Hopp til hovedinnhold

Krav til praksis (utfyllende bestemmelser i eldrepsykologi)

Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten eldrepsykologi

(Vedtatt av sentralstyret 12. april 2018 med ikrafttredelse 1. mai 2018

Last ned utfyllende bestemmelser for eldrepsykologi som pdf-fil

Definisjon

Spesialiteten i eldrepsykologi anvender psykologisk kunnskap og metoder i arbeid med eldre personer og deres pårørende. Eldrepsykologi omhandler både normal aldring og aldersrelaterte endringer, plager og sykdommer som kan ramme personer i øvre del av livsløpet. Eldrepsykologi har som mål å fremme psykisk helse, livsutfoldelse og livskvalitet til den eldre delen av befolkningen. Foruten individrettet samarbeid, står nettverks- og pårørendearbeid sentralt i denne sammenheng.

Praksis

Praksisen skal legge til rette for utvikling og integrering av ny kunnskap og ferdigheter, samt refleksjon over egne holdninger og muligheter og begrensninger i ulike psykologfaglige metoder.

Av det totale praksiskravet på fem år skal minst tre årsverk være klinisk psykologisk arbeid der personer fra 65 år og oppover utgjør hovedtyngden av målgruppen. Praksis skal gjennomføres i en relevant døgnavdeling eller poliklinikk, som alderspsykiatrisk avdeling, hukommelsesklinikk, geriatrisk avdeling, rehabiliteringssenter, DPS eller kommunehelsetjenesten, inklusive sykehjem. Minst ett av disse tre årsverkene skal være ved enhet for behandling av psykiske lidelser hos eldre.

Praksis skal inneholde erfaring med utredning/diagnostikk og behandling/oppfølging av eldre personer med psykiske lidelser, inklusiv demens. I tillegg skal psykologen ha erfaring med veiledning og konsultasjon overfor pårørende og andre hjelpeinstanser. 

Psykologen skal ha arbeidet minst 2 år i team med psykologspesialist i eldrepsykologi og andre yrkesgrupper. På grunn av få arbeidsplasser med tilknyttet psykologspesialist i eldrepsykologi, kan det søkes om forhåndsgodkjenning av alternativt praksissted.

Av den totale praksistiden på fem år, skal minst ett år være tilknyttet klinisk psykologiske utrednings- og behandlingsoppgaver som er forskjellig fra eldrepsykologi.

Det er psykologens ansvar å se til at praksis er i overensstemmelse med myndighetenes føringer, etiske prinsipper for nordiske psykologer og erklæring om evidensbasert praksis. Psykologen må også selv sørge for at praksisen er i tråd med reglementet, utfyllende bestemmelser og målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet.

Veiledning 

Minst 120 timer av veiledningen skal være veiledning tilknyttet praksis i det obligatoriske programmet. Veileder skal være spesialist i eldrepsykologi. Etter særskilt vurdering av fagutvalget for eldrepsykologi kan annen type psykologspesialist godkjennes som veileder hvis denne har tilsvarende kompetanse. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjenning av inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist.

Veiledningen reguleres av utfyllende bestemmelser for veiledning. Veiledningen skal ta utgangspunkt i den kunnskap, verdier og erfaringer som utgjør grunnlaget for arbeid som psykologspesialist. Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens arbeid og skal bestå av faglig tilførsel, korrigeringer og råd, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig selvrefleksjon. Det inngås en gjensidig standardkontrakt for veiledning før veiledningen starter og gjøres løpende i veiledningstimene og gjennom veiledningsattest etter endt veiledning.

Det er et mål at veiledningen skal bidra til å øke psykologens kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) gjennom utviklingsstøttende og korrigerende tilbakemeldinger på praksis. Veiledningen skal også fremme etisk forsvarlig praksis og høy kvalitet på tjenestene. Det er et mål at veiledningen skal føre til økt bevissthet om egne holdninger og holdningsendringer.

Veileder vurderer psykologens faglige progresjon samt læringsutbytte i tråd med målbeskrivelsen for utdanningen. Veileder skal se til at psykologen arbeider i overensstemmelse med gjeldende lover, prinsipperklæringen om evidensbasert praksis og etiske prinsipper for nordiske psykologer.

Veileder har ansvar for både formativ og summativ vurdering av psykologens kompetanser. Den formative vurdering har til formål å vurdere psykologens progresjon og utvikling underveis i veiledningen. Utviklingsmålene gjennomgås og det reflekteres over hva som er hensiktsmessige læringsaktiviteter og fremtidige mål.

Den summative vurderingen har som formål å vurdere psykologens læringsutbytte etter endt veiledning.

Formativ vurdering skal gjøres så ofte som det er formålstjenlig med utgangspunkt i innlevert materiale/dokumentasjon/demonstrasjon av kompetansene og de kriteriene som er fastsatt av fagutvalg i målbeskrivelse. Veileder har ansvar for å vurdere psykologens kompetanser både underveis i veiledningsprosessen og ved avslutning. Det forutsettes at psykologen blir gjort kjent med veileders vurdering fortløpende i veiledningen.

Summativ vurdering av det faktiske læringsutbyttet skal gjøres ved avslutning av veiledningsforholdet og dokumenteres i attest. Veileder skal utstede veiledningsattest ved avsluttet veiledningsforhold etter Norsk psykologforenings mal for veiledningsattest innen 4 uker etter at veiledningen er avsluttet.

Obligatoriske kurs 

Målet med de obligatoriske kursene på minimum 96 timer over 1,5 – 2 år er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens og pårørendes ønskemål (jfr. prinsipperklæringen om evidensbasert praksis). Rolle- og profesjonsspørsmål knyttes til undervisningen og gruppeoppgavene