Reglement spesialiteten i organisasjonspsykologi

Gjelder i en overgangsperiode på fem år med. Søknad om spesialistgodkjenning må være avsendt innen 31.12 2019.

Vedtatt av landsmøtet november 1985, med endringer 1987, 1989, 1991, 1995, 2001, 2007, 2010

Innledning

Spesialistreglementet vedtas av landsmøtet i Norsk Psykologforening. Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser til reglementet.

Spesialistutdanningen bygger på grunnutdanning som tilfredsstiller kravene i ”Standarder for norsk psykologeksamen” (07.09.2001 - Nasjonalt råd for psykologutdanning).

Psykologspesialisten har ervervet særskilt vitenskapelig kompetanse, metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse på sitt spesialområde. Disse elementene har blitt integrert i fagutøvelsen og gir avansert kompetanse til å analysere og handle i komplekse og utfordrende situasjoner. Psykologspesialisten kan i særlig grad formidle kunnskapsgrunnlaget for praksisen og revurderer sine planer og perspektiver når det fremkommer ny informasjon om eller fra klienten eller ny kunnskap fra faglige kilder.

Spesialistutdanningen består av fire integrerte elementer: praksis, veiledning, kurs og skriftlig arbeid. Praksis skal være variert, og skal representere en bredde i faglige erfaringer. Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens arbeid. Veiledningen skal bestå av faglig tilførsel, korrigeringer og råd, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig selvrefleksjon. Gjennom kurs skal psykologen få sitt kunnskapstilfang økt og mulighet for faglig refleksjon i et profesjonsfellesskap.

Det skriftlige arbeidet skal vise psykologens evne til skriftlig å formidle psykologfaglig kunnskap til andre innen fagfeltet. Arbeidet må være utført i tråd med erklæringen om evidensbasert praksis og støtte opp om psykologers forutsetninger for evidensbasert yrkesutøvelse.

Norsk Psykologforenings standardiserte veiledningskontrakt mellom psykolog og veileder skal inngås.

Spesialistkompetansen skal vedlikeholdes og ny spesialistgodkjenning søkes hvert femte år.

Utfyllende bestemmelser for alle spesialitetene:

Utfyllende bestemmelser for fellesprogrammet (2.2)
Utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid (2.5)
Utfyllende bestemmelser for vedlikehold av spesialiteten (2.6)

1. Opptak

Psykologer med ervervet kompetanse som innholdsmessig og av omfang tilfredsstiller kravene i ”Standarder for norsk psykologeksamen” (07.09.2001 - Nasjonalt råd for psykologutdanning) og som er autoriserte i Norge, kan søke opptak i Norsk Psykologforenings spesialistutdanning.

2. Kompetansekrav

2.1. Praksis

Det kreves minst 5 årsverk i arbeidsforhold som psykolog. Praksis kan være fra individuelt arbeid og arbeid med grupper/organisasjon. Minimum 2 års praksis tilstrebes å være i team med en eller flere andre psykologer. Se for øvrig utfyllende bestemmelser. Praksis som godkjennes må strekke seg over en periode på minst 6 måneder i full stilling. All deltidspraksis omregnes til hele årsverk. Minste godkjennbare praksis er 50 % stilling. Praksis ut over 100 % stilling godkjennes ikke.

2.2. Fellesprogram

Inntak til første år av spesialistutdanningen kan skje når psykologen er i et arbeidsforhold som psykolog.

Fellesprogrammet består av en kurssekvens på minimum 96 timer fordelt over ett år. Praksis knyttet til fellesprogrammet skal tilsvare ett årsverk som er nærmere definert i utfyllende bestemmelser for fellesprogrammet. 60 timer veiledning knyttes til denne praksis. Veiledningen kan være individuell, eller i grupper på maksimalt fire deltakere som alle må være psykologer.

2.3. Fordypningsprogram

Fordypningskurs kan påbegynnes etter gjennomført fellesprogram, og når psykologen er i et arbeidsforhold innen organisasjonspsykologi. Sentralstyret kan vedta spesielle krav til praksis, veiledning, kurs og skriftlig arbeid for spesialiteten.

2.3.1. Rammer og krav

Det kreves minimum fire av fem årsverk praksis innen organisasjonspsykologi. Se for øvrig utfyllende bestemmelser.

Det kreves 180 timer veiledning knyttet til praksis. Veiledningen skal gis av spesialist i organisasjonspsykologi eller av veileder som er særskilt godkjent av spesialistutvalget for organisasjonspsykologi.

Av 180 timer veiledning til spesialiteten skal psykologen ha minimum 40 timer individuell veiledning. Inntil 20 timer kan knyttes til det skriftlige arbeidet.

Gruppeveiledningen må være i grupper på maksimalt fire deltakere som alle må være psykologer.

Inntil 60 timer av veiledningen kan være gruppeveiledning i tilknytning til tverrfaglige videreutdanninger godkjent av Psykologforeningen.

Rammene for godkjenning er fullførte fordypningskurs på minimum 128 timer fordelt over minimum 2 år.

Dersom fordypningskursenes omfang overstiger 128 timer, kan kravene til omfanget av frie spesialkurs reduseres tilsvarende om nivåkrav for øvrig er tilfredsstilt.

Det er krav til overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs.

2.4. Frie spesialkurs

Det kreves deltagelse i frie spesialkurs, tilsvarende 32 timer. Frie spesialkurs skal godkjennes av spesialistutvalget for felleselementene. Fordypningskurs innen spesialiteten i klinisk psykologi er automatisk godkjent som frie spesialkurs.

2.5. Skriftlig arbeid

Det skal leveres inn et skriftlig arbeid innen fagfeltet. Arbeidet skal behandle problemstillinger fra praksisfeltet, og ha karakter av et forskningsarbeid, utviklingsarbeid eller faglig arbeid. Omfang og normer for arbeidet fastsettes i utfyllende bestemmelser gitt av sentralstyret. Skriftlig arbeid kan leveres særskilt i løpet av spesialiseringsperioden.

2.6. Vedlikehold av spesialiteten

Hvert femte år må psykologspesialisten søke om godkjenning av vedlikeholdsaktiviteter tilsvarende 96 timer for å beholde spesialistgodkjenningen. Se utfyllende bestemmelser for vedlikehold.

til toppen

3. Søknad og dokumentasjon

Søknaden skrives på eget skjema. Ved søknad om spesialistgodkjenning skal praksis, veiledning, kurs og godkjent skriftlig arbeid dokumenteres. Oppfylling av kravene til praksis og veiledning skal være dokumentert med attest fra veileder og arbeidsgiver. Attestene skal være tilstrekkelig spesifiserte slik at samtlige krav til omfang, innhold, bredde og variasjon i praksisen er dokumentert.

4. Administrasjon

De organer som har oppgaver i spesialistutdanningen er: Landsmøtet, Sentralstyret, Godkjenningsutvalget, Spesialitetsrådet, Spesialistutvalgene og Ankeutvalget. All saksbehandling skal være i henhold til god forvaltningsskikk.

4.1. Landsmøtet

Landsmøtet kan opprette og nedlegge spesialiteter. Landsmøtet vedtar reglementet og senere endringer i reglementet med 2/3 av avgitte stemmer.

4.2. Sentralstyret

Sentralstyret oppnevner Godkjenningsutvalg, Spesialitetsråd, Spesialistutvalg for fordypningsområdene og felleselementene samt Ankeutvalg for landsmøteperioden. Sentralstyret oppnevner leder for hvert utvalg. Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser til reglementet, og godkjenner fordypningsområder. Sentralstyret er øverste instans til å avgjøre spørsmål om forståelse av reglementet og utfyllende bestemmelser, men skal ikke behandle enkeltsøknader eller anker.

4.3 Godkjennningsutvalget

Godkjenningsutvalget oppnevnes av sentralstyret og består av representanter foreslått av brukerne (1), myndighetene (2), arbeidsgiverne (1), universitetene (1) og Norsk Psykologforening (4). Leder oppnevnes særskilt av sentralstyret. Godkjenningsutvalget behandler søknader om spesialistgodkjenning, samt om kravene til vedlikehold av spesialiteten er oppfylt.. Godkjenningsutvalget bedømmer søkeres kvalifikasjoner i overensstemmelse med gjeldende krav. Godkjenningsutvalget gir råd vedrørende fordypningsområder, samt målsetting og innhold i fordypningskurs og fellesprogrammet.

Dersom en søker har spesielle kvalifikasjoner på et felt, kan godkjenningsutvalget foreta en helhetlig faglig vurdering av om søkers kvalifikasjoner kan føre frem til spesialistgodkjenning, selv om enkelte formelle krav ikke er oppfylt.
Avslag på søknader om spesialistgodkjenning skal være begrunnet og det skal opplyses om klageadgang. Ved avslag kan psykologen anke til ankeutvalget, som fatter endelig avgjørelse. Dersom godkjenningsutvalget godkjenner søknaden, er denne avgjørelse endelig og sentralstyret utsteder spesialistdiplom.

Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

4.4. Spesialitetsrådet

Spesialitetsrådet oppnevnes av sentralstyret og skal bestå av inntil 6 medlemmer.
Spesialitetsrådet er saksforberedende organ for sentralstyret i saker som har med helheten og de prinsipielle sider ved spesialistutdanningen å gjøre.

Spesialitetsrådet er rådgivende organ for sentralstyret og koordinerer og innstiller i saker fra spesialistutvalgene til sentralstyret. Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser for rådet.

Avgjørelser i spesialitetsrådet fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Rådet er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

4.5. Spesialistutvalget

Sentralstyret oppnevner for landsmøteperioden et spesialistutvalg for organisasjonspsykologi. Utvalget har inntil seks medlemmer, og skal gjenspeile bredden i fagfeltet. Leder oppnevnes særskilt av sentralstyret. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget.

Spesialistutvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon og målbeskrivelse, samt utarbeider innhold i fordypningskursene. Sakene behandles i spesialitetsrådet før vedtak i sentralstyret. Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser for utvalget.
Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

4.6 Spesialistutvalg for Felleselementene

Spesialistutvalget for felleselementene oppnevnes av sentralstyret og består av inntil seks medlemmer. Leder oppnevnes av sentralstyret. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget.

Utvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid og veiledning. Spesialistutvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon og målbeskrivelse, samt utarbeider innhold i fellesprogrammet. Utvalget godkjenner frie spesialkurs. Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser for utvalget.

Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

4.7. Ankeutvalget

Ankeutvalget oppnevnes av Sentralstyret og skal bestå av representanter foreslått av universitetene (1), myndighetene (1), arbeidsgiverne (1), Norsk Psykologforening (1). To av representantene skal være psykologspesialister. Ankeutvalget behandler klager fra psykologer på vedtak vedrørende søknader om spesialistgodkjenning eller vedlikehold av spesialiteten.

Avgjørelser i ankeutvalget fattes med simpelt flertall og er endelige. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede.
Klagen må være oversendt ankeutvalget innen 12 uker etter avgjørelse i Godkjenningsutvalget.

til toppen

5. Spesialistdiplom, tittelbruk, m.v

Sentralstyret ved president utsteder spesialistdiplom som tilkjennegir at psykologen er spesialist i organisasjonspsykologi. Hvilket spesialistprogram godkjent av Psykologforeningen som er fulgt, skal fremgå av spesialistdiplomet.

Den enkelte spesialist har tittel "Spesialist i organisasjonspsykologi " med rett til å bruke tilleggsformuleringer som tilkjennegir godkjent eksternt fordypningsprogram. Sentralstyret kan gi tillatelse til bruk av kortformer som dekker spesialitet og godkjent eksternt fordypningsprogram.

6. Ikrafttreden

Reglementet trer i kraft fra det tidspunkt sentralstyret bestemmer.

til toppen

Utfyllende bestemmelser for spesialiteten i organisasjonspsykologi

Vedtatt av sentralstyret 10.04.2014. Trer i kraft 1. mai 2014 (gjelder for de som starter fordypningskurs i organisajonspsykologi høsten 2014 og senere).

Definisjon

Organisasjonspsykologi er en vitenskapelig disiplin som omhandler organisasjoners liv og fungering med utgangspunkt i sosialpsykologisk teori. Senere har også utviklings-, personlighets- og kognitiv psykologi preget faget. Organisasjonspsykologien er det eldste området av anvendt psykologi, men har også utviklet seg til en distinkt psykologisk disiplin med egne teorier og modeller. Organisasjonspsykologiens formål er å bidra til utvikling av effektive og bærekraftige organisasjoner som skaper verdier for arbeidstakere, eiere og samfunn.

Organisasjonspsykologi tematiseres i to hovedfelt

 1. Organisasjonsfeltethandler om samspillet mellom mennesker, ressurser, teknologi og systemer, og om hvordan organisasjonen når sine mål. Viktige tema er for eksempel kommunikasjon, beslutningstaking, ledelse, samspill, konflikt, organisasjonskultur og organisasjonsutvikling.
 2. Personalfeltetsom handler om relasjonen som utvikles mellom den ansatte og organisasjonen. Viktige tema er for eksempel seleksjon og rekruttering, ferdigheter og kompetanse, vurdering og belønning.

 

Spesialiteten i organisasjonspsykologi er i noen grad overlappende med arbeidspsykologien. Spesialister på begge områder arbeider for å forebygge eller redusere stress og mobbing, og i å utvikle sunne og helsefremmende arbeidsplasser. Felles arbeidsoppgaver er konflikthåndtering, arbeidsmiljøovervåking og utvikling, samt HMS-arbeid.

Anvendt organisasjonspsykologi har til hensikt åfremmeverdiskapning og å påvirke faktorer somhemmerverdiskapning. Verdiskaping forstås, blant annet, som økt effektivitet, bedre kvalitet på produkt og tjenester, og økt innovasjon. Sentrale virkemidler for dette er utvikling av medarbeidere og et helsefremmende arbeidsmiljø. Organisasjonspsykologen har et overordnet strategisk perspektiv som gir grunnlag for bærekraftig utvikling.

Norsk Psykologforening har vedtattPrinsipperklæringen for Evidensbasert psykologisk praksis(EBPP)som er en oversettelse avAmerican Psychological Association– Policy Statement on Evidence-Based Practice in Psychology. All psykologvirksomhet og all utdanning forutsettes å basere seg på denne prinsipperklæringen.

Profesjonell utøvelse av yrket som organisasjonspsykolog krever en kombinasjon av spesialisert kunnskap, ferdigheter og holdninger, inkludert bevissthet om grense for egen kompetanse. Disse utvikles i spesialistutdanningen gjennom kurs, praksis, veiledning og skriftlig arbeid.

Praksis

Det kreves minst 5 årsverk praksis som psykolog. Praksis kan være fra individuelt arbeid og arbeid med grupper/organisasjon. 4 av de 5 praksisårene til spesialiteten skal omfatte organisasjonspsykologiske oppgaver. Minimum 3 år skal ha karakter av anvendt organisasjonspsykologi overfor klientgrupper, organisasjoner eller sosiale systemer. Inntil 1 år av den totale praksistiden kan bestå av forsknings- og utredningsarbeid innen organisasjonspsykologi. Hovedregelen er at psykologen under utdanning skal ha praksis fra minst 2 arbeidssteder. Unntak for dette kan kun gis dersom psykologen kan dokumentere en variert praksis.

I løpet av praksistiden skal psykologen ha fått erfaring med varierte arbeidsoppgaver. Eksempler på slike arbeidsoppgaver er:

 • Ledelse og lederutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Teamutvikling
 • Veiledning og utviklingsarbeid
 • Personalutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Arbeidsmiljøspørsmål
 • Konsultasjon, ovenfor individer, gruppeprosesser og på organisasjonsnivå
 • Bemanning, seleksjon og rekruttering
 • Prosjektarbeid
 • HMS-arbeid

Psykolog under spesialisering skal ha arbeidet med enkeltindivider, grupper og organisasjoner. Det forutsettes en bred praksis.

Veiledning

Minst 180 timer veiledning skal være knyttet til praksis i organisasjonspsykologi. Veileder skal være spesialist i organisasjonspsykologi, eller annen spesialist med bred erfaring innen fagområdet. Etter individuell søknad kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning av erfaren psykolog som ikke er spesialist i inntil 120 timer. Av de 180 timene veiledning skal psykologen ha minimum 40 timer individuell veiledning. Det anbefales at inntil 20 timer av de 180 timene veiledning knyttes til det skriftlige arbeidet.

Veiledningen skal ta utgangspunkt i psykologens egne erfaringer. Den skal belyse et bredt spekter av problemstillinger som er relevante for praksisen. Veiledningen skal også berøre organisasjonsmessige forhold, som samarbeid med andre faggrupper, ledelse og ansvarsforhold, og fagetiske problemstillinger.

Psykologens utvikling blir vurdert av veileder(e) underveis i utdanningen og til slutten. Kriteriene for vurderingen ligger i beskrivelsen av forventet læringsutbytte i målbeskrivelsen. Se egen beskrivelse av konsulentsyklus for krav til innleveringsarbeid under veiledning.

Obligatorisk kurs

Kurssekvensen på minimum 128 timer, fortrinnsvis i en fast gjennomgående gruppe, skal ta utgangspunkt i de læringsutbyttebeskrivelsene som er gitt i måldokumentet for spesialiteten. Målsettingen med kurssekvensen er å gi psykologen under videreutdanning det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å imøtekomme praksiskravene.

Kurs holdt av andre enn Norsk Psykologforening kan søkes ekvivalert. De vil da bli vurdert etter individuell søknad med utfyllende dokumentasjon om faglig innhold, kursholders kompetanse, og antall deltakere og deres bakgrunn.

til toppen

Gjelder i en overgangsperiode på fem år. Søknad om spesialistgodkjenning må være avsendt innen 31.12 2019.

Utfyllende bestemmelser om skriftlig arbeid for spesialiteten i organisasjonspsykologi vedtatt av sentralstyret den 30. oktober 2012 med ikrafttredelsesdato 1. desember 2012.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.