Kursoversikt vedlikeholdskurs

Oversikt over vedlikeholdskurs og påmelding.

Les om regler for av-/påmelding og fravær

2023

Målgruppe
Psykologer, psykologspesialister og psykiatere


Innhold
Metakognitiv terapi (MKT) er en innovativ behandling som kan anvendes på en rekke ulike lidelser, spesielt angsttilstander, kroniske depresjoner og traumer.

Kurset gir en introduksjon av MKT og hvordan den kan anvendes i spesifikke lidelser.  Pasienter opplever Metakognitiv terapi som en nyttig, effektiv og paradoksal behandling. Erfaringer viser at MKT kan anvendes der andre behandlinger ikke har lykkes.
 
Kurset ledes av Professor Hans M Nordahl, NTNU og kurset vil veksle mellom teori og praksiseksempler. Deltagerne får også anledning til å øve på metakognitiv dialog i arbeid med pasienter og noen sentrale teknikker på dette kurset.
 
Om kursleder
Hans M Nordahl er professor ved Institutt for Psykisk Helse ved NTNU, Trondheim. Han arbeider også som forsker/behandler ved Akuttseksjonen, Østmarka, St.Olavs Hospital, Trondheim. I 2007 startet han MCT Institute, Ltd i Manchester sammen med Dr Adrian Wells fra Manchester.  Nordahl har vært involvert i opplæring og utdanning av terapeuter og veiledere i en årrekke og har over 120 forskningspublikasjoner innen angstlidelser, depresjoner, traumer og personlighetsforstyrrelser.

 

Detaljer

Startdato: 10.10.2023
Sluttdato: 11.10.2023
Avmeldingsfrist: 05.09.2023
Kurstype: Metakognitiv terapi - Behandling av angst, depresjon og PTSD
Sted: Christiania Qvartalet
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20MET23003
Kurset retter seg mot psykologspesialister som jobber med barn/unge eller voksne, og som skal fatte tvangsvedtak.
Kurset egner seg også som vedlikehold for spesialister som fatter vedtak.

Kurset tilfredsstiller kravene til lovkunnskap hos den faglig ansvarlige for vedtak innen psykisk helsevern.
Det vil være innlegg fra aktører med ulike perspektiv på psykisk helse-feltet.
Økt vektlegging på brukermedvirkning og medbestemmelsesrett medfører en styrket bevissthet.  
Kurset gir en god innføring i de fire helselovene.

Aktuelle tema:
- Tvangens etikk
- Oversikt over grunnprinsippene i norsk helserett og helselovgivning     
- Psykisk helsevernloven
- Psykologspesialistens rolle i forvaltning av Psykisk helsevernloven, ansvarlig for tvangsvedtak
- Erfaringer med behandling og tvang i psykisk helsevern
- Psykologspesialistens møte med Kontrollkommisjonen
- Endringer i Psykisk helsevernlov, erfaringer og praksis. Samtykkekompetanse
- Hvilken betydning har nevropsykologiske svekkelser for pasienters samtykke?


 

Detaljer

Startdato: 16.10.2023
Sluttdato: 17.10.2023
Avmeldingsfrist: 11.09.2023
Kurstype: Lovkurs: Tvangsvedtak i psykisk helsevern
Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7 OSLO 0151
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20LOV23004

Kurset inneholder blant annet ferdighetstrening, opplevelsesbaserte øvelser og undervisning med utgangspunkt i video av terapi.  

Målgruppe

Terapeuter som jobber med individualterapi. Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper om EFT.

Innhold

Deltakerne skal få en grunnleggende innføring i hva EFT er. Det blir særlig fokus på de viktigste empatiske intervensjonene og terapeutiske mikroferdighetene i metoden. I tillegg vil deltakerne bli presentert for de to mest sentrale stol-arbeidene i EFT, uoppgjorte forhold og selvkritikk-splitt.

 Målsetting

• Praktiske ferdigheter for å jobbe opplevelsesbasert med endring av følelser i terapi

• konkrete intervensjoner som kan integreres og anvendes i egen praksis

Kurset godkjennes som vedlikeholdsaktivitet med 16 timer

Om kurslederne

Vanja Hjelmseth er psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning i Bergen, og jobber med terapi, opplæring av terapeuter og veiledning innen metodene Emosjonsfokusert terapi og Emosjonsfokusert Ferdighetstrening. Hun er medforfatter på boken «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre – en lærebok for terapeuter og veiledere».

Anne Hilde Vassbø Hagen er leder og psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning i Bergen, og jobber med terapi, opplæring av terapeuter og veiledning innen metodene Emosjonsfokusert terapi og Emosjonsfokusert Ferdighetstrening. Hun er medforfatter på boken «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre – en lærebok for terapeuter og veiledere», «De seks store følelsene» og har skrevet boken «Sinte barn og sinte voksne». I tillegg har hun laget de populære Alfred & Skyggen-filmene om følelser.

 

Detaljer

Startdato: 19.10.2023
Sluttdato: 20.10.2023
Avmeldingsfrist: 14.09.2023
Kurstype: Emosjonsfokusert terapi - teori og terapeutiske intervensjoner
Sted: Høyres Hus Konferanse og Selskapslokaler, Stortingsgt. 20, 6. etasje Postboks 1536 Vika OSLO 0117
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20EMO23004
Kurset er basert på kunnskap og erfaringer fra blant annet Horizon2020 prosjektet H-WORK (Multilevel interventions to promote mental health in small and medium size enterprises and public workplaces - H-work – Mental health in SMEs and public workplaces). Målet er å effektivt kunne fremme well-being og mental helse gjennom organisatoriske intervensjoner med en flernivåtilnærming (IGLO; I-Individ, G-Gruppe, L-Leder O-Organisasjon). I kurset vil vi fokusere på hvordan vi kan designe, implementere og evaluere organisatoriske intervensjoner.

Målgruppe:
Psykologer og mastere i psykologi, som arbeider med arbeidshelse.
 
Målet for kurset er at deltakerne skal kunne bruke de verktøyene kartlegging av arbeidsmiljø og implementering av tiltak som er resultat av forskningsprosjektet. 
Alle som er interessert i, og vil arbeide med arbeidsmiljø vil ha utbytte av kurset. 

 
 
Kurset godkjennes som vedlikeholdsaktivitet med 16 timer.


Læringsmål:
• være klar over kritiske problemstillinger ved design og implementering av organisatoriske intervensjoner
• vise evne til å arbeide med implementeringsverktøy
• vise bevissthet rundt utfordringene ved evaluering av organisatoriske tiltak
• være kjent med realistevaluering
• vise evne til å planlegge en evalueringsstrategi for hvordan man evaluerer en kompleks intervensjon som kombinerer kvalitative og kvantitative metoder.

Undervisningsmetoder
Kurset vil være basert på forelesninger, interaktive leksjoner, og gruppearbeid som inkluderer blant annet workshops, verdenskafe og problembasert læring.
 
Forelesere 
Marit Christensen er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for psykologi ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Hun leder forskningsgruppen «helsefremmende arbeidsplasser». Marit har vært prosjektleder for og vært involvert i flere nordiske og internasjonale prosjekter innenfor temaene psykososialt arbeidsmiljø, helsefremming, mental helse på arbeidsplassen og organisatoriske intervensjoner.
 
Hun har publisert mange artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, samt skrevet bøker om disse temaene. Hun er for tiden arbeidspakkeleder i et Horizon2020-prosjekt kalt H-work: flernivåintervensjoner for å fremme mental helse i små og mellomstore bedrifter og offentlige arbeidsplasser.
 
Trond Løkling fullførte sin cand.psychol-grad i psykologi ved Universitetet i Bergen i 2010. Han har jobbet som praktiker i 13 år med spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi, og tar for tiden sin nærings-PhD ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Løkling’s forskningsinteresser fokuserer særlig på kultur og konflikthåndtering og hvordan skape betingelser for sunne og effektive samarbeidsrelasjoner og helsefremmende organisasjoner. Hans hovedinteresseområde omhandler organisatoriske intervensjoner og hvordan parallelt gjennomføre uformelle og formelle intervensjoner på ulike nivå. Han har testet modeller for design, implementering og evaluering av organisatoriske intervensjoner for å nå arbeidsgivere og ansatte på et følelsesmessig nivå, samt måle og overvåke kulturell utvikling.
 

Detaljer

Startdato: 26.10.2023
Sluttdato: 27.10.2023
Avmeldingsfrist: 21.09.2023
Kurstype: Vedlikeholdskurs
Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gt. 11 OSLO 0181
Prosjektnr.: 20VED23006
Målgruppe:
psykologer og psykologspesialister, relevant for alle utdanningene og psykologer i både 1, 2 og 3. linjetjenesten.

Målsetning:
Å øke psykologers bevissthet om den sterke sammenhengen mellom gjeld, psykisk helse, psykiske lidelser og selvmord. Å øke psykologers trygghet og handlingsrepertoar i møte pasienter som sliter med økonomiske problemer og uhåndterlig gjeld.

Etter kurset:
 • Kunnskap om det vi vet om psykiske helseproblemer og selvmord som følge av usikret eller uhåndterlig gjeld.
 • Kunnskap om gjeldsproblemer som følge av psykisk lidelse.
 • Kunnskap om effekter og kostnadseffektivitet knyttet til forebygging og behandling. 
 • Kunnskap om familieøkonomi og barns oppvekstbetingelser.
 
 • Oversikt over hovedtrekk i utviklingen av husholdningenes økonomi og gjeldssituasjonen i Norge før, under og etter pandemien sett fra et sosiologisk ståsted, og vite hvordan dette er relevant for psykologers arbeid.
 
 • Kjenne til relevante lover og føringer for samarbeid rundt klienters økonomiske situasjon, med særlig fokus på Nav, psykisk helsevern og Barnevernstjenesten.
 • Trene på å bruke et strukturerende verktøy for å fasilitere samarbeid mellom klienten og de ulike aktuelle aktørene. 
 
 • Kunne reflektere over relevante etiske dilemma ved at psykologer involverer seg, eller avstår fra å forholde seg til klientens økonomiske situasjon.
 
 • Ha sett ulike eksempler på – og trent på - hvordan man som psykolog kan arbeide med gjeldsproblemer i en psykoterapeutisk setting.


Innhold:
 • Gjeld, psykisk helse, psykiske lidelser, selvmord, effektive tiltak og kostnadseffektivitet. Hva vet vi? v/Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi og tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet
 
 • Utviklingen av husholdningenes økonomi og gjeldssituasjon i Norge før, under og etter pandemien sett fra et sosiologisk ståsted. v/Seniorforsker Christian Poppe, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Oslo Met – Storbyuniversitetet.
 
 • Slik er det å leve med uhåndterlig gjeld: Gjeldsforebygging i praksis. v/ Arman Vestad, profesjonell gjeldsforebygger med personlig erfaring fra å leve med gjeldsproblemer. Han er også tidligere gjeldsrådgiver i NAV
 • Utfordringer og suksessfaktorer for tverretatlig samarbeid – arbeid og helse. Sentrale lover og føringer for samarbeid rundt klienters økonomiske situasjon v/Bjørn Karstensen. Psykolog og avdelingsleder i NAV.
 
 • Familieøkonomi som uløselig knyttet til barns omsorgsbetingelser - hvordan arbeide med personlig økonomi i en psykoterapeutisk setting. v/ Ingvild Stjernen Tisløv, spesialist i klinisk samfunnspsykologi og fagkonsulent i Bufetat, Nasjonal enhet for behandlingstiltak (NABE).

Mellom innleggene settes det av tid til refleksjon og gruppearbeid – etiske problemstillinger, erfaringsutveksling, hvordan overføre denne kunnskapen til egen praksishverdag?

Undervisningsmetode:
Foredrag, dialog, smågrupper og praktiske øvelser.


 

Detaljer

Startdato: 13.11.2023
Sluttdato: 14.11.2023
Avmeldingsfrist: 09.10.2023
Kurstype: Gjeld, psykisk helse og selvmord -kunnskap og praksis i en psykologisk kontekst
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20GPS23004

Målgruppe

Psykologer som i sin praksis møter pasienter med mulige spesifikke vansker med oppmerksomhet

Målsetning

Nyansere forståelse av oppmerksomhetsvansker: ulike måter å være uoppmerksom på, og uoppmerksomhet som problem ved en rekke lidelser (ikke bare ADHD).

Forventet læringsutbytte

Forstå kompleksiteten i problematikken, men få verktøy til å redusere usikkerhet

 

Undervisningsmetode

Forelesning og gruppearbeid

Kursinnhold

Utredning av oppmerksomhet bør gjøres både med spørreskjema og test. Hver av dem har ulike feilkilder som gjennomgås og drøftes. De to mest brukte verktøyene Conners' CPT-3 og Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) gjennomgås, og kliniske eksempler presenteres og drøftes.

 

Kursledere er Jens Egeland og Olaf Lund 

 

 

Detaljer

Startdato: 30.11.2023
Sluttdato: 01.12.2023
Avmeldingsfrist: 26.10.2023
Kurstype: Undersøkelse av oppmerksomhet med vekt på BRIEF og Conners' CPT
Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 OSLO 0250
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20UND23006

2024

Mangfoldskompetanse i psykologisk praksis. Å skape allianse på tvers av sosial bakgrunn og kulturell tilhørighet


Målgruppe: psykologer og psykologspesialister, relevant for alle utdanningene og psykologer i både 1, 2 og 3.linjetjenesten.

Kurset godkjennes som vedlikeholdsaktivitet med 16 timer.

Målsetting:
Å øke psykologers bevissthet rundt egen identitet og sosiokulturelle blindsoner i møte med klienter med annen erfaringsbakgrunn. Bidra til å øke psykologers interkulturelle trygghet og mangfoldskompetanse i terapirommet. Kjenne betydningen av kultur og klasse og ta hensyn til dette i psykologfaglig arbeid (fra helsefremming til behandling).


Forventet læringsutbytte for deltakerne:
 • Kunnskap om sosial klasse, familieøkonomi og barns oppvekstbetingelser. Blindsoner og fallgruver når terapeut og klient har ulik sosioøkonomisk status. 
 • Bevissthet rundt egen kultur.
 • Kunnskap om identitetsutvikling, privilegier, makt og rasisme.
 • Refleksjoner rundt hvordan oppnå likeverdige tjenester og kulturell ydmykhet i vårt arbeid. 

Kjenne til relevante lover og føringer ift arbeid med urfolk og andre minoriteter.

Kurset er for de som tør utfordre seg selv og egne holdninger, som er villig til å investere og utvikle seg personlig. Det blir både gøy og utfordrende. Det vil være spekket med øvelser og eget arbeid i tillegg til å gi faglig påfyll.
 
Om kurslederne:
Ingvild Stjernen Tisløv er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og har jobbet i det statlige barnevernet siden 2011. Hun er daglig leder i Reynd AS (www.samfunnspsykologi.no ), universitetslektor på Psykologisk Institutt, sitter i fagutvalget for barn og ungdom og er kursleder på spesialistutdannelsen i samfunn og allmennpsykologi. Hun er spesielt engasjert i sammenhengen mellom levekår, økonomi og psykisk helse.

Cecilie Kolflaath Larsen er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og  har 17 års erfaring som psykolog som har arbeidet med kultur. Hun er ansatt i Nasjonalt Samisk Kompetansesenter og har ansvaret for å være med å danne likeverdige tjenester i alle landets barnevern, familievern og krisesentre. Hun har også et enkeltmannsforetak der hun veileder, underviser og tar sakkyndige oppdrag. Hun har tidligere jobbet i Kina og med flyktninger og andre minoriteter som har opplevd strukturell vold.


Kursinnhold:

Hvem er jeg og hva er min kultur, mine holdninger og mine verdier ?  v/ Cecilie Kolflaath Larsen, spesialist i klinisk samfunnspsykologi.

Privilegier, makt og rasisme; innvirkning på identitet og betydning i behandlingsrommet. v/Cecilie Kolflaath Larsen og Jessica Harnischfeger
 
Hvordan kan psykologer forholde seg til sosial klasse, fattigdom og økonomiske problemer? Levekårs betydning i behandlingsrommet v/ Ingvild Stjernen Tisløv, spesialist i klinisk samfunnspsykologi, universitetslektor og daglig leder i Reynd AS.

Religion og åndelighet; innvirkning på terapi:
Hamid Motegi Taleb og Cecilie Kolflaath Larsen

Hvilken påvirkning har kultur og mistillit på konfliktløsning? 
Hamid Motegi Taleb og Cecilie Kolflaath Larsen

Mellom innleggene settes det av tid til refleksjon og gruppearbeid – etiske problemstillinger, erfaringsutveksling, hvordan overføre denne kunnskapen til egen praksis hverdag?


Undervisningsmetode:
Foredrag, dialog, smågrupper og praktiske øvelser.

Detaljer

Startdato: 15.01.2024
Sluttdato: 16.01.2024
Avmeldingsfrist: 11.12.2023
Kurstype: Vedlikeholdskurs
Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7 OSLO 0151
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20INN24007
Målgruppe
Psykologer og psykologspesialister

Innhold
 • metodeproblemer i selvmordsforskningen
 • selvmord - et lavfrekvent og et multikausalt betinget fenomen
 • viktige funn i suicidologisk forskning, som effekter av begrensning i adgang til selvmordsmetoder og spredningseffekter som følge av mediaomtale
 • kunnskap om hvordan det går med personer som har utført et alvorlig selvmordsforsøk 
 • kunnskap om hvorfor det er så vanskelig å predikere selvmord på individnivå, samt den essensielle forskjellen mellom et prospektivt og et retrospektivt perspektiv
 • kronisk suicidalitet og selvskading
 • profesjonelles reaksjoner på selvmord og depresjon hos pasienter
 •  egne reaksjoner i møte med suicidalitet, overføring og motoverføring
 • etiske dilemma ved selvmordsforebyggende tiltak på individnivå
 • det anvendes reelle og anonymiserte eksempler
   
Det forventes at psykologen vil få økte forutsetninger for å vurdere risiko- og beskyttelsesfaktorer, samt å dokumentere selvmordsrisikovurderinger i journal.
 
Kursleder psykologspesialist Kim Larsen er tilknyttet Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Øst/Sykehuset Østfold og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.
 

Detaljer

Startdato: 07.03.2024
Sluttdato: 08.03.2024
Avmeldingsfrist: 01.02.2024
Kurstype: Suicidologi og vurdering av selvmordsfare
Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7 OSLO 0151
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20SUI22006
Søvn, søvnlidelser og dokumentert behandling for søvnlidelser, med eller uten komorbid psykisk lidelse
 
Målgruppe
Psykologer som behandler mennesker som har søvnvansker eller søvnlidelse som del av
sine vansker.


Målsetning
Målet med kurset er å gi en forståelse av søvnregulering, kompetanse til å utrede for og stille søvnlidelsesdiagnoser (F51.0-9 i ICD-10), samt kunne tilby behandling for insomni, døgnrytmeforstyrrelser og marerittlidelse.


Etter kurset vil deltakerne:
Kunne forstå og formidle søvnregulering på en psykoedukativ måte til pasienter/klienter
Ha kompetanse til å stille riktig søvnlidelsesdiagnose (ICD-10 F51.0-9)
Kunne behandle insomni, forsinket søvn-våkenhetsfaselidelse og marerittlidelse i alle aldre


Innhold
Undervisning om søvnregulering, undervisning om søvnlidelser, undervisning om psykologisk og atderdsmessig behandling av insomni, døgnrytmelidelser og marerittlidelse, strategi for nedtrapping av sovemedisiner, gruppearbeid, test.


Undervisningmetode:
Foredrag, gruppearbeid, diskusjon, avsluttende test


Kursleder:
Ane Wilhelmsen-Langeland, psykologspesialist, somnolog (sertifisert søvnekspert av European Sleep Research Society og Phd innen søvn).

Detaljer

Startdato: 04.04.2024
Sluttdato: 05.04.2024
Avmeldingsfrist: 29.02.2024
Kurstype: Vedlikeholdskurs
Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7 OSLO 0151
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20VED24008
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.