Utfyllende bestemmelser for spesialiteten i organisasjonspsykologi (gamle)

(Vedtatt av sentralstyret den 10. desember 2008)

Definisjon

Organisasjonspsykologiens målsetting er å bidra til å utvikle organisasjoner slik at disse kan sikre et sunt arbeidsliv og fremme livskvalitet. Organisasjonspsykologien skal også fremme gode relasjoner mellom individer og systemer.
 
Kunnskapsgrunnlaget for organisasjonspsykologisk praksis er den beste tilgjengelige forskning relatert til arbeidsdeltakelse og utvikling av velfungerende organisasjoner. Kunnskap om forholdet mellom individets forutsetninger og organisasjoners ulike krav står sentralt.

Anvendt organisasjonspsykologi er psykologisk arbeid overfor individer, organisasjoner eller sosiale systemer. Arbeidet består i ledelsesutvikling, lederveiledning, konflikthåndtering, rekruttering og seleksjon, teamutvikling og gruppedynamikk, kartlegging og utvikling av organisasjonskulturer, bidrag for å fremme arbeidsmiljø og læring i organisasjoner samt arbeid med endringer og omstillinger i organisasjoner.

Spesialistutdanningen

Spesialistutdanningen skal gjennom forelesninger, gruppearbeid, ved egenaktivitet og erfaringsbaserte undervisningsmetoder sørge for integrert kunnskap. Kurs, veiledet praksis og skriftlig arbeid skal bidra til økt handlingskompetanse og handlingsrefleksjon. Spesialistutdanningen skal også bidra til å oppøve høy fagetisk bevissthet med særlig vekt på de spesielle problemstillingene og utfordringene som knytter seg til yrkesutøvelsen innen organisasjoner.

Praksis

Det kreves minst 5 årsverk praksis som psykolog. Praksis kan være fra individuelt arbeid og arbeid med grupper/organisasjon. 4 av de 5 praksisårene til spesialiteten skal omfatte organisasjonspsykologiske oppgaver. Minimum 2 års praksis bør foregå i team med en eller flere andre psykologer – fortrinnsvis med spesialist i organisasjonspsykologi. Inntil 2 år av den totale praksistiden kan bestå av forsknings- og utredningsarbeid, mens minimum 3 år skal ha karakter av anvendt organisasjonspsykologi overfor klientgrupper, organisasjoner eller sosiale systemer. Hovedregelen er at psykologen under utdanning skal ha praksis fra minst 2 arbeidssteder. Unntak for dette kan kun gis dersom psykologen kan dokumentere en variert praksis, utover det som gjelder for praksisen forøvrig.

I løpet av praksistiden skal psykologen ha fått erfaring med varierte arbeidsoppgaver. Eksempler på slike arbeidsoppgaver er:

 • Kompetanseutvikling
 • HMS
 • Veiledning og utviklingsarbeid
 • Personalutvikling
 • Ledelse og lederutvikling
 • Arbeidsmiljøspørsmål
 • Konsultasjon, både ovenfor individer, og når det gjelder prosesser i grupper
 • Seleksjon og rekruttering
 • Organisasjonsutvikling
 • Prosjektarbeid
 • Teamutvikling
 • Konflikthåndtering

Individuelt- og gruppebasert arbeid

Psykolog under spesialisering kan jobbe med enkeltindivider, grupper av individer og organisasjoner. Det forutsettes en bred praksis.

Veiledning

Minst 180 timer veiledning skal være knyttet til praksis i organisasjonspsykologi. Veileder skal være spesialist i organisasjonspsykologi, eller annen spesialist med bred erfaring innen fordypningsområdet. Etter individuell søknad kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning av erfaren psykolog som ikke er spesialist i inntil 120 timer. I løpet av den totale veiledningstiden, skal psykologen ha minimum 40 timer individuell veiledning. Inntil 60 timer veiledning bør gis i gruppe i tilknytning til tverrfaglige videreutdanninger godkjent av Psykologforeningen. Inntil 20 av disse 60 timene kan knyttes til det skriftlige arbeidet. Inntil 20 timer av den totale fordypningsveiledningen kan knyttes til det skriftlige arbeidet.

Veiledningen skal ta utgangspunkt i psykologens egne erfaringer. Den skal belyse et bredt spekter av problemstillinger som er relevante for fordypningspraksisen. Veiledningen skal også berøre organisasjonsmessige forhold, som samarbeid med andre faggrupper, ledelse og ansvarsforhold, og fagetiske problemstillinger.

Fordypningskurs

Kurssekvensen på 128 timer, fortrinnsvis i en fast gjennomgående gruppe, skal omfatte sentrale problemstillinger innen organisasjonspsykologi. Målsettingen med kurssekvensen er å gi psykologen under videreutdanning det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å imøtekomme praksiskravene.

Kurs holdt av andre enn Norsk Psykologforening kan søkes ekvivalert. De vil da bli vurdert etter individuell søknad med utfyllende dokumentasjon om faglig innhold, kursholders kompetanse, og antall deltakere og deres bakgrunn.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.