Frie spesialkurs

2022

MMPI -II

01.12.2022 - 02.12.2022

Målgruppe

Psykologer og psykologspesialister.

Målsetting

Øke kunnskap om metoden og  utvikle forståelse av innhentede data og evne til tolkning av disseKurset vektlegger primært MMPI-2, men andre versjoner vil bli omtalt.  

Etter kurset

Deltakerne vil etter kurset bedre forstå MMPI-2’s psykometriske egenskaper, bruk av MMPI-2 på pasienter med mer vanlige og med alvorlige sinnslidelser, bruk av MMPI-2 ved oppstart av psykoterapi, kliniske aspekt ved tolkning.

Undervisningsmetode
Forelesning, gruppearbeid, tolkning av profiler i plenum

Kursmateriell

Utdelte anonymiserte profiler, deltakere bør ha Haviks bok.

Om kurslederne

John Nikolaisen, Spesialist i klinisk voksen psykologi. Jobber med utdanning i Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS. Brukt MMPI og MMPI-2 i privat praksis med ulike pasientgrupper men særlig pasienter som har begått seksuelle overgrep eller andre seksuelt problematiske handlinger.

Eilin Erevik, psykolog og førsteamanuensis i personlighetspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Underviser i MMPI for profesjonsstudenter og er med i gruppen som skal lage en norsk versjon av

MMPI-3.

Anne Lill Ørbeck,  Spesialist i klinisk psykologi og nevropsykologi.  Underviser i utredning og diagnostikk ved UIO og NPF. Mest erfaring fra psykose og rettspsykiatri. Har brukt MMPI -1 og MMPI-2 i utredninger i psykiske helsevern og ved judisielle observasjoner.

 

Detaljer

Startdato: 01.12.2022
Sluttdato: 02.12.2022
Avmeldingsfrist: 27.10.2022
Kurstype: MMPI-II
Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 OSLO 0250
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20MMP22001

Målgruppe

Psykologer som i sin praksis møter pasienter med mulige spesifikke vansker med oppmerksomhet

Målsetning

Nyansere forståelse av oppmerksomhetsvansker: ulike måter å være uoppmerksom på, og uoppmerksomhet som problem ved en rekke lidelser (ikke bare ADHD).

Forventet læringsutbytte

Forstå kompleksiteten i problematikken, men få verktøy til å redusere usikkerhet

 

Undervisningsmetode

Forelesning og gruppearbeid

Kursinnhold

Utredning av oppmerksomhet bør gjøres både med spørreskjema og test. Hver av dem har ulike feilkilder som gjennomgås og drøftes. De to mest brukte verktøyene Conners' CPT-3 og Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) gjennomgås, og kliniske eksempler presenteres og drøftes.

 

Om kurslederne

Jens Egeland er professor II i nevropsykologi ved Universitetet i Oslo og leder av forskningsgruppen Metode og Kognisjon ved Sykehuset i Vestfold. Han har gjennom årene publisert en rekke artikler om Conners' CPT og BRIEF.

Olaf Lund er psykologspesialist i nevropsykologi og klinisk barnepsykologi og for tiden PhD stipendiat på prosjekt om Validering av Conners' CPT-3. Prosjektet har som ambisjon å gjøre mye av det samme som Egeland gjorde med CPT-II for ti år siden, bl. a, med faktoranalyse. Nye analyser for å forbedre treffsikkerheten i CPT-III vil ha vekt på å studere prestasjonsvariabilitet. I sin kliniske stilling er Lund psykologspesialist i Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold.

 

 

Detaljer

Startdato: 01.12.2022
Sluttdato: 02.12.2022
Avmeldingsfrist: 27.10.2022
Kurstype: Undersøkelse av oppmerksomhet med vekt på BRIEF og Conners' CPT
Sted: Meet Ullevaal
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20UND22003

2023

Målgruppe

Kurset er rettet mot psykologer som har ansvar for ansettelsesprosesser eller som ønsker å bidra til bedre ansettelsesprosesser i organisasjonen de er ansatt i. Kurset kan derfor være aktuelt både for ledere, tillitsvalgte og andre psykologer.

Målsetting

Er å gi psykologer valide verktøy til bruk i rekrutterings- og seleksjonsprosesser - med opplæring i strukturert, kompetansebasert intervjuteknikk som et viktig element. Forskning viser at kvaliteten på intervjuet i sterk grad henger sammen med hvor strukturert og jobbfokusert det er. Mens den tradisjonelle jobbsamtalen i liten grad bidrar til å identifisere den beste kandidaten for stillingen og samtidig bidrar til diskriminering, vil et godt kompetansebasert intervju kunne gi mer treffsikre og mer rettferdige ansettelsesprosesser.

Etter kurset skal deltakerne

 • Ha en overordnet forståelse for hele ansettelsesprosessen, inkludert hvordan tiltrekke, ansette og beholde nye medarbeidere, i et strategisk perspektiv
 • Kunne gjennomføre behovsanalyser for å øke nytteverdien av enhver ny ansettelse
 • Kunne gjennomføre stillingsanalyser, inkludert utarbeidelse av stillingsbeskrivelser, kravspesifikasjoner og kompetansemodeller
 • Kunne utarbeide jobbannonser og stillingsinstrukser basert på en grundig stillingsanalyse
 • Kunne skille mellom rekruttering og seleksjon, og kjenne til hva som øker validiteten i en seleksjonsprosess
 • Kjenne til fallgruver i seleksjon og hvordan unngå disse, med særlig vekt på hvordan unngå diskriminering og sikre mangfold
 • Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere strukturerte, kompetansebaserte intervjuer

Innhold

Deltagerne vil få innføring og trening i bruk av verktøy for å finne og kartlegge relevant kompetanse på en treffsikker og god måte. Verktøy som presenteres vil være maler for jobbanalyse, stillingsannonse og stillingsinstruks, samt utforming av annonser og valg av rekrutteringskanaler. Hovedvekten vil ligge på opplæring i bruk av en nyutviklet intervjuguide som dekker generelle kompetanser for psykologer, basert på den europeiske standarden EuroPsy. Gjennom teori og praksis vil deltagerne lære mer om hvordan de kan benytte intervjuguiden for å kartlegge viktige kompetanser hos psykologer og andre.

Programmet består av 16 timer kurs (ett kurs over 2 dager). Det legges vekt på en praktisk tilnærming og trening på konkrete seleksjonsferdigheter på kursene. Som del av kurset vil deltagerne få opplæring i bruk av en intervjuguide, basert på EuroPsys kompetansemodell for psykologer.

Læringsform

Kurset kombinere oppdatert teori om rekruttering og seleksjon med refleksjon og praktiske øvelser. Opplæring i og trening på gjennomføring av strukturert, kompetansebasert intervju, inkludert forberedelser, gjennomføring og etterfølgende evaluering spiller en sentral rolle. Gruppearbeid og praktisk intervjutrening blir vektlagt.

Om kurslederne

Rudi Myrvang er psykologspesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, og har 20 års erfaring med å lære opp organisasjoner i hvordan gjennomføre gode seleksjonsprosesser. Myrvang har bakgrunn fra testbransjen, og har hjulpet en rekke organisasjoner med å få på plass mer treffsikre og rettferdige ansettelsesprosesser. Og, han har utviklet intervjuguiden som vil inngå som en viktig del av kurset.

Elisabeth Østrem er seniorkonsulent i AFF og tidligere konsulent fra testbransjen. Hun sitter i NPF's fagutvalg for organisasjonspsykologi sammen med Myrvang, og underviser på valgfritt spesialistkurs i organisasjon og ledelse for psykologspesialister. Elisabeth Østrem er konsulent på Solstrandprogrammet, vurdert av Financial Times som ett av verdens 50 beste lederutviklingsprogrammer

Detaljer

Startdato: 16.02.2023
Sluttdato: 17.02.2023
Avmeldingsfrist: 12.01.2023
Kurstype: Treffsikre og gode ansettelsesprosesser - Rekruttering og seleksjon for og av psykologer
Sted: Digital plattform, Zoom, forbindelse benyttes til kursfletting i deltakerlister
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20TRE23002

Målgruppe
Psykologer og leger (Psykologer vil bli prioritert)

Målsetting
Å gi deltakerne en økt forståelse av hva autismespekterforstyrrelser er og å gi en oversikt over tiltak som kan være hensiktsmessige for personer med autismespekterforstyrrelser som har et evnenivå innen normalområdet (Asperger syndrom/ «høytfungerende autisme»).

 

Kursinnhold

 • Introduksjon til autismespekterforstyrrelser (historikk)
 • Kjernevansker hos personer med autismespekterforstyrrelser
 • Kognitiv atferdsterapi for angstlidelser hos personer med autismespekterforstyrrelser
 • Søvnvansker hos personer med autismespekterforstyrrelser
 • Tilrettelegging i skole og arbeidssituasjon
 • Andre tiltak for personer med autismespekterforstyrrelser

Undervisningsmetode
Forelesning med powerpoint og gruppearbeid.

Om kursleder
Jon Fauskanger Bjåstad er psykologspesialist og har doktorgrad i klinisk psykologi. Han arbeider som forskningssjef for Klinikker for psykisk helsevern i Helse Stavanger og ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) i Forsvaret. Han har lang erfaring fra BUP innen arbeid med autismespekterforstyrrelser hos barn og ungdom. Som del av sin kliniske doktorgrad i Australia har Bjåstad jobbet sammen med Professor Tony Attwood som er en internasjonalt anerkjent ekspert på Asperger syndrom og autismespektertilstander. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT).

Detaljer

Startdato: 21.09.2023
Sluttdato: 22.09.2023
Avmeldingsfrist: 17.08.2023
Kurstype: Forståelse av autismespekterforstyrrelser - kognitiv atferdsterapi
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20FOR23003

Kurset inneholder blant annet ferdighetstrening, opplevelsesbaserte øvelser og undervisning med utgangspunkt i video av terapi.  

Målgruppe

Terapeuter som jobber med individualterapi. Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper om EFT.

Innhold

Deltakerne skal få en grunnleggende innføring i hva EFT er. Det blir særlig fokus på de viktigste empatiske intervensjonene og terapeutiske mikroferdighetene i metoden. I tillegg vil deltakerne bli presentert for de to mest sentrale stol-arbeidene i EFT, uoppgjorte forhold og selvkritikk-splitt.

 

 

 Målsetting

• Praktiske ferdigheter for å jobbe opplevelsesbasert med endring av følelser i terapi

• konkrete intervensjoner som kan integreres og anvendes i egen praksis

 

Om kurslederne

Vanja Hjelmseth er psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning i Bergen, og jobber med terapi, opplæring av terapeuter og veiledning innen metodene Emosjonsfokusert terapi og Emosjonsfokusert Ferdighetstrening. Hun er medforfatter på boken «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre – en lærebok for terapeuter og veiledere».

Anne Hilde Vassbø Hagen er leder og psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning i Bergen, og jobber med terapi, opplæring av terapeuter og veiledning innen metodene Emosjonsfokusert terapi og Emosjonsfokusert Ferdighetstrening. Hun er medforfatter på boken «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre – en lærebok for terapeuter og veiledere», «De seks store følelsene» og har skrevet boken «Sinte barn og sinte voksne». I tillegg har hun laget de populære Alfred & Skyggen-filmene om følelser.

Kurset godkjennes som vedlikeholdsaktivitet med 16 timer

Detaljer

Startdato: 19.10.2023
Sluttdato: 20.10.2023
Avmeldingsfrist: 14.09.2023
Kurstype: Emosjonsfokusert terapi - teori og terapeutiske intervensjoner
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20EMO23004
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.