Spesialiteten i nevropsykologi

Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten nevropsykologi

(Vedtatt av Sentralstyret 9. april 2015 med ikrafttredelse 1. mai 2015)

Definisjon

Nevropsykologi omhandler spesielt psykologfaglig utredning, diagnostisering og behandling/rehabilitering av personer med antatt eller påvist hjerneorganisk sykdom, skade eller forstyrrelser. De vanligste brukere av klinisk nevropsykologiske tjenester har mistenkt eller påvist skade eller sykdom i sentralnervesystemet, men faget har også anvendelse utenfor denne kjernegruppen. Kunnskap om hjerneorganisk grunnlag for psykologiske funksjoner og hvordan disse funksjonene kan undersøkes gjennom ulike kognitive tester står sentralt. Nevropsykologer har også innsikt i tiltak som kan bidra til å behandle eller kompensere for funksjonstap og kunnskap om rehabilitering/habilitering og psykologisk behandling.

Omfattende kunnskaper om hjernens utviklings og utviklingsforstyrrelser i hele livsløpet, og ervervet nevrologisk skade eller sykdom er sentralt i fagområdet. Likeledes kunnskap om nevropsykologisk funksjon ved psykopatologiske tilstander og ikke-nevrologiske somatiske sykdommer.

Kunnskapsgrunnlaget for nevropsykologisk praksis er integrasjonen av den beste tilgjengelige forskning på nevropsykologiske problemstillinger.

Praksis

Av det totale praksiskravet på 5 årsverk er det knyttet 4 årsverk praksis til det obligatoriske programmet i nevropsykologi.

I løpet av de 5 årsverkene skal psykologen arbeide på minst 2 tjenestesteder.

Praksis i nevropsykologi skal legge til rette for å få bred erfaring med nevropsykologisk arbeid, fortrinnsvis utredning og behandling av relevante pasientgrupper.

I løpet av de 4 årsverkene må psykologen:

  • Ha utredet og behandlet minst 100 pasienter med ulike nevropsykologiskeproblemstillinger
  • Ha en arbeidssituasjon der man får anledning til utvikling og integrering avkunnskap, samt refleksjon over mulighet og begrensning i nevropsykologiskarbeid
  • Ha en arbeidssituasjon der man primært jobber som nevropsykolog
  • I all hovedsak jobbe som nevropsykolog med utredning og behandling avpasienter med relevante nevropsykologiske problemstillinger
  • Møte et bredt spekter av pasienter med hjerneorganisk sykdom, skade ogforstyrrelse, både i type og alvorlighetsgrad

Minst 2 årsverk skal være i spesialinstitusjon, slik som nevrologiske avdelinger, nevrokirurgiske avdelinger, fysikalsk medisin og rehabilitering, rehabiliteringsinstitusjoner, spesialsykehus for epilepsi eller lignende.

For nevropsykologisk praksis med barn er det en forutsetning at man regelmessig møter barn med kjent genetisk og / eller nevrologisk sykdom eller skade bak sine psykologiske vansker.

Klinisk nevropsykologisk arbeid innen psykisk helsevern for voksne, barn og unge, NAV og institusjoner med avgrensede diagnosegrupper kan godkjennes som 2 av de 4 årsverk med nevropsykologisk praksis, men sjelden som spesialinstitusjon. Av de 4 årsverkene kan 1 årsverk være relevant, pasientrettet forskningsarbeid. Dersom forskningsarbeidet innbefatter en stor del vanlig nevropsykologisk arbeid som anamnesopptak, testing av pasienter, tilbakemelding og skriving av rapporter, kan inntil ytterligere 12 mnd bli godkjent, til sammen 2 år. Det må i så fall være et visst volum av saker og bredde i nevropsykologiske problemstillinger, som må kunne dokumenteres. Det vil også være avgjørende for slik godkjenning at utvalg tester som brukes ikke er for avgrenset - dette for å sikre at kandidaten vil få en tilstrekkelig breddekompetanse innen bruk av psykometriske verktøy.    

Der psykologen ikke kan få 2 år fulltids praksis på spesialinstitusjon, kan det søkes forhåndsgodkjenning av hospitering eller lignende på spesialinstitusjon på deltid (minimum 50%). Slik praksis kan godkjennes.

Man skal ha relevant nevropsykologisk praksis både med barn og voksne, minst ett år av den type praksis man har minst av. Man bør ha utredet og behandlet minimum 30 pasienter også i den aldersgruppen man får minst erfaring med.

Les mer om BUP-praksis i spesialiteten her.

Veiledning

Det kreves minst 180 timer veiledning. Veileder skal være spesialist i nevropsykologi.

Veiledningen reguleres av egne utfyllende bestemmelser for veiledning. Veiledningen skal ta utgangspunkt i den kunnskap, verdier og erfaringer som utgjør grunnlaget for arbeid som psykologspesialist. Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens arbeid og skal bestå av faglig tilførsel, korrigeringer og råd, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig selvrefleksjon.

Det inngås en gjensidig standardkontrakt for veiledning før veiledningen starter og gjøres løpende i veiledningstimene og gjennom veiledningsattest etter endt veiledning.

Det er et mål at veiledningen skal bidra til å øke psykologens kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) gjennom utviklingsstøttende og korrigerende tilbakemeldinger på praksis. Veiledningen skal også fremme etisk forsvarlig praksis og høy kvalitet på tjenestene. Det er et mål at veiledningen skal føre til økt bevissthet om egne holdninger og holdningsendringer.

Veileder vurderer psykologens faglige progresjon samt læringsutbytte i tråd med målbeskrivelsen for utdanningen. Veileder skal se til at psykologen arbeider i overenstemmelse med gjeldende lover, prinsipperklæringen om evidensbasert praksis og etiske prinsipper for nordiske psykologer.

Veileder har ansvar for både formativ og summativ vurdering av psykologens kompetanser.

Den formative vurderingen har til formål å vurdere psykologens progresjon og utvikling underveis i veiledningen. Utviklingsmålene gjennomgås og det reflekteres over hva som er hensiktsmessige læringsaktiviteter og fremtidige mål. Den summative vurderingen har som formål å vurdere psykologens læringsutbytte etter endt veiledning.

Formativ vurdering skal gjøres så ofte som det er formålstjenlig med utgangspunkt i innlevert materiale/dokumentasjon/demonstrasjon av kompetansene og de kriteriene som er fastsatt av spesialistutvalg i målbeskrivelse. Veileder har ansvar for å vurdere psykologens kompetanser både underveis i veiledningsprosessen og ved avslutning. Det forutsettes at psykologen blir gjort kjent med veileders vurdering fortløpende i veiledningen.

Summativ vurdering av det faktiske læringsutbyttet skal gjøres ved avslutning av veiledningsforholdet og dokumenteres i attest. Veileder skal utstede veiledningsattest ved avsluttet veiledningsforhold etter Norsk psykologforening mal for veiledningsattest innen 4 uker etter at veiledningen er avsluttet.

Obligatoriske kurs

Målet med kurssekvensen på minimum 160 timer over 2 år er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens og foresattes ønskemål (jfr. prinsipperklæringen om evidensbasert praksis).

Kursene skal også gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig.

Kurs holdt av andre enn Norsk psykologforening kan søkes ekvivalert. De vil bli vurdert etter individuell søknad med utfyllende dokumentasjon om faglig innhold, kursholders kompetanse, og antall deltakere og deres bakgrunn.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.