Utfyllende bestemmelser for klinisk nevropsykologi

A5. Utfyllende bestemmelser for klinisk nevropsykologi vedtatt av Sentralstyret 4. juni 2013.

Definisjon

Klinisk nevropsykologi omhandler spesielt psykologfaglig utredning, diagnostisering og behandling/rehabilitering av personer med antatt eller påvist hjerneorganisk sykdom, skade eller forstyrrelse. Kunnskaper om hjernens utvikling i hele livsløpet og endringer ved skade eller sykdom står sentralt i det nevropsykologiske fagområdet. Kunnskap om betydningen av hjerneorganiske aspekter ved en rekke lidelser og kognitive funksjoner kan bidra til forklaring av psykiske lidelser og grunnlag for utarbeiding av effektive behandlingsplaner. De vanligste pasienter/klienter/brukere av klinisk nevropsykologiske tjenester har mistenkt eller påvist skade eller sykdom i sentralnervesystemet. Videre må også kunnskap om nevropsykologisk funksjon hos pasienter med et bredt utvalg av psykopatologiske tilstander ligge til grunn for nevropsykologenes praksis.

Kunnskapsgrunnlaget for klinisk nevropsykologisk praksis er integrasjonen av den beste tilgjengelige forskning på nevropsykologiske problemstillinger og klinisk ekspertise i kontekst av pasientens egenskaper, kultur og preferanser. Nevropsykologens tilnærming retter seg inn mot både pasienten, pårørende og henvisende instans. Kunnskap om hjerneorganisk grunnlag for psykologiske funksjoner og hvordan disse funksjonene kan undersøkes gjennom ulike kognitive tester står sentralt. Nevropsykologer har også innsikt i tiltak som kan bidra til å behandle eller kompensere for funksjonstap og kunnskap om rehabilitering/habilitering og psykologisk behandling. Nevropsykologisk kunnskap skal være sentralt i arbeidet med å sikre den enkelte pasients behov og rettigheter etter sykdom/skade eller ved en utviklingsforstyrrelse.

Minst 3 årsverk skal være i klinisk nevropsykologisk arbeid. I løpet av denne fordypningspraksis skal psykologen ha arbeidet med:

  • utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering
  • et heterogent pasientutvalg, som omfatter pasienter med hjerneorganisk sykdom og skade av ulik årsaksbakgrunn
  • differensialdiagnostiske problemstillinger
  • av de 3 fordypningsårene skal minst ett årsverk av den nevropsykologiske praksisen være arbeid med den aldersgruppen (barn eller voksne) man har minst erfaring fra.

Minst to år av fordypningspraksis skal være i en institusjon med en helhetlig nevrofaglig virksomhet. Dette gjelder en nevrologisk avdeling, nevrokirurgisk avdeling, nevropediatrisk avdeling, nevro-rehabiliteringsenhet eller lignende. Kandidaten skal drive klinisk nevropsykologisk arbeid med anerkjente nevropsykologiske undersøkelsesmetoder. Praksisen skal innbefatte samarbeid med nevrolog eller annen relevant legespesialist. Kandidaten skal gjennom sin praksis få kjennskap til de viktigste nevrodiagnostiske metodene.

Dersom kandidatens praksisplass ikke fullt ut tilfredsstiller disse kravene til en fordypningspraksis, kan dette kompenseres ved at en går inn i hospiteringsordninger eller deltidsengasjement ved egnet institusjon etter forhåndsgodkjenning fra spesialistutvalget. I søknad om forhåndsgodkjenning må det gjøres detaljert rede for hvordan kravene tenkes oppfylt.

Veiledning

Den kliniske veiledningen (180 timer som er knyttet til fordypningskursene) skal gis av godkjent spesialist i klinisk nevropsykologi. Minst halvparten av den kliniske veiledningen skal være individuell. Veiledning skal omfatte alle relevante aspekter ved rollen som klinisk nevropsykolog, herunder opplæring i nevropsykologiske metoder, rapportskriving, formidling av resultater, behandling og teamarbeid.

Veileder må kunne bekrefte at kandidatens praksis fyller reglementets krav.

Veiledningen skal ta utgangspunkt i kandidatens egne kliniske erfaringer. Den skal belyse et bredt spekter av problemstillinger som er relevante for fordypningspraksisen. Veiledningen skal også berøre organisasjonsmessige forhold, som samarbeid med andre faggrupper, ledelse og ansvarsforhold, og fagetiske problemstillinger. Skriftlig formidling og sakkyndighet skal være temaer i veiledningen.

Fordypningskurs

Kurssekvensen på 128 timer skal dekke de vesentlige sider ved nevropsykologisk utredning og behandling. Kurs holdt av andre enn Norsk Psykologforening kan søkes ekvivalert. De vil bli vurdert etter individuell søknad med utfyllende dokumentasjon om faglig innhold, kursholders kompetanse, og antall deltakere og deres bakgrunn.

Gå til beskrivelse av fordypningen klinisk nevropsykologi.

Reglement for spesialiten i klinisk psykologi

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.