Alle takster for privatpraktiserende åpnes for telefon- og videokonsultasjoner

Kvinne som har videoterapi foran en pc

Foto: Shutterstock

Dette gjelder fram til 1. september 2020 og inkluderer nevropsykologiske utredninger, gruppe- og familieterapi, og spesialisterklæringer for NAV. Les også hva du bør gjøre hvis du som følge av korona har redusert aktivitet i din praksis.

Helsedirektoratets pålegg om at ulike tjenester må stenge virksomheten for å begrense koronasmitte gjelder ikke avtalespesialister og spesialisthelsetjenesten. Formålet med pålegget gjelder imidlertid også for spesialisthelsetjenesten. Også psykologtjenester utenfor spesialisthelsetjenesten kan holde virksomheten åpen dersom de kan ivareta myndighetenes pålegg om smittevern, som to meters avstand i terapirom og fellesrom, samt at rutiner for håndvask og renhold må være gode og følges nøye.  

Konsultasjoner innen psykisk helsevern skal som hovedregel skje over telefon- eller videokonsultasjon så lenge pandemien varer. Det er derfor helt nødvendig at du oppfordrer til og legger til rette for at pasientene kan ha telefon- og videokonsultasjon fremfor fysisk oppmøte. Konsultasjoner som innebærer fysisk fremmøte skal kun skje i svært begrenset omfang, og da med nødvendige smitteverntiltak. Du må da spesielt ta hensyn til risikogrupper som er særlig utsatt for Covid-19. Med begrenset tilgang til Antibac og annet smittevernutstyr minner vi om at varmt vann og såpe er minst like effektivt. 

Midlertidig forskrift åpner for telefon- og video i alle typer konsultasjoner

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt en midlertidig forskrift som åpner for bruk av telefon- og videokonsultasjoner i alle typer konsultasjoner. Dette innebærer at takstforskriften ikke lenger er til hinder for konsultasjoner over telefon eller video. Det er heller ikke lenger et vilkår at videokonsultasjon utføres fra psykologens faste kontor. Forskriften gjelder frem til 1. september 2020.

Takstene er i en overgangsperiode lagt til rette for at all utredning, behandling og samarbeid med andre instanser kan - og bør - gjennomføres gjennom e-konsultasjon. Med e-konsultasjon menes at mange helsetjenester kan finne sted basert på telefon- eller videokonsultasjon, eller annen digital kommunikasjonsteknologi som gjør at fysisk kontakt mellom behandler og pasient ikke er påkrevet. Dette gjelder både utredninger, individualterapi, gruppeterapi, familieterapi og terapi av barn og unge. Det samme gjelder undersøkelser i henhold til takst 11-18 og nevropsykologiske utredninger. 

Vi har tidligere sagt at de som driver med gruppeterapi og familieterapi bør tilby individuelle samtaler i stedet. Nå er takstene imidlertid åpnet for at også disse terapiene kan gjennomføres gjennom videokonsultasjon hvis pasientene ønsker det. Psykologforeningen er kjent med at enkelte helseforetak allerede har startet med gruppeterapi over video, og har gode erfaringer med dette. 

Psykologforeningen anbefaler at vanlige takster benyttes. Dette fordi de eksisterende takstene for videokonsultasjoner, takst 60, 70 og 80, ikke er åpnet for kombinasjon med andre takster på samme måte som vanlige behandlings- og utredningstakster. Bruk derfor de takstene du vanligvis benytter i ordinære konsultasjoner, som for eksempel 10, 22, 23, 24, i tillegg til undersøkelsestakstene 11-18 og samarbeidstakster 31 og 32.

Merk også at takst 33 ikke er åpnet for e-konsultasjon nå, fordi denne taksten inkluderer reisetid. Denne taksten kan imidlertid allerede benyttes ved telefonkonsultasjon.  

Spesialisterklæringer og andre oppdrag for NAV

Psykologforeningen har vært i kontakt med NAV som opplyser at de som følge av situasjonen med covid-19 gjør endringer i rutinene for sykefraværsoppfølging og arbeidsrettet brukeroppfølging. Under pandemien er det gjort unntak fra kravet om personlig oppmøte, og NAV oppfordrer derfor pasienter til å ta kontakt over telefon eller e-konsultasjon.

Hvis du som psykolog blir bedt om å skrive erklæring til NAV, kan også dette gjøres på bakgrunn av videokonsultasjon med pasienten, så lenge du selv vurderer dette som faglig forsvarlig. Psykologforeningen minner ellers om de vanlige reglene for bestilling av erklæringer fra NAV. For at NAV skal godkjenne godtgjøring etter takst L120/L30, må de ha bestilt erklæringen skriftlig fra psykologspesialisten, og det må fremgå av bestillingen at erklæringen vil bli godtgjort etter takster for spesialisterklæringer. Se også  informasjon om oppdrag for NAV på våre nettsider .

Se også NAVs koronaveileder med oppdatert informasjon om bl.a. regjeringens tiltakspakke for selvstendig næringsdrivende på nav.no

Løsninger for videokonsultasjoner

Noen av RHFene viser i sine informasjonsbrev til at Norsk helsenett tilbyr en gratis og sikker løsning for videokonsultasjon. I tillegg viser de til Skype for business, eller Facetime for de som har iPhone/Mac som mulige løsninger i avtalepraksis, og at disse systemene benyttes av enkelte helseforetak. Tilbakemeldinger fra privatpraktiserende psykologer tyder på at gratisløsningen i helsenett har vært ustabil og for tiden ikke fungerer optimalt. 

Spesielt om nevropsykologiske utredninger

For nevropsykologiske utredningspraksiser gjelder det samme som for andre psykologpraksiser, nemlig at konsultasjoner som innebærer fysisk oppmøte og fysisk kontakt skal begrenses i størst mulig grad. Dette gjelder også for utredningssamtaler og tester som er mulig å gjennomføre på telefon- eller videokonsultasjon. 

Den enkelte psykologspesialist må vurdere hva som er faglig forsvarlig å gjennomføre av utredninger på denne måten. Vurderingen, og eventuelt avvik fra normale prosedyrer, bør fremgå av journal, og vil ha betydning for tilsynsmyndighetenes vurdering av hva som er faglig forsvarlig i en unntakssituasjon. Takstsystemet er nå midlertidig endret slik at det er tilpasset en ny praksissituasjon med bruk av e-konsultasjoner.

En del nevropsykologiske tester krever imidlertid fysisk kontakt og tett interaksjon mellom psykolog og pasient. Dette vanskeliggjør utelukkende bruk videokonsultasjoner i utredningspraksiser, og i denne fasen vil utredninger nødvendigvis bli noe amputert.

Informasjon fra RHFene sier at fysisk kontakt med pasienten bare skal skje når det er nødvendig for pasientens liv og helse. Dette er sjelden situasjonen for nevropsykologiske undersøkelser. I de tilfellene hvor nevropsykologen likevel vurderer at det er helsemessige forhold som tilsier at pasienten må undersøkes gjennom direkte kontakt, er det helt nødvendig å forsikre at pasienten er symptomfri og ellers ikke er i risikogruppen for koronaviruset. Spesialtilpassede undersøkelser som best mulig opprettholder nødvendige smitteverntiltak må da vurderes. På denne måten kan det fortsatt foretas nødvendige kartlegginger, selv om det ikke på alle områder vil utgjøre fullverdige nevropsykologiske utredninger.

Ved redusert aktivitet i praksis

Psykologforeningen er kjent med at en del pasienter avbestiller timer, og at det av ulike grunner ikke alltid er mulig eller hensiktsmessig å erstatte fysisk møte med telefon- og videokonsultasjoner. Det kan for eksempel være vanskelig for pasienten å gjennomføre konsultasjonen hjemmefra dersom det er barn eller annen familie tilstede. Vi minner om at vanlige avbestillingsregler gjelder, pasienten skal varsles om frist og gebyr for avbestilling ved behandlingsstart og vi oppfordrer til å godta relativt kort frist for avbestilling i denne situasjonen.

Hvis du har ledig kapasitet til pasienter for telefon- og videokonsultasjoner oppfordrer vi deg til å ta kontakt med fastleger i ditt opptaksområde og DPSet du har samarbeidsavtale med, for samarbeid og henvisning av pasienter. Som del av spesialisthelsetjenesten er det viktig at avtalespesialister tilbyr bistand til øvrig spesialisthelsetjeneste i den grad det er mulig. Fordi situasjonen kan komme til å vare en stund, er det viktig at du også ved ledig kapasitet tilbyr prioriterte pasienter fra ventelisten et tilbud om utredning og behandling over telefon eller video.  

Psykologforeningen og RHFene er innforstått med at den pågående situasjonen kan medføre at enkelte avtalespesialister i en periode kan ha noe lavere aktivitet enn forutsatt i rammeavtalen og normtallet. Dette får ikke konsekvenser for driftstilskuddet på kort sikt.  

De regionale helseforetakene har også bekreftet at driftstilskuddet ikke avkortes ved kortere fravær fra praksis på grunn av sykdom eller karantene. Psykologforeningen er i kontakt med myndighetene og RHFene om tiltak og tilskudd til næringsdrivende og avtalespesialister, inkludert de som har redusert inntjening som følge av situasjonen. Det er usikkert om noen av tiltakene fra regjeringen vil gjelde dere som har driftsavtale med regionale helseforetak. Rettigheter til dagpenger og permittering vil også avhenge av om du er organisert som enkeltpersonforetak eller ansatt i eget aksjeselskap.

 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.