å gi psykologene en særskilt kompetanse for den aktuelle målgruppen til psykologens tjenester.
Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis. Dette betyr at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av den best tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål. Norsk psykologforening forutsetter at all utdanningsvirksomhet baserer seg på dette prinsippet.

2. Beskrivelse

Det valgfrie programmet i psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (barnevern) skal gi deltageren økt kompetanse i psykologisk arbeid med barn og unge med utfordrende omsorgsbetingelser. Deltakerne vil få økt kjennskap til lovverk, forvaltning og hvordan barnevernet er organisert på statlig og kommunalt nivå. Det er også en målsetting å øke kompetansen om barnevernsundersøkelser, vurderinger og tiltak. Arbeidet med barns omsorgsbetingelser retter seg både mot barnet/ungdommen, omsorgsgivere, systemet rundt og forvaltningen på ulike nivåer.
Det valgfrie programmet skal inkludere formidling av brukererfaringer. Det skal legges gjennomgående vekt på barn og unges subjektive opplevelser av sine omsorgsbetingelser og omsorgsbehov.

2.2 Roller

Dette valgfrie programmet gir økt rolleforståelse for psykologer i arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser:
• Psykologens rolle på kommunalt nivå kan være i barneverntjenesten, helse- og sosialtjenesten eller i opplæringstjenesten
• Psykologens rolle på statlig nivå kan være institusjoner, spesialiserte tiltak, oppfølgingstjenesten, forvaltning, kompetansesentre eller ved universitet og høyskole (undervisning og forskning)
Det valgfrie programmet gir i tillegg økt kunnskap om forvaltning av relevant lovverk og psykologisk kunnskap i en barnevernfaglig sammenheng.

2.3 Målgruppe

Psykologer som arbeider i en kontekst hvor barn og unges omsorgsbetingelser er et sentralt arbeidsområde. Psykologer må ha fullført fellesprogram og obligatorisk program til spesialitetene i barne- og ungdomspsykologi, voksenpsykologi, familiepsykologi eller samfunn- og allmennpsykologi.
Psykologspesialister kan søke opptak til kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

3. Forventet læringsutbytte

Gjennom dette valgfrie programmet forventes det at psykologens profesjonskompetanse utvikles slik at psykologspesialisten kan mestre komplekse og sammensatte oppgaver på dette feltet

3.1 Spesifikke kunnskaper

Psykologen skal få økte kunnskaper om:

 • Barnevernets rammer og samfunnsoppdrag
 • Psykologens roller i barnevernfaglig arbeid
 • Brukerperspektiv og medvirkning
 • Etiske refleksjoner rundt barnevernets praksis
 • Alvorlig psykopatologi, utviklingstraumer og psykisk problematikk som hyppig oppstår hos barn utsatt for omsorgssvikt
 • Kunnskap om konstitusjonelle faktorer
 • Undersøkelse og vurdering av barns omsorgsbetingelser
 • Metoder og prinsipper for undersøkelse, vurdering og tiltak rettet mot familier/omsorgssystemer
 • Systemperspektiv i barnevernfaglig arbeid
 • Ulike barnevernstiltak på kommunalt og statlig nivå
 • Grunnleggende rammer og metodikk for sakkyndighetsarbeid
 • Særskilte utfordringer for enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger
 • Kultursensitivt barnevern

3.2 Spesifikke ferdigheter

Etter å ha gjennomført det valgfrie programmet skal psykologen ha følgende ferdigheter:

 • Å innhente brukernes perspektiv og ivareta brukermedvirkning
 • Å bidra med psykologfaglig kompetanse i barnevernfaglig arbeid
 • Undersøke og vurdere barn og unges psykiske helse og utvikling i lys av deres omsorgsbetingelser
 • Vurdere og evaluere nytten av ulike barnevernstiltak
 • Veilede og konsultere kollegaer og samarbeidspartnere
 • Bidra til fagutvikling og implementering av nye arbeidsmetoder for undersøkelse, kartlegging og tiltak
 • Etablere allianser i et sammensatt barnevernsystem og gjennomføre høykonfliktsamtaler

4. Utdanningsaktivitene

Det valgfrie programmet består av veiledning, praksis og kurs. Det er krav om ett år med relevant praksis, 60 timer med veiledning og 64 timer med kurs. Det anbefales at kurstilbyder setter opp forslag til litteraturliste. Kurs, veiledning og praksis er arenaer for integrasjon av kunnskaper og ferdigheter, som til sammen skal utgjøre psykologens totale kompetanse.

4.1 Praksis

Psykologen skal kunne dokumentere ett års praksis med arbeid i en kontekst hvor barn og unges omsorgsbetingelser er et sentralt arbeidsområde. Det kan for eksempel være i statlig, kommunalt eller privat barnevern, kommunale helsetjenester eller psykisk helsevern for barn og unge. Praksis innen f.eks. familievern, kommunale psykologtjenester eller omsorgsrettede veiledningstjenester som sakkyndig, barneansvarlig, veileder til fosterhjem e.l. kan også godkjennes.

Praksisen må ha elementer av undersøkelse, tiltaksvurdering, veiledning og konsultasjon.

Aktuelle psykologoppgaver kan være kartlegging og vurdering av barn/ungdom og omsorgspersoners psykiske helse, omsorgssituasjon, utvikling, relasjoner og samspill, samt konsultasjonsarbeid i sammensatte vurderinger av barns omsorgssituasjon.
Andre aktuelle arbeidsoppgaver er planlegging, gjennomføring og evaluering av hjelpetiltak rettet mot barn/unge og deres omsorgspersoner, herunder relasjonsarbeid, håndtering av utfordrende atferd, og foreldreveiledning.
Fag- og kvalitetsutvikling av barneverntjenester, blant annet veiledning/konsultasjon, faglig formidling, metodeutvikling og -implementering er sentrale psykologfaglige oppgaver som dette programmet kvalifiserer for.

4.2 Veiledning

Veileder skal være spesialist i barne- og ungdomspsykologi eller annen spesialist som er særskilt godkjent av fagutvalget. Det er ønskelig at veileder har erfaring fra arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser.

Veiledning reguleres av egne utfyllende bestemmelser for veiledning

4.3 Kurs

Kursrekken består av 64 timer fordelt på fire samlinger à 2 dager
Etikk, brukerperspektiv og relevant lovverk skal være røde tråder gjennom alle de fire samlingene.

Kurs 1: Barnevernets mandat og rammer 

Etter samling 1 skal psykologen:

 • Ha kunnskap om relevant lovverk, inkludert barns personlige rettigheter
 • Ha kunnskap om organisering og styring av barnevernet i Norge, inkludert viktige samarbeidende instanser, som for eksempel skole, politi og helsestasjon
 • Ha økt forståelse for psykologrollen i barnevernet og hvordan forholde seg til relevant lovverk
 • Ha økt forståelse av psykologens rolle som veileder og konsulent for kollegaer og samarbeidspartnere
 • Ha økt forståelse for samfunnets holdninger til barnevernet
 • Kunne reflektere rundt barnevernets generelle kunnskapsgrunnlag
 • Ha økt kunnskap om brukermedvirkning
 • Ha økt forståelse for etiske dilemmaer knyttet til barnevernets mandat og rammer

Kurs 2: Undersøkelse og vurdering av barns omsorgsbetingelser

Etter samling 2 skal psykologen:

 • Ha kunnskap om alvorlig psykopatologi, utviklingstraumer og psykisk problematikk som hyppig oppstår hos barn utsatt for omsorgssvikt
 • Ha kunnskap om konstitusjonelle faktorer
 • Ha kunnskap om undersøkelser og vurderinger av barn og unges psykiske helse og utvikling i lys av deres omsorgsbetingelser, inkludert samspillsmønstre, risiko- og beskyttelsesfaktorer
 • Ha kunnskap om metoder og prinsipper for vurdering av risikosituasjoner
 • Kjenne til ulike prinsipper og metoder for å etablere allianser i et sammensatt barnevernsystem og gjennomføring av høykonfliktsamtaler
 • Ha økt forståelse for sosioøkonomiske og kulturelle faktorers betydning for barn og unges omsorgssituasjon
 • Kunne innhente og ivareta brukernes perspektiv
 • Ha økt forståelse for etiske dilemmaer knyttet til undersøkelse og vurdering av barns omsorgsbetingelser

Kurs 3: Barnevernstiltak

Etter samling 3 skal psykologen:

 • Ha oversikt over generelle barnevernstiltak fra bekymring til ettervern og deres spesifikke kunnskapsgrunnlag (som for eksempel kunnskap om utvikling, traumer, samspill og tilknytning)
 • Ha kunnskap om metoder og prinsipper for evaluering av barnevernstiltak
 • Kunne vurdere hvilke tiltak som er riktig ut fra barnets behov, omsorgsbetingelser og kulturelle bakgrunn
 • Kjenne til grunnleggende rammer og metodikk for sakkyndighetsarbeid
 • Kunne innhente og ivareta brukernes perspektiv
 • Kunne foreta etiske refleksjoner rundt barnevernets praksis

Kurs 4: Barnevernstiltak

Etter samling 4 skal psykologen:

 • Ha oversikt over kunnskapsbaserte og spesialiserte barnevernstiltak og deres kunnskapsgrunnlag
 • Ha kunnskap om fosterhjemsutvelgelse, oppfølging av fosterhjem og fosterbarns omsorgsbehov
 • Ha kunnskap om ulike institusjonstyper, lovverk som regulerer disse og behov for oppfølging av plasserte barn og ungdom
 • Ha kunnskap om spesialiserte barnevernstiltak for enslige mindreårige og flyktninger
 • Kunne foreta etiske refleksjoner rundt barnevernets praksis ved akutte tiltak, omsorgsplasseringer, bruk av tvang etc.
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.