Utfyllende bestemmelser for fordypningen voksenpsykologi

A1. Utfyllende bestemmelser for klinisk voksenpsykologi

(Vedtatt av sentralstyret 29. september 2011, ikrafttredelsesdato 1. oktober 2011 - gjelder frem til 31.12.2019)

Definisjon

Klinisk voksenpsykologisk arbeid sikter mot å bidra til bedre helse og mestring for personer med psykiske lidelser. Kunnskapsgrunnlaget for klinisk voksenpsykologisk praksis er integrasjonen av den beste tilgjengelige forskning med psykologfaglig ekspertise i kontekst av pasientens egenskaper, kultur og preferanser.

Spesialister i klinisk voksenpsykologi har ansvar for utredning, diagnostisering og behandling av voksne med psykiske lidelser. De fleste spesialister i klinisk voksenpsykologi arbeider i Psykisk helsevern og forventes å kunne fylle de ulike ansvarsområder i denne tjenesten.

Fordypningen i klinisk voksenpsykologi skal bidra til å utvikle psykologens holdninger, kunnskaper og ferdigheter i utredning og behandling av psykiske lidelser.

 Fordypningen skal bidra til at spesialisten vurderer endringsmuligheter både i lys av individuell vurdering av den psykiske lidelsen, pasientens kontekst og psykologens samhandlingsmuligheter. Utdanningen skal fremme samarbeidsevne med andre relevante fagpersoner og gi forståelse for brukerperspektiv og samarbeide med pårørende der det er relevant.

Praksis

I løpet av den samlede praksistiden på 5 år må minst 3 av årene (fordypningspraksis) være i arbeidsforhold der hovedoppgavene er vurdering, diagnostisering og behandling av voksne med psykiske lidelser. I løpet av den samlede praksistiden skal psykologen ha ett årsverk klinisk praksis fra arbeid med barn og unge.

Spesifisering av fordypningspraksis

Minst ett årsverk må være ved poliklinikk på DPS. I poliklinikk skal psykologen ha behandlingsansvar for et bredt spekter av psykiske lidelser hos voksne. Minst ett årsverk skal være ved døgnavdeling. Begge praksissteder skal være under lov om psykisk helsevern. Enten poliklinikk eller døgnavdeling må være godkjent for tvang etter lov om psykisk helsevern.

I løpet av fordypningspraksisen skal psykologen ha:

 • Utredet, diagnostisert og behandlet et bredt spekter av psykiske lidelser, inkludert alvorlige psykiske lidelser
 • Behandlet pasienter med psykisk lidelse og tilleggsproblematikk, herunder rus og avhengighet.
 • Arbeidet med voksne i ulike aldre og livsavsnitt.
 • Arbeidet med mennesker med ulik etnisk bakgrunn.
 • Arbeidet med ulike faser av sykdomsforløp
 • Ha gjennomført terapier av kortere og lengre varighet
 • Erfart ulike behandlingstilnærminger, herunder psykoterapi, psykoedukasjon, familiearbeid, nettverksarbeid, rehabilitering og systemarbeid
 • Deltatt i vurderinger av etablering og oppheving av tvungent psykisk helsevern
 • Hatt behandlingsansvar for pasienter under tvungent psykisk helsevern
 • Arbeidet med individuell plan
 • Utarbeidet sakkyndige uttalelser til NAV, kontrollkommisjon eller tilsvarende
 • Gitt veiledning og konsultasjon til andre faggrupper
 • Samhandlet med andre tjenesteytere i ulike virksomheter

Veiledning

Minst 180 timer av veiledningen skal være veiledning i klinisk psykologisk arbeid med voksne i tilknytning til fordypningspraksis. Veileder skal være spesialist med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi, eller klinisk spesialist med bred klinisk erfaring innen fordypningsområdet. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist.

Veiledningen skal ta utgangspunkt i psykologens egne kliniske erfaringer. Den skal belyse et bredt spekter av problemstillinger som er relevante for fordypningspraksisen.

Veiledningen skal også berøre organisasjonsmessige forhold, som samarbeid med andre faggrupper, ledelse og ansvarsforhold, brukermedvirkning og fagetiske problemstillinger. Skriftlig formidling og sakkyndighet skal være temaer i veiledningen.

Fordypningskurs

Kurssekvensen på minst 128 timer skal omfatte sentrale problemstillinger innen vurdering og behandling av psykiske lidelser hos voksne. Målet med fordypningskursene er å bidra til at psykologen skal utøve kunnskapsbasert praksis på spesialistnivå. Kursinnholdet er i tråd med gjeldende læringsmål.

Fordypningskurs holdt av andre enn Norsk Psykologforening kan søkes godkjent. De vil da bli vurdert etter søknad med utfyllende dokumentasjon om faglig innhold, mål, forventet læringsutbytte, kursholders kompetanse, og antall deltakere og deres bakgrunn.

Gå til beskrivelse av fordypningsområdet klinisk voksenpsykologi.

Reglement for spesialiten i klinisk psykologi

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.