Klinisk samfunnspsykologi

A9.
Utfyllende bestemmelser for klinisk samfunnspsykologi

(Vedtatt av sentralstyret den 4. juni 2008)

Definisjon

Klinisk samfunnspsykologisk arbeid sikter mot å fremme livskvalitet, trivsel, deltagelse, tilhørighet og psykisk helse for den enkelte og befolkningen gjennom hele livsløpet, herunder å forebygge utvikling av psykiske helseplager. Kunnskapsgrunnlaget for samfunnspsykologisk praksis er integrasjonen av den beste tilgjengelige forskning med psykologfaglig ekspertise i kontekst av klientens egenskaper, kultur og preferanser.

Samfunnspsykologen anvender psykologisk kunnskap og psykologiske ferdigheter overfor individ, gruppe, system og organisasjon på ulike arenaer, fra familie, til nabolag, arbeidsplass, og samfunnsliv. Metodene som brukes er kartlegging, behandling, veiledning og konsultasjon, nettverkstilnærminger og annet systemrettet arbeid.

Samfunnspsykologen har fokus på kontekstuelle, fremmende og hemmende faktorer som har betydning for folks helse og utvikling. Samfunnspsykologisk kartlegging og behandling utføres typisk som tidlig intervensjon på lavterskelnivå, og har fokus på ressurser og mestring. Samfunnspsykologene bidrar med faglige innspill til politiske og administrative beslutningsprosesser, og formidler psykologisk kunnskap på ulike nivå i samfunnet.

Fordypningsområdet i klinisk samfunnspsykologi skal bidra både til å utvikle psykologens holdninger, kunnskap og ferdigheter i forhold til helsefremmende og forebyggende strategier, tverrfaglig samarbeid og organisasjons- og systemarbeid, og til å utvikle psykologens individ- og grupperettete kartleggings- og behandlingskompetanse.

I den samfunnspsykologiske utdanningen vektlegges sammenheng mellom kurs, veiledning, prosjektoppgaver og praksis. Det legges stor vekt på egenaktivitet og erfaringsbasert læring.

Praksis

I løpet av den samlede praksistid på 5 år må praksis i forhold til samfunnspsykologiske oppgaver utgjøre til sammen minimum 2 årsverk.

Psykologen skal ha erfaring med:

  • Å formidle psykologfaglig kunnskap til andre faggrupper gjennom veiledning/konsultasjon, undervisning og tverrfaglig samarbeid
  • Tverrfaglig utviklingsarbeid, systemarbeid, evaluering og/eller prosjektarbeid
  • Å systematisere erfaringer for å utvikle og forbedre tjenestetilbudet for målgruppen
  • Å formidle erfaringer og psykologfaglig kunnskap til samarbeidspartnere, politiske beslutningstakere, administrasjon, ledelse og/eller embetsverk for å utvikle og forbedre tjenestetilbudet for målgruppen

Psykologen bør ha erfaring med:

  • Helsefremmende og forebyggende virksomhet samt opplysningsarbeid overfor hele eller deler av befolkningen
  • Administrative oppgaver i form av utredninger og/eller planlegging

Tilsvarende må praksis med psykologiske kartleggings- og behandlingsoppgaver i forhold til enkeltmennesker, familier eller risikogrupper utgjøre til sammen minimum 2 årsverk.

Psykologen skal ha erfaring med:

  • Bruk av anerkjente utrednings- og behandlingsmetoder tilpasset aktuell målgruppe og behov
  • Tverrfaglig samarbeid rundt mennesker med sammensatte hjelpebehov inkludert ansvarsgrupper og arbeid med individuell plan (IP)
  • Å samarbeide med andre tjenestesteder på kommunalt, fylkeskommunalt og/eller statlig nivå, for eksempel spesialisthelsetjenesten

Psykologer som er i en praksis med samfunnspsykologiske og kartleggings/behandlingsoppgaver parallelt, må kunne anslå og dokumentere hvor stor prosentvis andel de ulike delene utgjør.

Veiledning

De 180 timene som er knyttet til fordypningspraksisen skal inneholde veiledning med vekt på samfunnspsykologiske temaer i minimum 80 timer, og kartleggings- og behandlingsveiledning i minimum 80 timer.

Veiledning i samfunnspsykologiske temaer (80 t) skal fortrinnsvis finne sted i gruppe med inntil 5 deltakere, minimum en gang i måneden. Veileder skal være spesialist i klinisk psykologi, fordypning samfunnspsykologi, eller være psykolog som er særskilt godkjent av spesialistutvalget.

Kartleggings- og behandlingsveiledning skal gis av spesialist i klinisk psykologi.
 
Inntil 20 timer av den totale fordypningsveiledningen kan knyttes til det skriftlige arbeidet.

Fordypningskurs

Godkjent kurssekvens omfatter minimum 128 timer over to år fortrinnsvis i en fast gjennomgående gruppe.

Frie spesialkurs

Det kreves 32 timer spesialkurs knyttet til utredning, kartlegging og behandling av individ eller gruppe.

Skriftlig arbeid

Det kreves innlevert et godkjent skriftlig arbeid som viser samfunnspsykologisk forståelse og arbeidsmetoder. Det oppfordres til å påbegynne det skriftlige arbeidet i forbindelse med fordypningsprogrammet og den samfunnspsykologiske gruppeveiledningen.

Gå til beskrivelse av fordypningen klinisk samfunnspsykologi.

til toppen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.