Vedtekter for Forening for psykologer i psykisk helsevern (FPPH)

Vedtatt 19.04.07 med endringer av 2007-09-05, vedtatt på landsmøtet 2007.

§ 1. Organisasjon

1.1 ”Forening for psykologer innen psykisk helsevern” er en faglig forening innenfor Norsk psykologforening.

1.2 Foreningen er landsdekkende.

1.3 Foreningen inngår i Norsk psykologforenings formelle organisasjonsstruktur, er således en del av Norsk psykologforening og kan benytte Norsk psykologforenings logo for faglige interesseforeninger.

1.4 Foreningens organer er: Styre, eventuelle faste utvalg, valgkomité og årsmøte.

1.5 Foreningen bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet en organisasjonsplan hvor det fremgår hvilke faste utvalg styret skal ha og hvilke funksjoner som er tillagt det enkelte utvalg.

1.6 Foreningen bestemmer selv, gjennom vedtak på årsmøtet, eventuelle retningslinje for foreningens virksomhet innen rammen av vedtektene.

1.7 Foreningen er forpliktet av Norsk psykologforenings vedtatte fagpolitikk

§ 2. Medlemskap

2.1 Foreningen er åpen for alle medlemmer av Norsk psykologforening

2.2 Medlemmene i foreningen er valgbare til verv i foreningen og har stemmerett på årsmøtene

2.3 Studentmedlemmer har tale- og forslagsrett på foreningens møter

2.4 Foreningen har eget medlemsregister som samkjøres med Norsk psykologforenings register

§ 3. Formål og oppgaver

3.1 Foreningen innretter sitt arbeid i henhold til § 13 i Norsk Psykologforenings lover.

3.2 Foreningen er etablert for å ivareta medlemmenes faglige interesser og for å være pådriver for utvikling innenfor psykisk helsevern, og skal danne utgangspunkt for fagutvikling innen området.

3.3 Foreningens styre skal:

 • Ivareta og koordinere arbeidet i henhold til foreningens formål og program
 • Skape et forum for faglige drøftinger og felleskap
 • Holde seg à jour med, og bidra til at medlemmene får anledning til å drøfte faglige saker som sentralstyret og landsmøtet i Norsk Psykologforening arbeider med, og/eller som foreningen selv tar opp
 • Sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet overfor sentralstyret og landsmøtet.

§ 4. Årsmøtet

4.1 Årsmøtet holdes årlig.

4.2 Innkalling skjer via e-mail eller skriftlig, og med minst åtte ukers varsel.

4.3 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt forslag til kandidater til foreningens tillitsverv, må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet holdes.

4.4 Sakslisten for årsmøtet, innstilling fra valgkomité og andre forslag på tillitsmedlemmer, sendes ut til medlemmene senest to uker før årsmøtet.

4.5 Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av møteleder og referent
 • Styrets årsberetning
 • Foreningens regnskap
 • Foreningens budsjett
 • Endringer av vedtektene
 • Plan for årets aktiviteter
 • Saker som er reist av styret eller av foreningens medlemmer
 • Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomité

§ 5. Styret

5.1 Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som velges separat. Styret velges for to år av gangen, men slik at ca. halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Styret består av leder, sekretær og kasserer, samt det nødvendige antall styre- og varamedlemmer til å ivareta foreningens oppgaver.

5.2 Styret sørger for at foreningens funksjoner utføres i henhold til dens vedtekter, tar seg av løpende saker innenfor rammene av formålsparagrafen, og arbeider for å holde kontakt med og spre informasjon til foreningens medlemmer. Det sendes årsberetning, regnskap, budsjett og navn på medlemmer med verv, til Norsk psykologforenings sentralstyre.

5.3 Styret fører protokoll fra sine møter og sørger for at det føres referat/protokoll ved eventuelle medlemsmøter og årsmøter. Alle referater skal innsendes til Norsk psykologforening sentralt.

§ 6. Økonomi

6.1 Foreningen forvalter sin egen økonomi.

6.2 Regnskap for foregående år, og budsjett for inneværende år, innsendes for godkjenning av sentralstyret, sammen med årsberetning.

6.3 Foreningens medlemmer kan betale egen kontingent til FPPH. Kontingentens størrelse godkjennes av Norsk psykologforenings sentralstyre.

§ 7. Valgkomiteen

7.1 Valgkomiteen følger de tidsfrister og prosedyrer som angitt i §4 og §8.

7.2 Komiteen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med foreningens styre.

7.3 Komiteen skal arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de nevnte verv.

§ 8. Representanter til landsmøtet

Foreningen deltar på Norsk Psykologforenings landsmøte med to representanter som har tale- og forslagsrett jfr. Norsk Psykologforenings lover § 4, punkt 5.

§ 9. Vedtektsendring

Endringer i foreningens vedtekter kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Vedtektsendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av Norsk Psykologforenings sentralstyre.

§ 10. Foreningens oppløsning

Foreningen kan oppløses av landsmøtet i Norsk psykologforening, eller etter vedtak på årsmøtet med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Norsk psykologforening.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.