Hopp til hovedinnhold

Valgfritt program i forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her.

1. Innledning

Målbeskrivelsen tydeliggjør målet med det valgfrie programmet i forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til å nå disse målene. 

Dokumentet skal beskrive:

 • Arbeidsoppgaver, roller, funksjoner og virkeområde
 • Forventet læringsutbytte/kompetanse til psykologer som har gjennomført valgfritt program i forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge
 • Læringsaktivitetene

Dokumentet gir grunnlaget for psykologenes vurdering av egen utvikling og egne prestasjoner samt grunnlag for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes kompetanseutvikling underveis i utdanningen, og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt.

Spesialistutdanningen skal bidra til at spesialister utøver sitt yrke i overensstemmelse med de fagetiske og samfunnsmessige krav. Gjennom kurs, praksis og veiledning er målet å gi psykologene en særskilt metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse i sitt arbeide til det beste for brukerne.

Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis. Det vil si prinsippet om at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise sett i sammenheng med brukerens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål. Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre forventet læringsutbytte og hvilke krav som stilles til deltagerne.

2. Beskrivelse

Brukere i både 1. og 2. linjetjenester kan ha sammensatte og komplekse tilstander hvor kognitive utviklingsavvik er del av tilstandsbildet. Dette er blant annet ivaretatt i retningslinjer for utredning og behandling i psykisk helsevern som påpeker viktigheten av å vurdere kognitive funksjoner. For å sikre barn og unge med kognitive vansker tidlig oppdagelse og gode rammer for videre utvikling, må også psykologer i 1.linjetjenesten ha utstrakt gjenkjenningskompetanse på kognitive vansker og vite når det er behov for videre utredning i 2. linjen. Videre må psykologen ha kunnskap om tilrettelegging, behandlingstiltak samt eventuelle behov for videre utredning hos spesialist i nevropsykologi. Psykologen må også ha kunnskap om samspillet mellom kognitiv profil og andre belastninger og ressurser i brukerens liv. 

2.1 Målgruppe

Målgruppen for dette programmet er psykologer som arbeider med barn og unge og som har gjennomført fellesprogrammet og obligatorisk program i barne- og ungdomspsykologi, familiepsykologi, habiliteringspsykologi, rus- og avhengighetspsykologi eller samfunns- og allmennpsykologi.

Det forutsettes at man jobber med barn eller ungdom som har sammensatte tilstander hvor kognitive avvik forekommer, og hvor kognitive funksjonsvurderinger er aktuelt. 

Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

3. Læringsutbytte

Gjennom praksis, kurs og veiledning er det forventet at det valgfrie programmet skal gi psykologen kunnskaper og ferdigheter til å identifisere kognitive utviklingsavvik hos barn og unge, og anbefale tiltak for å sikre god utvikling.

Det er forventet at psykologen har tilegnet seg kompetanse om oppdagelse, avgrensede utredninger, aktuelle tilretteleggings- og behandlingstiltak, samt kunne identifisere evt. behov for videre utredning hos spesialist i nevropsykologi.

Videre er det forventet at programmet skal gi psykologen en forståelse av transaksjons- og kontekstuelle perspektiver på kognitive vansker hos barn og unge, og hvordan kognitive vansker kan inngå i helhetlige vurderinger av utviklingsutfordringer hos barn og unge. 

3.1 Kunnskaper

Gjennom praksis, veiledning og kurs utvikler psykologen:

 • Kunnskap om identifisering av kognitive vansker samt indikasjoner for utredning
 • Grunnleggende forståelse for utredning av nevroutviklingsforstyrrelser og spesifikke kognitive vansker
 • Kunnskap om hvordan testresultater og beskrivelser av kognitive funksjoner anvendes i en helhetlig vurdering av brukerens tilstand
 • Kunnskap til vurdering av sammensatte vansker i et utviklings og transaksjonsperspektiv  
 • Kunnskap om betydningen av ulike risikofaktorer
 • Kjennskap til hvordan man vurderer mulige implikasjoner for læring, sosial fungering, funksjonsnivå etc. (som ved f.eks. førerkort, førstegangstjeneste o.l.).
 • Kjennskap til hvilke tester som kan utføres og tolkes av psykologer uten spesialisering i nevropsykologi og hvilke tester som bør utføres og tolkes av spesialister i nevropsykologi
 • Kunnskap om generelle evnetester, samt kjennskap til relevante kartleggingsinstrumenter for undersøkelse av hukommelsesfunksjoner, oppmerksomhet, språk og eksekutive funksjoner
 • Forståelse for utredning av kognitive funksjoner ved rusmisbruk
 • Forståelse for barn og unges subjektive opplevelse av kognitive vansker

3.2 Ferdigheter

Gjennom praksis, veiledning og kurs utvikler psykologen ferdigheter i å:

 • Innhente anamnestiske opplysninger i et utviklings og generasjonsperspektiv
 • Tolke og vurdere testresultater innen sentrale kognitive funksjonsområder
 • Bruke funn og resultater i vurderinger av funksjon og diagnostikk
 • Gi alderstilpasset tilbakemelding til brukere, pårørende og barnehage/skole av testresultater, funksjonsanalyser og ulike vurderinger
 • Formidle generell kunnskap om kognitiv funksjon til annet helsepersonell
 • Kartlegge kompenserende ressurser
 • Definere behov og anbefale utviklingsfremmende og kompenserende tiltak
 • Bruke og evaluere komparentopplysninger i vurderinger
 • Anvende prinsipper for kultursensitiv og språksensitiv praksis ved utredning og diagnostisering av kognitive vansker
 • Utforme rapporter som beskriver kognitiv fungering, samt henvisninger til spesialist i nevropsykologi og habiliteringspsykologi og andre instanser

4. Utdanningsaktivitetene

4.1 Praksis

Minimum ett års arbeid som psykolog hvor problemstillinger knyttet til kognitive vansker hos barn og unge inngår som en del av arbeidsoppgavene. Det forutsettes at det er tilgang på relevante tester/verktøy.

4.2 Veiledning

60 timer veiledning skal gis av spesialist i nevropsykologi, eller av veileder med tilsvarende kompetanse som er særskilt godkjent av fagutvalget.
Veiledningen reguleres av egne utfyllende bestemmelser for veiledning.

4.3 Kurs

Målet med samlingene (fire samlinger på til sammen 64 timer over ett år) er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og brukerens ønskemål i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis. Kursene skal gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger i klinisk praksis. Kursene skal også gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig.

Kurs 1: Nevroutvikling

Etter samlingen har psykologen fått økt kunnskap om:

 • Nevrokognisjon, oppdatert iht. nyere forskning
 • Hjernens utvikling
 • Anamneseopptak med fokus på nevrokognitiv utvikling
 • Kognitiv fungering og psykiske symptomer ved sentrale nevrologiske lidelser og tilstander 

Kurs 2: Kognitiv funksjon og dysfunksjon

Etter samlingen skal psykologen:

 • Ha forutsetning for å kunne oppdage kognitiv skjevutvikling i både 1. og 2. linjetjenesten
 • Kjenne igjen og avdekke kognitive vansker samt forstå betydningen for funksjon
 • Ha kunnskap om kognitiv fungering ved ulike utviklingsforstyrrelser (ASF, ADHD, Tourette, OCD, osv)
 • Ha kjennskap til kognitiv fungering med nevrologiske og somatiske lidelser og skader
 • Ha kjennskap til kognitiv fungering ved andre psykiske lidelser, belastningslidelser/PTSD og rusmisbruk
 • Kjenne til prinsipper for diagnostisering av lett utviklingshemming

Kurs 3: Utredning og tolkning

Etter samlingen skal psykologen:

 • Kunne velge relevante verktøy som er tilpasset brukerens utviklingsnivå og kulturelle og språklige bakgrunn
 • Kjenne til prinsipper/metoder for gjennomføring av forsvarlig testing (både faglig og etisk)
 • Kunne kritisk vurdere funn og implikasjoner
 • Kunne vurdere diagnostiske implikasjoner
 • Ha kunnskap om prinsipper/metoder for å vurdere samtykkekompetanse
 • Ha kunnskap om prinsipper/metoder for å vurdere lærings- og arbeidsevne
 • Kjenne til prinsipper/metoder/tester for å vurdere egnethet for bruk av motorkjøretøy

Kurs 4: Tilbakemelding og behandlingstiltak

Etter samlingen skal psykologen kunne:

 • Utarbeide rapporter som beskriver kognitiv fungering og eventuelle henvisninger
 • Gi tilpasset tilbakemelding til bruker og deres familier/pårørende og samarbeidspartnere om funn og implikasjoner
 • Vurdere og gi råd om tiltak og implikasjoner
 • Vurdere og gi råd om mestringsstrategier og barnets kompenserende ressurser
 • Vurdere og gi råd om psykoedukasjon og utviklingsstøttende systemtiltak
 • Forstå betydningen av kognitive vansker i behandlingen av psykisk lidelse og hvilke implikasjoner dette har for samarbeid med andre slik at tiltakene tilpasses
 • Ha oversikt over rettigheter og støtteordninger tilknyttet ulike utviklingsforstyrrelser
Kurskalender (meld deg på her)