Klinisk familiepsykologi

A6.
Utfyllende bestemmelser for klinisk familiepsykologi

(Vedtatt av sentralstyret den 5. juni 2007)

Praksis

Det kreves minimum 3 årsverk med familieterapeutisk praksis. I denne skal det inngå møter med enkeltpersoner, par, utvidet familie og flere generasjoner, og der det arbeides med følgende:

  • Parforhold, forhold mellom barn og foreldre og/eller forhold til utvidet familie.
  • Plutselige og dramatiske hendelser som sykdom, dødsfall, overgrep, tap av arbeid, samlivsbrudd etc.
  • Voksne som får psykiske vansker og deres pårørende.
  • Barn og/eller ungdom som får psykiske vansker og deres familier.
  • Samarbeid med andre instanser.

Omfanget av arbeidsplass tilknytning: Ett av de fem praksisårene skal være i psykisk helsevern. Dersom kandidatens arbeidsplass ikke kan tilby alle de praksisområder som er beskrevet overfor, må kandidaten hospitere ved en annen arbeidsplass for å få den praksiserfaring som kreves.

I to av de tre årene må kandidaten ha arbeidet i tverrfaglig team med psykologspesialist. Finnes ikke spesialist ved arbeidsplassen, kan det erstattes ved et forpliktende samarbeid med psykologspesialist utenfor arbeidsplassen. Dette skal forhåndsgodkjennes av Norsk Psykologforening.

I løpet av fordypningsprogrammet skal deltakerne følge fordypningspraksis og arbeide i ledetråd med to eller flere av de oppgavene som er definert som familiepsykologisk praksis.

Veiledning

Det kreves totalt 180 timer veiledning av spesialist i klinisk familiepsykologi. Spesialist med annen fordypning, eller spesialist godkjent etter gammel ordning kan godkjennes, hvis denne har tilsvarende kompetanse. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan kandidaten få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist. Veiledningen skal være knyttet til kandidatens praksis, dvs. arbeid med par, familier og større systemer.

 Veiledningen skal ta utgangspunkt i kandidatens egne kliniske erfaringer. Den skal belyse et bredt spekter av problemstillinger som er relevante for fordypningspraksisen. Veiledningen skal også berøre organisasjonsmessige forhold, som samarbeid med andre faggrupper, ledelse og ansvarsforhold, og fagetiske problemstillinger. Skriftlig formidling og sakkyndighet skal være temaer i veiledningen.

Fordypningskurs

Det kreves at kandidaten følger godkjent kurssekvens innen familiepsykologi på minimum 128 timer over to år. Fordypningen i familiepsykologi skal gi kandidaten kunnskap om og fortrolighet med:

  1. Sentrale sider ved det som skjer i en families livsløp og når en familie rammes av en uforutsett krise. Livsløpsområder handler om løsrivelse, pardannelse, familien får barn, fra barn til ungdom, aldring og død. Rolle- og kjønnsproblematikk, tro og verdier, myter og regler knyttes opp mot familiens utvikling. Deltakernes egen familieutvikling og den innvirkning denne har på forståelse og arbeid med familier berøres. Uforutsette familiekriser kan være skilsmisse, gjengifte, sykdom, ulykker, utviklingsforstyrrelser hos barn, overgrep og vold. Kandidaten skal presenteres for relevant kunnskap om uforutsette livskriser og konsekvenser for terapi (sum undervisningstid: 32 timer).
  2. Sentrale familieterapeutiske modeller og ulike terapeutiske arbeidsformer anvendt på problemområder som er vanlige å møte i familier. Det kan være tilfeller der et familiemedlem har bestemte symptomer, konflikt mellom medlemmer innenfor samme eller mellom ulike generasjoner, eller der det har funnet sted overgrep innenfor en familie og det er konflikt mellom familien og deler av hjelpeapparatet. Hvordan terapeutene selv inngår som en del av systemet man arbeider med vil bli belyst og aktuelle terapeutiske implikasjoner av dette drøftes. Videre vil forskning på egen praksis være et tema.

Kurs holdt av andre kan søkes ekvivalert. De vil bli vurdert etter individuell søknad med utfyllende dokumentasjon om faglig innhold, kursholders kompetanse, og antall deltagere og deres bakgrunn.

Gå til beskrivelse av fordypningen klinisk familiepsykologi.

til toppen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.