Krisepakker: tiltak rettet mot næringsdrivende psykologer, arbeidstakere og studenter

Tegning av en mann som drar en annen opp

Foto: Shutterstock

Regjeringen og Stortinget har den siste uken blitt enige om to krisepakker og en bankpakke, som skal dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Få oversikt over tiltakene her.

Psykologforeningen har gitt innspill til tiltakene gjennom Akademikerne og er positive til tiltakene som nå er på plass. Merk at innholdet i denne saken kan endre seg raskt, og at den er oppdatert med det vi vet pr 24. mars 2020.  Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å følge med på oppdateringer fra myndighetene og fra  NAV.

Relevante tiltak for næringsdrivende psykologer

1. Ny ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere: Stortinget har bedt regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass teknisk løsning.  

For spørsmål knyttet til beregning av stønad oppfordrer Psykologforeningen våre medlemmer til å kontakte de lokale NAV-kontorene. Vi er kjent med at det foreløpig er mange uklarheter rundt beregning. Dette vil bli avklart når reglene blir utformet konkret av regjeringen.

Næringsdrivende psykologer vil også ha rett på sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass teknisk løsning.

Situasjonen har vært at selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden ikke har hatt rett til sykepenger fra folketrygden de 16 første kalenderdagene, regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppstod. Fra og med dag 17 kan selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden ha rett til sykepenger, forutsatt at den næringsdrivende fyller vilkårene for sykepenger.

Næringsdrivende psykologer vil også ha rett på omsorgspenger fra dag fire, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Endringen trer også her i kraft umiddelbart, og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Situasjonen har vært at selvstendig næringsdrivende kan ha rett til omsorgspenger fra NAV fra den 11. dagen vedkommende er hjemme fra jobb. Hvis den selvstendig næringsdrivende har barn over 12 år, som er kronisk syk eller funksjonshemmet, kan vedkommende imidlertid ha rett på omsorgspenger fra første dag.  

2. Akutt sosialhjelp uten behovsprøving: I påvente av den nye ytelsen (pkt 1) går regjeringen inn for en ordning som sikrer at frilansere og selvstendige næringsdrivende kan få akutt sosialhjelp uten vanlig behovsprøving, slik som dagens regelverk forutsetter. Fra hvilken dag denne ytelsen skal gjelde er uavklart.

3. Redusert arbeidsgiveravgift: Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for en termin, tilsvarende to måneder.

4. Utsatt merverdiavgift: Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.

5. Utsatt forskuddsskatt: Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.

6. Redusert momssats: Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.

7. «Bankpakke»: Den statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter får en garantiramme på 50 mrd. kroner. Det gis 90 prosent statsgaranti på hvert lån. Samlet lån til hver bedrift er maksimalt 50 mill. kroner. 

I tillegg til de ovennevnte tiltakene, har Stortinget bedt regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon til selvstendig næringsdrivende som er spesielt hardt rammet av konsekvensene av koronapandemien. Vi oppfordrer våre medlemmer til jevnlig å følge med på NAV sine nettsider. Her finner du som privatpraktiserende psykolog informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset .

Relevante tiltak for arbeidstakere

1. Permittering: Permitterte får lønn i 20 dager, mot 15 dager tidligere. Arbeidsgiver betaler de to første dagene og staten de resterende 18 dagene. Tiltaket reduserer faren for at næringer går konkurs, og vil derfor forhindre mange oppsigelser. Etter at arbeidsgiverperioden på to dager er over betaler NAV lønnen de resterende 18 dagene opptil 6G (omlag 600 000 kr). Etter disse 20 dagene går man over på dagpenger fra Nav. 

2. Antall dager med omsorgspenger dobles: Antall dager med omsorgspenger dobles per forelder per år. Dette gjelder de som har barn under 12 år. Hvor mange omsorgsdager den enkelte arbeidstaker har rett til varierer ut fra antall barn, eventuell kronisk sykdom hos barn og samlingssituasjonen til den ansatte. Samtidig er arbeidsgiverperioden, det vil si dager der arbeidsgiver ville dekket lønn for omsorgsdager, redusert fra ti dager til tre dager. Etter det overtar NAV utbetalingen. Omsorgspenger beregnes etter samme regler som sykepenger, og er begrenset oppad til 6 G ved utbetaling fra NAV.

3. Overføring av omsorgspenger: Stortinget ber regjeringen midlertidig innføre rett til å overføre omsorgspenger til den andre foresatte for foresatte i familier der personer på regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner og nøkkelpersonell. I den nye koronaforskriften fra 16. mars er følgende endringer skjedd: rett til omsorgspenger pga korona – her likestilles næringsdrivende og frilansere med arbeidstakere.

Tiltak for studenter

1. Studenter som kan bekrefte at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen, kan søke om et tilleggslån på inntil 26 000 kroner. Du kan søke om dette tilleggslånet i løpet av mai. Studenter som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen vil på et senere tidspunkt få ca. 30 prosent av lånet omgjort til stipend.

Les mer om dette på Lånekassens nettsider.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.