Reglement for Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker

Vedtatt av Landsmøtet 2004 og gjeldende fra 01.01.05, med endringer vedtatt på Landsmøtet 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 og 2022. Endringene vedtatt i 2022 trer i kraft den 24. februar 2023.

1. Sammensetning 

Det fagetiske råds sammensetning og valg er fastsatt i Norsk psykologforenings lover, § 8. Leder og nestleder velges av landsmøtet og kan alternere posisjoner i landsmøteperioden. 

2. Oppgaver 

Fagetisk råd bistår og gir råd til medlemmer, foreningens styre, øvrige foreningsorganer og klienter/pasienter i fagetiske spørsmål med grunnlag i Etiske prinsipper for nordiske psykologer som lyder slik .

Fagetisk råd skal fremme psykologers fagetiske standard, og legge frem de forslag som det finner nødvendig for at den fagetiske standard opprettholdes på et høyest mulig nivå.

Fagetisk råd behandler klager og henvendelser som vedrører medlemmers fagetikk som beskrevet i forordet til Etiske prinsipper for nordiske psykologer: De fagetiske prinsippene regulerer psykologers faglige virksomhet, som er definert som enhver situasjon der psykologen utøver yrkesmessig virksomhet i relasjon til individ, gruppe eller organisasjon. De fagetiske prinsippene etterleves også i yrkesmessige situasjoner hvis innhold ikke umiddelbart kan karakteriseres som psykologisk faglig virksomhet, men som utøves av psykologer og bygger på ferdigheter oppnådd gjennom psykologutdannelsen. 

Når Fagetisk råd finner det nødvendig, skal det ta opp saker på eget initiativ. 

3. Administrativ ramme 

Fagetisk råd avholder sine møter etter innkalling av rådets leder. Behandlingen av innkomne saker påbegynnes innen seks uker. 

Rådets medlemmer skal alltid vurdere egen habilitet i henvendelser, og fratre ved behandlingen om de har særlige bindinger til saken eller de involverte. 

Rådet skal informere psykologen om navn på rådsmedlemmer som skal behandle saken, slik at de har mulighet til å anmode om at ett eller flere medlemmer ikke deltar under sakens behandling dersom det foreligger særskilte bindinger til saken eller de involverte.  

Det skal føres referat fra møter i Fagetisk råd.  

Alle som har tilgang til og/eller arbeider med saker som inneholder personopplysninger er bundet av taushetsplikt under og etter avsluttet arbeid i eller for Rådet. 

Fagetisk råd skal gi årsrapport til foreningens styre, og beretning til landsmøtet, om virksomheten i landsmøteperioden. 

Et medlem har plikt til å samarbeide med Fagetisk råd. Når en fagetisk sak er tatt opp kan medlemmet ikke melde seg ut av foreningen før saken er ferdig behandlet.  

Dersom det av særskilte grunner ikke lar seg gjøre å gjennomføre samtale med medlemmet, kan Rådet beslutte å avslutte saken. Den som har henvendt seg skal gis informasjon om begrunnelsen for beslutningen og om det finnes andre alternative organer saken kan tas opp med.

4. Behandling av klager og henvendelser 

Henvendelser og klager til Fagetisk råd sendes til Psykologforeningen ved Fagetisk råd. Henvendelser skal fortrinnsvis være skriftlige. Alle som henvender seg, skal få informasjon om hvordan Fagetisk råd følger opp saker.  

Psykologer er bundet av taushetsplikt også når de uttaler seg til rådet. Henvendelse fra pasient/bruker regnes imidlertid som samtykke til at psykologen kan uttale seg om den konkrete saken, men ikke utover det som er nødvendig for sakens opplysning i Rådet.  

Fagetisk råd kan ikke behandle personopplysninger om andre enn den/de som samtykker, og henvendelser som inneholder denne type opplysninger returneres og/eller slettes.  

Medlemmet skal få informasjon om henvendelsen og hvordan Fagetisk råd følger opp saken. 

Rådet behandler henvendelser ved å ha samtale med medlemmet om de etiske problemstillingene saken reiser. Målet er refleksjon og læring.  

Fagetisk råd dekker ikke utgifter for involverte i forbindelse med behandlingen i Rådet. 

5. Avslutning av sak i Fagetisk råd 

Fagetisk råd skriver en kort oppsummering om hvordan henvendelsen er håndtert. Oppsummeringen sendes til den som har henvendt seg og til medlemmet. Oppsummeringen inneholder ikke vurderinger eller konklusjoner om det som er tatt opp i henvendelsen 

6. Innrapportering 

Dersom Fagetisk råd i løpet av sin saksbehandling får opplysninger om at det kan foreligger forhold som vil kunne medføre reaksjon etter helsepersonelloven, skal Fagetisk råd oversende saken til tilsynsmyndigheten.  

Fagetisk råd bistår sentralstyret i saker som gjelder eksklusjon jf. Lover for Norsk psykologforening § 17.

Reglementet som er gjeldende til og med 23. februar 2023

1. Sammensetning

1.1 Det fagetiske råds sammensetning og valg er fastsatt i Norsk psykologforenings lover, § 8. Leder og nestleder velges av landsmøtet og kan alternere posisjoner i landsmøteperioden.

1.2 Ankeutvalgets sammensetning og valg er fastsatt i Norsk psykologforenings lover § 7.1. 

2. Oppgaver

2.1 Fagetisk råd

2.1.1 Fagetisk råd bistår og gir råd til medlemmer, foreningens styre, øvrige foreningsorganer og klienter/pasienter i fagetiske spørsmål med grunnlag i Etiske prinsipper for nordiske psykologer som lyder slik

2.1.2 Fagetisk råd skal fremme psykologers fagetiske standard, og legge frem de forslag som det finner nødvendig for at den fagetiske standard opprettholdes på et høyest mulig nivå.

2.1.3 Fagetisk råd behandler klager som vedrører medlemmers fagetikk som beskrevet i forordet til Etiske prinsipper for nordiske psykologer: De fagetiske prinsippene regulerer psykologers faglige virksomhet, som er definert som enhver situasjon der psykologen utøver yrkesmessig virksomhet i relasjon til individ, gruppe eller organisasjon. De fagetiske prinsippene etterleves også i yrkesmessige situasjoner hvis innhold ikke umiddelbart kan karakteriseres som psykologisk faglig virksomhet, men som utøves av psykologer og bygger på ferdigheter oppnådd gjennom psykologutdannelsen.

Når Fagetisk råd finner det nødvendig, skal det ta opp saker på eget initiativ.

2.1.4 Fagetisk råd bør holde seg orientert om hvordan psykologiske arbeidsmetoder anvendes av personer som ikke omfattes av foreningens fagetiske prinsipper.

2.2 Ankeutvalget

2.2.1 Ankeutvalget behandler anker fra klagere og innklagede medlemmer, på fagetisk råds vedtak i klagesaker

3. Administrativ ramme

3.1 Fagetisk råd/ankeutvalget avholder sine møter etter innkalling av rådets/utvalgets leder. Behandlingen av innkomne saker påbegynnes innen seks uker.

3.2 Fagetisk råd/Ankeutvalget er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. I møter hvor det ikke kan fattes vedtak, kan saker diskuteres og forberedes.

3.3 Forvaltningslovens regler for habilitet gjelder også for medlemmer av fagetisk råd/ankeutvalget. Ved klage på et medlem i Fagetisk råd/ Ankeutvalget oppretter Sentralstyret et setteutvalg.

3.4 Fagetisk råd/Ankeutvalget kan ved behov gjøre bruk av sakkyndig bistand.

3.5 Det skal føres protokoll fra saksbehandlingen i Fagetisk råd og i Ankeutvalget. Protokollen skal inneholde en redegjørelse for problemstillingen, og Fagetisk råds/Ankeutvalgets begrunnelse for vedtaket.

3.6 Medlemmer i Fagetisk råd/Ankeutvalget, eventuelle tilknyttede sekretærer og sakkyndige har taushetsplikt med hensyn til de opplysninger de blir kjent med under saksbehandlingen, og er bundet av taushetsplikt etter avsluttet arbeid og etter uttreden av Rådet og Ankeutvalget. En avsluttet sak i Fagetisk råd/Ankeutvalget kan, i samarbeid med Fagetisk råd/Ankeutvalget, gjennomgås av et medlem oppnevnt av sentralstyret, til opplysningsarbeid i fagetiske saker. Dette medlem er bundet av taushetsplikt mht. person- og stedsnavn.

3.7 Fagetisk råd/Ankeutvalget skal avgi årsrapport til foreningens styre, og beretning til landsmøtet, om virksomheten i landsmøteperioden.

3. 8 Norsk psykologforening er ansvarlig for at protokoller og sakspapirer oppbevares på en slik måte at de bare er tilgjengelige for de personer som gis adgang gjennom regelverket.

3.9 Sluttbehandlede saker skal arkiveres i 10 år sammen med alle sakens dokumenter og vedlegg og deretter anonymiseres saken. Sentralstyret avgjør, etter å ha innhentet uttalelse fra Fagetisk råd/Ankeutvalget, hvem som skal gis adgang til arkivet. Uformelle henvendelser, forespørsler og saker som ikke tas opp til realitetsbehandling arkiveres ikke.

3.10 Et medlem har plikt til å samarbeide med Fagetisk råd og Ankeutvalget. Når en fagetisk sak er reist, kan innklagede psykolog ikke melde seg ut av foreningen før saken er avgjort. Foreningens lover § 17, 3. ledd kan komme til anvendelse hvis Fagetisk råd eller Ankeutvalget vurderer sakens alvorlighetsgrad slik at eksklusjon kan komme på tale.

3.11 Dersom en part i en sak ikke medvirker til sakens utredning, kan Fagetisk råd/Ankeutvalget innstille saksbehandlingen eller fatte vedtak på grunnlag av den saksinformasjon som foreligger.

4. Saksgang og saksbehandling

4.1 Fagetisk råd

4.1.1 Klager gjøres oppmerksom på at ved å klage til Fagetisk råd, fritar hun/han psykologen fra taushetsplikt i forbindelse med psykologens redegjørelse for klagemålet.

4.1.2 Alle saker som innklages av medlemmer eller ikke-medlemmer, sendes direkte til Fagetisk råd, og legges frem for rådet. Rådet avgjør om saken skal åpnes for videre undersøkelse og i tilfelle hvordan dette skal skje, eller om den realitetsbehandles på grunnlag av foreliggende dokumentasjon. Rådet skal alltid åpne en sak for kontradiksjon dersom det ser ut til å foreligge et fagetisk brudd.

4.1.3 Anonyme klager og klager som gjelder et forhold som fant sted for mer enn 10 år siden, eller saker hvor klager ikke er part i saken, behandles ikke.

4.1.4 Fagetisk råd avgjør selv hvilke tiltak som bør iverksettes for å få en sak tilstrekkelig opplyst og hvilke dokumenter som ansees relevante og som skal benyttes i saksbehandlingen. All innsendt dokumentasjon protokolleres.

4.1.5 Det innklagede medlem skal umiddelbart få oversendt kopi av klagen med de vedlegg fagetisk råd betrakter som relevante for saksbehandlingen.

4.1.6 Dersom Fagetisk råd bestemmer seg for å utrede saken nærmere, skal det innklagede medlem få skriftlig informasjon om hvilke punkter i de fagetiske prinsippene som kan komme til anvendelse. Den innklagede psykolog skal i så fall uttale seg innen tretti dager. Uttalelsen skal inneholde psykologens egne, fagetiske vurderinger, også dersom uttalelsen er utformet av fullmektig. Fagetisk råd skal informere klageren om saksbehandlingsregler, etiske prinsipper for nordiske psykologer og at vedtak av fagetisk råd kan ankes til ankeutvalget.

4.1.7 Fagetisk råd kan anmode partene i saken om personlig å møte rådet til samtaler. Partene har rett til å møte med bisitter. Bisitteren har uttalerett.

4.1.8 Ved behandling av saker i fagetisk råd svarer de respektive partene selv for egne (samtlige) utgifter. I de tilfeller fagetisk råd har anmodet partene om personlig fremmøte, betaler Norsk psykologforening omkostningene, med unntak av bisitters omkostninger.

4.1.9 Partene gis tilgang til alle dokumenter som brukes i saksbehandlingen. Relevante saksopplysninger som gis muntlig skal dokumenteres og oversendes informanten for skriftlig bekreftelse.

4.1.10 En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokumenter som fagetisk råd har utarbeidet for sin interne saksforberedelse.

4.1.11 Når Fagetisk råd har fattet vedtak, informeres klageren, den innklagede og Sentralstyret om vedtaket.

4.1.12 Innklaget psykolog kan be om gjenopptakelse av saken i Fagetisk råd. Gjenopptakelsesbegjæring skal begrunnes ut fra nye opplysninger og skal først behandles av Sentralstyret.

4.1.13 Sentralstyret skal informere Fagetisk råd og Ankeutvalget om avgjørelser som treffes på grunnlag av anmodning fra Fagetisk råd om om å vurdere om vilkårene for eksklusjon av et medlem etter lover for Norsk psykologforening § 17 er oppfylt, jf. reglementets punkt 6.2.

4.2 Ankeutvalget

4.2.1 Alle ankesaker sendes Fagetisk råd til ny vurdering. Dersom Fagetisk råd opprettholder sine vedtak, skal dette begrunnes og saken overføres til Ankeutvalget. Alle ankesaker til ankeutvalget legges frem for utvalget. Utvalget avgjør om anken skal avvises eller behandles.

4.2.2 En anke må være fremmet innen tre måneder etter at fagetisk råds vedtak er fattet.

4.2.3 Ankemotparten skal umiddelbart få oversendt kopi av anken.

4.2.4 Når en ankesak er tatt opp til behandling, skal partene få skriftlig informasjon om saksgangen innen tretti dager, med unntak av ferier.

4.2.5 Anken må inneholde en begrunnelse, hvor det spesifiseres hva man anker på.  Eventuell ny dokumentasjon som den ankende part mener er relevant for saken, skal vedlegges. 

4.2.6 Ankeutvalget avgjør selv hvilke tiltak som bør iverksettes for å få en sak utredet og hvilke dokumenter som ansees relevante og skal benyttes i saksbehandlingen.

4.2.7 Ankeutvalget kan anmode partene i saken om å møte rådet til samtaler. Partene har rett til å møte med bisitter. Bisitteren har uttalerett.

4.2.8 Ved behandling av ankesaker svarer den ankende part selv for egne utgifter. I de tilfeller ankeutvalget har anmodet partene om fremmøte, betaler Norsk psykologforening omkostningene, med unntak av bisitters omkostninger.

4.2.9 Partene gis tilgang til alle dokumenter som brukes i saksbehandlingen. Relevante saksopplysninger som gis muntlig skal dokumenteres og oversendes informanten for skriftlig bekreftelse. En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokumenter som ankeutvalget har utarbeidet for sin interne saksforberedelse.

4.2.10 Når ankeutvalget har fattet vedtak, informeres begge partene, fagetisk råd og sentralstyret om vedtaket.

4.2.11 Sentralstyret skal informere Fagetisk råd og Ankeutvalget om avgjørelser som treffes på grunnlag av anmodning fra Ankeutvalget om å vurdere om vilkårene for eksklusjon av et medlem etter lover for Norsk psykologforening § 17 er oppfylt, jf. reglementets punkt 6.2.

5. Vedtak

5.1 Fagetisk råd

5.1.1 Fagetisk råd skal fatte ett av følgende vedtak:

5.1.1.1 Klagen avvises pga formalfeil, jf reglementets pkt 4.1.2.

5.1.1.2 Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort.

5.1.1.3 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort

5.2 Ankeutvalget

5.2.1 Ankeutvalget skal fatte ett av følgende vedtak:

5.2.1.1 Anken avvises pga formalfeil, jf reglementets pkt 4.2.2

5.2.1.2 Brudd på de fagetiske prinsippene er ikke godtgjort.

5.2.1.3 Brudd på de fagetiske prinsippene er godtgjort.

6. Innrapportering

6.1 Dersom Fagetisk råd/Ankeutvalget i løpet av sin saksbehandling får begrunnet mistanke om at det foreligger forhold som vil kunne medføre straffeansvar og/eller reaksjon etter helsepersonelloven, skal Fagetisk råd/Ankeutvalget umiddelbart oversende saken til relevant myndighet for vurdering. Sentralstyret skal informeres om slik innrapportering.

6.2 Fagetisk råd/Ankeutvalget kan anmode Sentralstyret om å vurdere om vilkårene for eksklusjon i henhold til Lover for Norsk psykologforening § 17 er oppfylt.

Emneord: etikk

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.